Uutiset 2015

Väitös: Arktisen politiikan valta ilmenee alueesta tuotetussa tiedossa

25.5.2015

Ympäristömuutokset, globaalin talouden paikalliset vaikutukset ja muun muassa kilpailu hupenevista luonnonvaroista ovat nostaneet arktisen alueen poliittiseen keskiöön. Samalla on korostunut tarve saada lisää aluetta koskevaa tietoa. Arktisen politiikan erityispiirre onkin kansainvälinen yhteisymmärrys tiedon tarpeesta ja sitoutuminen sen tuottamiseen. YTM Heidi Sinevaara-Niskasen tuoreesta väitöskirjasta käy ilmi, että juuri tieto on valtaa, jolla hallitaan arktisen alueen kehitystä. Sinevaara-Niskasen väitöstutkimus on ensimmäinen Lapin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineesta valmistuva väitös.

Aikaisemmat arktista politiikka ja tietoa käsittelevät tutkimukset ovat pohtineet niin tiedon tuottamisen käytäntöjä kuin tiedon poliittista hyödyntämistä ja merkitystäkin. Huomiotta ovat kuitenkin jääneet kysymykset tiedon vallasta. Heidi Sinevaara-Niskanen tarkastelee väitöstutkimuksessaan arktista politiikkaa tiedon, vallan ja kehityksen näkökulmista. Tutkimus keskittyy erityisesti tiedon sisältöihin eli siihen, millaisia ymmärryksiä arktisen alueen kehityksestä ja kehityksen toimijoista tietoon sisältyy, sekä siihen, miten arktinen alue ja sen ihmiset tulevat tuotetuiksi ’olemassa oleviksi’ ja siten hallittavaksi noiden ymmärrysten kautta.

– Hyvää tarkoittavista pyrkimyksistään huolimatta tarve tietää enemmän ei ole vähentänyt tai tule vähentämään tai poistamaan tietoon ja tietämiseen sisältyvää valtaa. Päinvastoin, arktisen alueen yhteiskunnallisia kysymyksiä kartoittava tieto tuottaa edelleen varsin perinteisiä, yksinkertaistavia ja dikotomisia kuvauksia alueesta, sen ihmisistä ja kehityksestä, Heidi Sinevaara-Niskanen sanoo.

Alueen kehitys näyttäytyy Sinevaara-Niskasen mukaan globaalin ja paikallisen vastakkainasetteluna sekä jännitteinä modernin ja perinteisen välillä. Samalla rakentuu kuva siitä, kenen tai keiden odotetaan osallistuvan keskusteluihin kehityksestä: globaalit ilmiöt yhdistyvät länsimaisuuteen ja paikalliset alkuperäiskansaisuuteen.

Sinevaara-Niskasen väitöstutkimuksen kohteena on Arktinen neuvosto, alueellinen hallitusten välinen poliittinen foorumi, ja erityisesti sen sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin keskittyvä kestävän kehityksen työryhmä. Neuvostolla ja sen työryhmillä on tunnustettu asema tiedon tuottamisessa sekä välittämisessä alueesta ja sitä varten.


Alkuperäiskansaisuuden ja sukupuolen sisäänottamisia ja ulossulkemisia

Väitöskirjan erityinen painopiste on alkuperäiskansaisuuden ja sukupuolen kysymyksissä sekä siinä, miten nämä kysymykset sisällytetään tai suljetaan ulkopuolelle kehitystä koskevista ymmärryksistä. Tutkimuksen tulokset tekevät näkyväksi sen, kuinka alkuperäiskansaisuus ja sukupuoli tulevat sisällytetyiksi arktiseen tietoon vain osittain.

– Tapa, jolla alkuperäiskansaisuutta ja sukupuolta käsitellään, ei tunnista näiden kategorioiden moninaisuutta ja luonnetta sosiaalisesti tuotettuina. Alkuperäiskansaisuus merkityksellistyy yhä stereotyyppisesti joksikin perinteiseksi, paikalliseksi ja yhteisölliseksi. Sukupuoli puolestaan näyttäytyy naiskysymyksenä, asiana, joka huomioidaan usein yksilöllisenä ominaisuutena, Sinevaara-Niskanen kertoo.

Sinevaara-Niskanen nostaa tutkimuksessaan esille tarpeen sekä tarkastella arktista tiedon politiikkaa kriittisesti että monipuolistaa vallitsevia ymmärryksiä alueesta, sen ihmisistä ja kehityksestä.

– Tarvitsemme toki lisää tietoa arktista aluetta ja sen ihmisiä koskettavista muutoksista. Tuon tiedon ei tulisi kuitenkaan olla lyhytnäköisten poliittisten tai taloudellisten intressien ohjaamaa, vaan tietoa, joka tunnistaa arktisten kysymysten moninaisuuden ja myös oman valtansa kehitystä tuottavana, Sinevaara-Niskanen sanoo.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

YTM Heidi Sinevaara-Niskasen väitöskirja Setting the Stage for Arctic Development: Politics of Knowledge and the Power of Presence tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 29.5.2015 kello 12.00 alkaen Lapin yliopiston luentosalissa 3, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii vanhempi tutkija Annika E. Nilsson, Stockholm Environment Institutesta ja kustoksena professori Päivi Naskali, Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Tietoja väittelijästä:

YTM Heidi Sinevaara-Niskanen (s. 1980 Kuopiossa) on suorittanut ylioppilastutkinnon Kuopion klassillisessa lukiossa vuonna 1998. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2005 ja suorittanut opettajan pedagogiset opinnot vuonna 2011.

Sinevaara-Niskanen on työskennellyt Lapin yliopistossa erilaisissa hallinnon, opetuksen ja tutkimuksen tehtävissä vuodesta 2002. Hän on muun muassa työskennellyt rahoitettuna tutkijana valtakunnallisessa Naistutkimuksen tohtoriohjelmassa vuosina 2007 ̶ 2010, Lapin yliopiston sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorina vuosina 2012 ̶ 2013 ja tutkimusmenetelmien yliopisto-opettajana vuonna 2014. Sinevaara-Niskanen on Arktisen keskuksen Pohjoisen poliittisen talouden tutkimusryhmän jäsen.

Tällä hetkellä Sinevaara-Niskanen työskentelee sukupuolentutkimuksessa apurahatutkijana.


Lisätietoja:

Heidi Sinevaara-Niskanen
p. 044 589 7322
heidi.sinevaara-niskanen(at)ulapland.fi

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi


Julkaisun tiedot:

Heidi Sinevaara-Niskanen: Setting the Stage for Arctic Development: Politics of Knowledge and the Power of Presence. Acta Universitatis Lapponiensis 304. ISBN 978-952-484-831-2. ISSN 0788-7604.


LaY/Viestintä/RJ