Väitökset 2013
 

Väitös: Yrittäjäksi opitaan toiminnan kautta

10.1.2013

Kasvatustieteen maisteri Taina Järvi kehittää väitöstutkimuksessaan toimintaoppimisen mallia yrittäjyyden oppimiseen ja opettamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Järven mukaan yrittäjyyden oppimista ja opettamista ammatillisessa koulutuksessa on tutkittu toistaiseksi varsin vähän.

Kasvatustieteen maisteri Taina Järvi tarkastelee väitöstutkimuksessaan yrittäjyyden oppimista ja opettamista toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Hän tutkii, miten yrittäjyyttä opitaan ja opetetaan, millaisia pedagogisia ratkaisuja oppiminen ja opettaminen edellyttävät sekä millaisia vaatimuksia yrittäjyyskasvatus asettaa toisen asteen opetussuunnitelmien kehittämiselle.

Järvi korostaa, että yrittäjyyden oppimista ja opettamista tulee tarkastella laajana kokonaisuutena kaikkien toimijoiden eli yrittäjien, opettajien ja opiskelijoiden näkökulmista sekä koulutuksellisena jatkumona.

Järven mukaan ammatillisella toisella asteella yrittäjyyden oppiminen on tietojen, taitojen, ominaisuuksien ja yrittäjämäisen toiminnan oppimista. Käytännössä tämä edellyttää Järven mukaan sitä, että oppiminen viedään koulun seinien ulkopuolelle todelliseen yritysmaailmaan.

– Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan todellisissa tilanteissa tapahtuvaa oppimista. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus kokeilla, tehdä virheitä ja suunnata osaamistaan uudelleen, Järvi sanoo.

Yrittäjyyden oppimisen tulisi siis olla tilannesidonnaista, jolloin oppiminen tapahtuu aina tietyssä ajassa, paikassa ja todellisessa elämässä. Yrittäjyyden taitojen, käyttäytymisen ja ominaisuuksien oppimisessa parhaita menetelmiä ovat Järven mukaan erilaiset toiminnalliset menetelmät: tekemällä ja kokemuksesta oppiminen sekä ongelmalähtöinen oppiminen esimerkiksi pienissä ryhmissä.

– Tämä edellyttää, että yrittäjyyden oppimisessa ja opettamisessa tulee hyödyntää oppilaitoksen ulkopuolisia verkostoja entistä enemmän, jotta opiskelijat voivat tutustua oman alansa yrittäjiin ja aitoon yritystoimintaan.

Opetussuunnitelmien kehittämisen kannalta toimintaoppimisen mallin käyttöönotto edellyttää alueen elinkeinoelämän roolin korostamista sekä opettajan roolin muuttamista tiedon jakajasta oppimisen mahdollistajaksi ja oppimisympäristöjen suunnittelijaksi.

– Oppilaitoksilla, opettajilla, opiskelijoilla ja työelämällä pitäisi olla määriteltynä omat roolinsa yrittäjyyden oppimisen toteuttamisessa ja lisäksi heidän pitäisi ymmärtää oppimisen sisällöt ja tavoitteet samalla tavalla kyetäkseen keskustelemaan keskenään, Järvi sanoo.

Ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyys on sisällytetty kaikkien alojen opetussuunnitelmiin, jonka lisäksi opiskelijat voivat valita erillisiä yrittäjyysopintoja. Opetussuunnitelmissa yrittäjämäinen toiminta näyttäytyy muun muassa elinikäisen oppimisen taitoina, kun taas valinnaisissa opinnoissa keskitytään varsinaisen liiketoiminnan suunnitteluun.

Tutkimuksen tulokset sivuavat tiedotusvälineissä käytyä keskustelua ammatillisten opiskelupaikkojen vähentämisestä.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Kasvatustieteen maisteri Taina Järven väitöskirja Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa lauantaina 12. tammikuuta 2013 kello 12, luentosalissa 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Juha Kansikas Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Esa Poikela Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Taina Järvi (s.1958 Turussa) on valmistunut ylioppilaaksi Turun Normaalikoulusta vuonna 1977. Kasvatustieteiden maisteriksi hän on valmistunut aikuiskasvatuksen alalta Lapin yliopistosta vuonna 2006.

Järvi on työskennellyt vähittäiskaupan alalla esimiestehtävissä 1980-luvulla. Sen jälkeen hän toimi noin kymmenen vuoden ajan itsenäisenä yrittäjänä. Vuodesta 1999 alkaen hän on toiminut ensin sivutoimisena ja vuodesta 2009 lähtien päätoimisena tuntiopettajana Lapin ammattiopiston palvelualalla. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut myös sivutoimisena yrittäjyyden opettajana Lapin yliopistossa.

Järvi on kirjoittanut yrittäjyyskasvatusaiheisia ulkomaisia ja kotimaisia julkaisuja sekä toiminut yrittäjyyskasvatushankkeissa vuodesta 2007 lähtien. Järvi on Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura ry:n jäsen.

Lisätietoja:
Taina Järvi
Puhelin 0400 157 266
taina.jarvi (at) lao.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi
Valokuva väittelijästä on saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus (at) ulapland.fi tai p. 040 571 1960

Julkaisun tiedot:
Taina Järvi: Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella. Acta Universitatis Lapponiensis 245. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952-484-604-2. ISSN 0788-7604.


LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi