Uutiset 2015

Lapissa ja Hokkaidon saarella tutkitaan kotona kuolemista ja elämän loppuvaiheen hoivaa

18.11.2015

Tuhat rovaniemeläistä ja sodankyläläistä saa loppuviikosta postitse kyselyn, joka koskee kuolemaa ja elämän viimeisiä vaiheita. Kyseessä on suomalais-japanilainen vertaileva tutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään kehitettäessä palveluja, jotka tukevat ihmisiä kuoleman kynnyksellä. Tutkimuksen toteuttavat Lapin yliopisto ja Sapporo City University yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Hokkaido Universityn tutkijoiden kanssa.

Lapissa kerätään marras-joulukuun aikana tutkimusaineistoa, joka koskee elämän loppuvaiheen hoivaa ja kotona kuolemista. Tutkimuspaikkakuntina ovat Rovaniemi ja Sodankylä, joiden satunnaisesti valikoituneelle 1000:lle yli 20-vuotiaalle asukkaalle lähetetään postitse kysely.

Suomalais-japanilaisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kuolemaan liittyvistä psykososiaalisista ja kulttuurisista ilmiöistä. Tutkimuksella etsitään tietoa kuolemaan suhtautumisesta sekä kuolemaan ja elämän viimeisiin vaiheisiin liittyvistä hoivan, tuen ja palvelujen kokemuksista ja odotuksista.


Vertailututkimuksella uutta tietoa palvelujen kehittämiseen

Sekä Japanissa että Suomessa on menossa nopea väestön ikääntyminen. Lapin yliopiston toteuttamassa vertailututkimuksessa etsitään tietoa siitä, mitä pohjoissuomalaiset ja -japanilaiset ajattelevat elämän loppuvaiheeseen liittyvästä avun ja tuen tarpeesta ja missä ihmiset haluavat asua elämänsä viimeiset ajat.

Japani ja Suomi ovat kulttuurisesti, uskonnollisesti sekä yhteiskuntajärjestelmän, erityisesti vanhuspalvelujen, suhteen hyvin erilaisia maita. Suomessa pohjoismaisena hyvinvointivaltiona julkisella sektorilla on vahva rooli. Japanissa puolestaan huolenpito on perinteisesti ollut suurelta osin perheen vastuulla.

Toisaalta tutkimus toteutetaan alueilla, joissa on samankaltaiset luonnonolosuhteet; Suomessa Lapin alue ja Hokkaidon saari Japanissa ovat maantieteellisesti samankaltaisia alueita, joita yhdistävät muun muassa pitkät etäisyydet sekä haja-asutusalueiden problematiikka.


Kuolema palaa kotiin?

Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa kuolema oli osa arkielämää. Yhteiskunnan modernisoituessa ja palvelujen kehittyessä kuolema ja elämän viimeiset vaiheet siirtyivät kodeista laitosympäristöön; sairaaloihin ja vanhainkoteihin. Viime vuosina ihmisten hoitoa koskevan politiikan suunta on kuitenkin muuttunut. Tämä käy erityisesti ilmi heinäkuussa 2013 voimaan tulleessa vanhuspalvelulaissa (980/2012).

Uudistusten seurauksena palvelujen järjestämisen tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Samalla elämän viime vaiheet sekä kuolema sijoittuvat yhä useammin kotiin. Näiden muutosten myötä on tullut yhä tärkeämmäksi tunnistaa ihmisten elämän loppuvaiheeseen liittyviä kokemuksia, toiveita ja tarpeita.

Lapin yliopiston sekä Helsingin yliopiston sosiaalityön ja Sapporo City Universityn sekä Hokkaido Universityn hoitotieteen tutkijat aloittivatkin vuonna 2014 aiheesta vertailevan tutkimuksen ”Elämän loppuvaiheen hoiva ja kotona kuoleminen”. Lapin yliopistossa hankkeessa työskentelee kolmen hengen tutkijaryhmä, jonka vastuullisena johtajana toimii gerontologisen sosiaalityön professori Heli Valokivi. Sapporon yliopiston tutkijaryhmän vastuuprofessorina toimii hoitotieteen professori Kazuyo Sooudi.


Lisätietoja:

Professori Heli Valokivi
P. 040 484 4257
heli.valokivi (at) ulapland.fi

Yliopisto-opettaja Marjo Outila
P. 040 484 4176
marjo.outila (at) ulapland.fi


LaY/Viestintä/RJ