Väitökset 2010

väitös: Rajat ylittävä prostituutio – naiskauppaa vai omia valintoja?

20.8.2010

Pia Skaffari tutkii väitöskirjassaan pohjoisen itäprostituutiota hakemalla vastausta kysymykseen, onko kyseessä naiskauppa vai naisten oma valinta. Tutkija päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan itäprostituutiossa ei ole kyse naiskaupasta vaan elintasokuilun mahdollistamasta valinnasta rahan ansaitsemiseksi.

Pia Skaffarin väitöstutkimuksessa tarkastellaan Murmanskin alueelta Pohjois-Suomeen, – Ruotsiin ja -Norjaan suuntautuvaa liikkuvaa prostituutiota sekä Murmanskissa paikallisesti harjoitettavaa prostituutiota. Tutkimusjoukon naiset ovat eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä naimattomia, perheellisiä ja yksinhuoltajia.

Tutkimuksen mukaan prostituution harjoittaminen ilmenee naisten kokemuksissa ristiriitaisena.

– Prostituutiossa ovat läsnä kokemukselliset, moraaliset, lainsäädännölliset ja yhteiskunnalliset ristiriidat. Siinä tiivistyvät laittoman ja laillisen välinen tasapainoilu, suhde yhteiskuntaan ja viranomaisiin, suhteet läheisiin, eettis-moraaliset ulottuvuudet sekä prostituution aiheuttamat emotionaaliset ristiriidat, joiden kanssa naiset käyvät kamppailua, Skaffari sanoo.

Prostituution riskit ilmenevät naisten kokemuksissa lisääntyvinä fyysisinä, psyykkisinä, moraalisina, emotionaalisina ja lainsäädännöllisinä ristiriitoina. Riskejä aiheuttavat yksilölliset tekijät, prostituution toimintaympäristö sekä erilaiset ulkopuolelta tulevat uhat.

– Toisaalta tutkitut naiset kokivat prostituution miellyttävinä asiakkaina, tunnesuhteina, tyydyttävinä seksikokemuksina sekä taloudellisena toimeentulona. Edellä luetelluilla myönteisillä kokemuksilla on kuitenkin huomattavasti vähäisempi merkitys kuin rahalla, joka on suurin toimintaan motivoiva tekijä.

Tutkitut naiset olivat kaikki ryhtyneet tietoisesti ja omasta tahdostaan myymään seksiä.
He eivät pitäneet itseään uhreina.

– Juridisesti kyse on siis naisten itsensä tekemistä ratkaisuista, Skaffari korostaa.

Yksilöllisten tekijöiden lisäksi prostituutioon hakeutumiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja paikalliset tekijät. Murmanskissa eletään edelleen siirtymävaihetta, mikä vaikeuttaa naisten selviytymistä arjen haasteista. Venäjällä monet kansalaisten hyvinvointia tukevat rakenteet ovat edelleen keskeneräisiä ja osin puutteellisia.

– Prostituutio tarjoaa naisille vaihtoehdon tilanteessa, johon yhteiskunta ei pysty tarjoamaan ratkaisua. Prostituution harjoittaminen joko täydentää toimeentuloa tai toimii toimeentulon ainoana lähteenä. Prostituutio mahdollisti mm. asuntolainojen, vuokrarästien, lasten opiskelukustannusten tai muiden laskujen maksamisen.

Murmanskin paikallisessa prostituutiossa naiset työskentelevät seksin myyntiin liittyvissä firmoissa, saunoissa tai tutustumisklubeilla. Katu on pääosion huumeiden käyttäjien toimintaympäristö.

Prostituutiosta irrottautumista määrittävät usein samat tekijät kuin prostituutioon tuloa – kysymykset taloudellisesta toimeentulosta. Taloudellisen tilanteen heikentyminen voi merkitä myös paluuta prostituutioon.

Skaffarin tutkimusaineisto koostuu seitsemäntoista naisen haastatteluista sekä havainnointiaineistosta, joka hän on kerännyt Murmanskin alueella vuosina 2004–2008. Tutkimus sijoittuu sosiaalityön oppialaan.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Pia Skaffarin väitöskirja Rajat ylittävä prostituutio -tutkimus naisten kokemuksista pohjoisen itäprostituutiossa tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa lauantaina 28.8.2010 klo 12.00, Fellman-sali, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Tarja Pösö Tampereen yliopistosta ja kustoksena emeritusprofessori Kyösti Urponen Lapin yliopistosta.

Tietoja väittelijästä:
Pia Skaffari on valmistunut ylioppilaaksi Kemijärven lukiosta. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon hän on suorittanut Lapin yliopistossa 1995. Valtakunnallisessa sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tohtorikoulutusohjelmassa hän on ollut vuosina 2003–2006 b-paikalla.

Skaffari on toiminut tutkijana yhteispohjoismaisessa naiskaupan vastaisessa hankkeessa 2004–2005 sekä suomalais-venäläisessä Hyvinvoinnin haasteet -yhteistyöhankkeessa 2006–2008.

Skaffari on toiminut vuodesta 1995 lähtien Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksella tutkimusapulaisena, tutkijana, suunnittelijana, assistenttina, yliassistenttina ja lehtorina. Tällä hetkellä hän työskentelee projektipäällikkönä sosiaalityön koulutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa sosiaalityön laitoksella Lapin yliopistossa.

Lisätietoja:
Pia Skaffari
Puhelin 040 5197624
pia.skaffari(at)ulapland.fi