Uutiset 2006

Ylittivätkö virkamiehet toimivaltansa?

28.2.2006

Rehtori Esko Riepula pohti Lapin yliopiston vuosipäiväjuhlan puheessaan 28.2.2006 mm. ylittivätkö virkamiehet toimivaltansa esittämällä Lapin ja Oulun yliopiston yhdistämistä.

Seuraavassa tiivistelmä rehtori Esko Riepulan puheesta.  

Elinkeinoelämän keskusliiton ja sitä lähellä olevien tahojen sekä kauppa- ja teollisuusministeriön ja valtiovarainministeriön muutamien virkamiesten puheista alkunsa saanut teema ”yliopistoja on liikaa ja niitä pitää lakkauttaa ja yhdistää” on saavuttanut jo opetusministeriön virkamieskunnan. Esittämällä yliopistoja yhdistettäviksi ja kylttejä vähennettäväksi he ovat menneet mukaan mielikuvapolitikointiin, jolla asiat saadaan näyttämään toisilta kuin ne todellisuudessa ovat.

Jokaiselle asioita tuntevalle on selvää, että pelkistä fuusioista saadaan vain epäonnistuneita ratkaisuja, jotka toimivat aivan toiseen suuntaan kuin annetaan ymmärtää. Perimmäisenä tavoitteena näissä on toimintojen alasajo ja – esimerkiksi Lapin yliopiston osalta – niiden siirtäminen pois Rovaniemeltä. Vain tätä kautta perusteeksi heitetyt kustannussäästöt voidaan saavuttaa. Sen kaltainen ”toimintojen yhdistäminen ja yhteinen hallinto”, jota virkamiespaperissa esitetään, lisäisi vain kustannuksia, jotka olisivat poissa yliopistojen varsinaisesta toiminnasta.

Virkamiesjärjestöjen ja opetusministeriön välisissä yt-neuvotteluissa ollut kohta, jossa sanatarkasti todetaan: ”Käynnistetään hanke Pohjois-Suomen yliopiston luomiseksi yhdistämällä Oulun yliopiston, Lapin yliopiston ja Kajaanin yliopistokeskusten toimintoja ja luomalla niille yhteinen hallinto”, menee selvästi opetusministeriön hallintoon kuuluvan toimivallan ulkopuolelle. Perustuslaissa Suomen yliopistoille on turvattu itsehallinto, josta säädetään yliopistolailla. Siinä on turvattu niin Lapin kuin Oulun yliopiston olemassaolo ja edellytetty, että yliopistoja koskevista lainsäädännön muutoksista on kuultava niitä itseään. Kysyä sopii, millainen on hallintokulttuuri, jossa yliopistoja ennen kuullaan työmarkkinajärjestöjen edustajia ja yliopistot saavat kuulla vasta heiltä, mitä heidän päänmenokseen suunnitellaan?

Koko asiaryhmällä on mitä suurin sivistys-  ja yleispoliittinen merkitys, minkä vuoksi se vaatii paitsi asianomaisten yliopistojen kuulemista myös – ja ennen kaikkea – koko hallituksen kannanottoa, sillä mitään tämänsuuntaista ei istuvan hallituksen hallitusohjelmaan sisälly, enempää kuin siitä olisi mainintoja hallituksen vahvistamassa strategia-asiakirjassakaan. Päätöksentekohan näissä asioissa on viime kädessä eduskunnan käsissä. Se, että asia yritetään typistää hallinnolliseksi hankkeeksi, on jotain ennen kokematonta.

Oulun yliopisto on vahvasti perus- ja soveltaviin luonnontieteisiin painottunut ja tällaisen profiilin pohjalta sitä on myös kehitetty. Lapin yliopisto on puolestaan laaja-alaisesti yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin sekä arktisiin ja pohjoisiin erityiskysymyksiin keskittynyt ja sellaisen profiilin pohjalta sitä on myös kehitetty. Kajaanin yliopistokeskuksen kanssa näillä yliopistoilla on lähinnä projektityyppistä yhteistyötä omilta erikoisaloiltaan, minkä lisäksi osa Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan toimintaa tapahtuu Kajaanissa. 

Päällekkäisyyttä näillä toimijoilla on vain luokanopettajakoulutuksessa, mutta siinäkin niillä on hiukan eri painotukset. Opettajankoulutuksen määrällinen säätely näihin yksikköihin tapahtuu opetusministeriön tulosneuvotteluissa eikä voida ajatella, että Lappi jäisi tulevaisuudessa ilman opettajankoulutusyksikköä – sen seuraukset näkyisivät hyvin pian pätevien opettajien saatavuudessa.

Mitä siis tästä yhdistämissuunnitelmasta jää käteen, kun se puretaan toiminnallisesti ja taloudellisesti osiinsa? Ei yhtään mitään. Edellyttäen, että yksiköt toimisivat nykyisenlaajuisina omia toimintojaan kehittäen, yhdistämisestä ei saataisi minkäänlaista lisäarvoa; lisäkustannuksia ja toiminnallisia hankaluuksia kylläkin. Kaavaillun Pohjois-Suomen yliopiston osana Lapissa olevilla toimijoilla olisi yhtä hyvät oltavat kuin virolaisilla oli Neuvostoliiton kainalossa. Itsenäisyyden arvoa ei mikään voi voittaa!

Lisätietoja:
Rehtori Esko Riepula
Puhelin 0400 695 417

Rehtori Esko Riepulan puhe kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: http://www.ulapland.fi/vuosipaiva2006

LaY/Viestintä/OT