Kunniakirjoja ja kukkakimppuja. Kuva: Elli Alasaari.
Lapin yliopiston vuosipäivänä palkittiin muun muassa vuoden alumni, vuoden opettaja, vuoden opiskelijaryhmä ja vuoden väitöskirja. Kuva: Elli Alasaari.

Vuoden alumni Maarit Simoska, vuoden opettaja Salla Jutila – vuosipäivänä palkittiin myös väitöskirja ja opiskelijaryhmä

3.3.2023

Lapin yliopiston vuosipäivän juhlaa vietettiin keskiviikkona 1. maaliskuuta. Juhlassa palkittiin vuoden alumni, vuoden opettaja, vuoden opiskelijaryhmä ja vuoden väitöskirja sekä jaettiin rehtorin palkinto. Vuosipäivänä jaettiin myös ensimmäistä kertaa viestinnän tunnustuspalkinto.

Maarit Simoska vuoden alumniksi

Lapin yliopiston alumnitoiminnan ohjausryhmä valitsi vuoden 2023 alumniksi YTM Maarit Simoskan. Maarit Simoska on valmistunut Lapin yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 1996 ja on laillistettu sosiaalityöntekijä.

Simoska on myönteinen työelämäesimerkki toimiessaan monipuolisesti yhteiskunnan eri aloilla toimittajana, poliitikkona, yrittäjänä ja muistiasiantuntijana. Pääuransa hän on tehnyt toimittajana printtimediassa ja Ylellä. Hän on tietoisesti pyrkinyt etsimään haastateltaviaan Lapin yliopiston tutkijoista ja tehnyt mielenkiintoisista tutkimusaiheista juttuja sekä maakunnalliseen että valtakunnan mediaan. Sosiaalityöhön liittyvät aiheet ovat olleet hänelle erityisen tärkeitä ja hän on pyrkinyt edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta nostamalla asioita yleiseen keskusteluun.

Simoska tunnetaan yhteiskunnallisesta tietämyksestään ja paneutuvasta otteestaan. Alumnina hän on tehnyt aktiivisesti ja positiivisella tavalla Lapin yliopistoa tunnetuksi ja ansiokkaasti nostanut esille sosiaalityön merkityksen Lapin asukkaiden hyvinvoinnin mahdollistajana. Simoska on toiminnallaan vahvistanut yliopiston ja työelämän yhteistyösuhteita. Hän luennoi ja osallistuu käytännön opetukseen Lapin yliopistolla aktiivisesti. Maarit Simoska on esimerkillinen alumni, jonka suhde kotiyliopistoon on vuorovaikutuksellinen.

Maarit Simoska. Kuva: Elli Alasaari.
Vuoden alumni Maarit Simoska. Kuva: Elli Alasaari.

Salla Jutila vuoden opettajaksi

Lapin yliopiston ylioppilaskunta valitsi vuoden opettajaksi Salla Jutilan, joka työskentelee matkailututkimuksen yliopisto-opettajana yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. LYY perusteli valintaa seuraavasti:

Salla Jutila on opetustehtävien lisäksi toiminut esimerkillisenä opettajatuutorina. Hänen kanssaan opiskelijat ovat saaneet aina sovittua henkilökohtaisia ohjauspalavereita, kun sellaiselle on tarvetta. Ohjauspalavereissa hän nostaa esiin oleellisimmat ongelmat ja osaa ohjata oikeaan suuntaan, kun opinnoissa eteneminen tuntuu hankalalta. Erinomaisen henkilökohtaisen ohjaamisen lisäksi hän osaa ottaa huomioon opiskelijoiden muun arjen opintojen ympärillä ja joustaa aikatauluttamalla opintojaksoja opiskelijoiden toiveita kuunnellen.

Salla Jutila. Kuva: Elli Alasaari.
Vuoden opettaja Salla Jutila. Kuva: Elli Alasaari.

Vuoden opiskelijaryhmä: Kestävyyskasvatuksen opiskelijaryhmä

Lapin yliopiston ylioppilaskunta valitsi vuoden opiskelijaryhmäksi kestävyyskasvatuksen opiskelijat Gabriel Fiskarholmin, Hanna Huostilan, Telma Metsämuurosen, Nuppu Savolaisen ja Siiri Syrjäsen. LYY perusteli valintaa näin:

Uuden koulutusohjelman tuomista haasteista huolimatta syksyllä 2022 aloittaneet kestävyyskasvatuksen opiskelijat ovat suoriutuneet ensimmäisestä syksystä erinomaisesti. He ovat esimerkillisesti ja rakentavasti tuoneet esiin heidän tunnistamiaan koulutusohjelman ongelmia ja kehittämiskohteita. He ovat aktiivisesti pyrkineet kehittämään koulutusta. Lisäksi he ovat myös esimerkillisesti tukeneet tosiaan opintojen alusta lähtien.

Vuoden 2023 opiskelijaryhmä. Kuva: Elli Alasaari.
Vuoden opiskelijaryhmänä palkittiin kestävyyskasvatuksen ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Kuvassa osa palkitusta ryhmästä. Kuva: Elli Alasaari.

