Uutiset 2015

Arktinen keskus ja MTI yliopiston valttikorttina

26.6.2015

Lapin yliopisto kartoitti viime keväänä tutkimus ja kehittämistoimintaansa liittyvien yhteistyökumppaneiden käsityksiä yliopistosta. Selvitys valaisee näkemystä siitä, miten kumppanit kokevat Lapin yliopiston kanssa tehdyn yhteistyön suhteessa muihin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Kuipui Oy:n tekemän selvityksen mukaan Lapin yliopiston vahvuuksia ovat ketteryys sekä asiantuntijuus arktisissa ja pohjoisissa kysymyksissä. Vastauksissa Lapin yliopistoa pidettiin pääsääntöisesti luotettavana, vastuullisena ja asiantuntevana yhteistyökumppanina. Arktinen keskus ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti nostettiin erityisesti esille yliopiston valttikortteina.

Viime keväänä tehdyn selvityksen mukaan yliopiston vahvuuksia ovat pienen koon tuoma ketteryys asioiden hoitamisessa, arktinen ja pohjoinen osaaminen, aktiiviset opiskelijat ja osaava henkilökunta sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, jossa tehdään kolmen eri oppilaitoksen välistä yhteistyötä matkailun alalla.

– Myös tiedekuntien ja Arktisen keskuksen profiloituminen arktisiin ja pohjoisiin kysymyksiin pantiin vastauksissa myönteisesti merkille, rehtori Mauri Ylä-Kotola sanoo.

Selvityksen mukaan yliopiston yhteiskunnallista merkitystä voitaisiin lisätä muiden muassa siten, että koulutus vastaisi entistä paremmin työelämän tarpeita. Myös tarkoituksen mukaiseen resursointiin, näkyvyyteen, kansainvälisyyteen sekä yritys- ja kuntayhteistyöhön tulisi kiinnittää entistä enemmän huomioita.

– Yliopiston toivottiin viestivän entistä selkeämmin omista vahvuuksistaan sekä tarjoavan entistä rohkeammin palveluitaan ulkoisille sidosryhmille. Myös panostusta soveltavaan tutkimukseen toivottiin lisää, suunnittelupäällikkö Jorma Puuronen sanoo.

Kuipui Oy:n partneri Tatu Kuivalahden mukaan Lapin yliopiston henkilötason suhteet kumppaneihin ovat vahvoja.

– Tekemämme kartoituksen perusteella vaikuttaa siltä, että Lapin ylipiston kumppanisuhteita on hoidettu hyvin ja henkilötason suhteet kumppaneihin ovat vahvoja. Lapin yliopisto erottuu tässä selvästi suurimmasta osasta muita yliopistoja. Lapin yliopistolla, kuten kaikilla muillakin yliopistoilla Suomessa, on haasteena tehdä kumppaniyhteistyön hoitamisesta systemaattisempaa ja viestiä yliopiston palveluista selkeämmin ja aktiivisimmin sekä nykyisille että potentiaalisille kumppaneille, Kuivalahti sanoo.

Kysely tehtiin viime keväänä ja siihen vastasi 34 yliopiston kumppanin yhteyshenkilöä. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin seitsemää yhteistyökumppania.

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288

LaY/Viestintä/OT