Uutiset 2015

Hallintotieteen ja oikeustieteen tutkimukselle rahoitusta Lapin yliopistoon

17.6.2015

Hallintotieteen ja oikeusinformatiikan tutkijoille on myönnetty Kunnallisalan Kehittämissäätiön rahoitusta tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään julkisjohtamisen ja sosiaalisen median välistä yhteyttä. Tutkimus kohdentuu kuntajohtajien liikkumavaraan sosiaalisen median käyttäjinä.

Julkisjohtamisen ja siten myös kuntajohtamisen toimintaympäristö on murroksessa, ehkä suurimmassa kuin kertaakaan aiemmin historiansa aikana. Kuntajohtamiselta edellytetään, että se kykenee toimimaan alati uudistuvien haasteiden ja mahdollisuuksien kanssa. Kuntajohtajuudessa yhä enemmän korostuvat tiedonhallinnan, sähköisyyden, viestinnän ja vuorovaikutuksen taidot, mukaan lukien kehittyvien digitaalisten kanavien hallinta.

– Digitalisoituminen on muuttanut julkisen sektorin organisaatioiden toimintatapoja myös johtamisen näkökulmasta. Julkishallinto ja -johtajat eivät kuitenkaan kovin hyvin tunne tai tiedosta liikkumavaraansa esimerkiksi sosiaalisen median kanssa, toteaa tutkimuksen johtaja professori Antti Syväjärvi.

Liikkumavaran avulla voidaan kuvata, ymmärtää ja selittää esimerkiksi organisaatioiden johtamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja rajoitteita. Hankkeessa tutkitaan kuntajohtajien liikkumavaraa sosiaalisen median käyttäjinä kolmesta ulottuvuudesta eli kuntaorganisatorisesta, johtajan kompetenssiperustaisesta ja lainsäädännöllisestä.

– Uuden tiedon lisäksi tutkimus tuottaa vastauksia sosiaalisen media ja kuntajohtamisen käytäntöön. Tutkimus myös virittää erinomaista poikkitieteellistä otetta hallintotieteen ja oikeustieteen välille, toteaa hankkeessa mukana oleva oikeusinformatiikan professori Rauno Korhonen.

Sosiaalisesta mediasta on muodostunut tärkeä osa työelämäarkea ja kuntajohtamisessa on tärkeä löytää mahdollisuudet ja liikkumavarat suhteessa sosiaaliseen mediaan. Tutkimushanke käynnistyy syksyllä 2015 ja kestää vuoden 2016–2017 taitteeseen. Hankkeen varttuneena tutkijana toimii liikkumavaraa tutkinut apulaisprofessori Jaana Leinonen ja tutkijaksi rekrytoidaan hallintotieteen, erityisesti tietohallinnon väitöstutkija.

Lisätietoja:

Antti Syväjärvi, hallintotieteen professori (antti.syvajarvi (at) ulapland.fi), Rauno Korhonen, oikeusinformatiikan professori (rauno.korhonen (at) ulapland.fi), Jaana Leinonen, hallintotieteen apulaisprofessori (jaana.leinonen (at) ulapland.fi)