Väitöskirjapalkinto Joonas Volalle

Vuoden väitöskirjana vuosipäivän juhlassa palkittiin Joonas Volan monitietieteinen väitöskirja Homunculus – Bearing Incorporeal Arcticulations, jonka tutkimuskohteena on arktinen muutoksessa. Arviointiryhmä perusteli päätöstään seuraavasti:

Väitöskirja osoittaa tieteellistä rohkeutta ja vahvaa asiantuntemusta niin tieteenfilosofiassa kuin arktista koskevassa tutkimuksessakin. Volan monografia ajattelee uusiksi tutkimuksenteon ja tutkimuskirjoittamisen lähtökohtia ja tarjoaa uusia tapoja määritellä arktista käsitteenä ja merkitysten verkostona. Väitöskirjalla on myös kansainvälistä merkitystä ja potentiaalia sekä metodologisesti että arktisten alueiden näkökulmasta.

Mustavalkokuva Joonas Volasta.
Väitöskirjapalkinnon sai Joonas Vola. Kuva: Marko Junttila.

Rehtorin palkinto erityisasiantuntija Petra Falinille

Rehtorin palkinnon lähtökohtana on tuoda esille työtä, työntekijää tai ryhmää, jossa kulminoituu arvokas toiminta yliopiston eduksi. Palkittavan toiminta on ollut myönteisellä tavalla Lapin yliopiston parhaaksi. Tänä vuonna rehtorin palkinto, 2 000 euroa, annettiin taiteen tohtori, erityisasiantuntija Petra Falinille.

Rehtori Antti Syväjärvi perusteli vuosipäiväjuhlassa palkinnonsaajaa näin:

Petra Falin työskentelee tutkimus- ja kehittämispalveluissa, josta hänen rautainen asiantuntemus on ollut varsin monipuolisesti käytettävissä, palvelevana osaamisena. Henkilö on ollut mukana muun muassa tutkimuksen kehittämistyöryhmässä, tutkimuksen erilaisissa arvioinneissa, korkeatasoista TKI-asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin asioissa.

Falin on onnistunut tehtävässään ja tuottanut merkityksellisen panoksen koko yliopistoyhteisön hyväksi. Hän on ollut pyyteettömästi, mutta samalla erittäin ammattitaitoisesti tukena ja kumppanina yliopiston yhden keskeisen perustehtävän onnistumisen varmistamisessa.

Yliopistoyhteisössä häntä luonnehditaan joukkuepalaajana, jolle keskeistä on yliopiston etu ja yhdessä onnistuminen. Toimiessaan "joukkueen" tai yhteisön eteen hän ei aseta toimijoita järjestykseen, eikä siten osaoptimoi asioita suosikkiensa tai itsensä parhaaksi, vaan kohtelee ihmisiä ja ryhmiä yhdenvertaisesti ja kärsivällisesti. Siinä kulminoituu palvelutehtävän eetos.

Petra Falin. Kuva: Elli Alasaari.
Rehtorin palkinnon sai Petra Falin. Kuva: Elli Alasaari.

Lisäksi juhlassa jaettiin kunniamerkkejä sekä ansiomerkit yliopistossa pitkään työskennelleille.

Viestinnän tunnustuspalkinto OdigO-hankkeen väelle

Vuosipäivänä jaettiin myös ensimmäistä kertaa viestinnän tunnustuspalkinto yliopiston tutkijoille. Uudella tieteellisen/taiteellisen viestinnän tunnustuspalkinnolla halutaan nostaa esille tutkijoiden ja taiteilijoiden omia hyviä käytäntöjä tieteen, tutkimuksen, taiteen ja muotoilun viestinnässä ja yleistajuistamisessa, osana Lapin yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Palkinto myönnetään viestinnällisestä toiminnasta, joka on edistänyt tutkimuksen/taiteen ymmärrystä yhteiskunnassa, on osoittanut oivaltavaa asennetta ja rohkeutta ja/tai on omalta osaltaan toiminut innostavana esimerkkinä yliopistoyhteisössä.

Tunnustuspalkinnolla palkittiin OdigO-hankkeen (Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin) toteuttajat: professori Päivi Rasi-Heikkinen, yliopistonlehtori Susanna Rivinen ja yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta sekä yliopettaja Satu Elo, lehtori Tuula Ahokumpu ja lehtori Anne Jokelainen Lapin ammattikorkeakoulusta.

Hanke on tarttunut toiminnassaan ajankohtaiseen, ikääntyvien digitaitojen teemaan. Sen toteuttajat ovat tehneet ansiokasta työtä sen eteen, että digitalisaatiokehityksessä sekä sitä koskevassa keskustelussa ja käytännön toimenpiteissä ikäihmisten näkökulma tulisi huomioiduksi ja kuulluksi. He ovat toteuttaneet ja toteuttavat edelleen hankkeen tuloksista ja teemaan liittyvistä tutkimuksista monipuolista, monikanavaista ja yleistajuista viestintää, kuten esimerkiksi avoimia webinaareja, 15-osaista videotietoiskusarjaa, lehtikirjoituksia, sosiaalisen median sisältöjä sekä asiantuntijahaastatteluja ja -puheenvuoroja. Viestinnän huolellinen toteutus on tuonut Lapin yliopistoa ja sen tutkijoita tunnetuksi tämän tutkimusalueen osaajina niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Susanna Rivinen, Päivi Rasi-Heikkinen ja Hanna Vuojärvi. Kuva: Elli Alasaari.
OdigO-hankkeen väki palkittiin viestinnästä. Kuvassa Susanna Rivinen, Päivi Rasi-Heikkinen ja Hanna Vuojärvi. Kuva: Elli Alasaari.