Uutiset 2015

Lapin yliopisto on tyytyväinen UNIFIn raporttiin

26.3.2015

Lapin yliopiston vararehtori Jukka Mäkelä on tyytyväinen 25.3.2015 julkistettuun UNIFIn yhteiskuntatieteellistä koulutusalaa linjaavaan raporttiin. Mäkelän mukaan raportin linjaukset vahvistavat yhteiskuntatieteellisen alan koulutusta Lapin yliopistossa.

Suomessa käydään parhaillaan vilkasta keskustelua korkeakoulutuksen asemasta. Yliopistot itse ottavat osaa keskusteluun yliopistojen yhteistyöelimen eli UNIFIn raportissa, jossa tarkastellaan humanistista, kasvatustieteellistä, luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä koulutusalaa. Raporttia valmistelevissa johtoryhmissä on ollut vararehtoritasoinen edustus eri yliopistoista. Työryhmien tavoitteena oli selkeyttää yliopistojen työnjakoa sekä tukea koulutusalojen toimintaedellytyksiä ja yliopistojen profiloitumista.

Yhteiskuntatieteellisen alan johtoryhmän tehtävänä oli tarkastella alan koulutusta ja tutkimusta maassamme tulevaisuusorientoituneesti ja ennakkoluulottomasti. Johtoryhmän lähtökohtana oli tavoitella mahdollisimman selkeää työnjakoa yliopistojen välille. Lapin yliopiston edustajana johtoryhmän työskentelyssä mukana ollut vararehtori Jukka Mäkelä toteaa, että raportissa tunnustetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisen alan neljän oppiainepoolin vahva asema valtakunnan tasolla.

– Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on tehty rakenteellista kehittämistyötä jo pitkään. Ekonomikoulutuksesta on luovuttu Oulun yliopiston hyväksi ja lisäksi tiedekunnassa on jo siirrytty onnistuneesti neljään eri oppiainepooliin. Tätä taustaa vasten työryhmässä oli helppo linjata tulevaisuutta Lapin yliopiston osalta, vararehtori Jukka Mäkelä sanoo.

Raportin mukaan Lapin yliopiston edellytykset toimia hallintotieteiden, johtamisen, politiikkatieteiden ja sosiologian tutkimuksen keskuksena Pohjois-Suomessa tulee turvata myös tulevaisuudessa. Kansantaloustieteen osalta raportissa todetaan, että Lapin yliopisto on jo luopunut kansantaloustieteen pääainekoulutuksesta Oulun hyväksi. Sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa tulee vahvistaa. Lisäksi raportissa esitetään, että sukupuolentutkimuksen alalla tulee käynnistää keskustelu työnjaosta ja lähitulevaisuuden koulutustarpeista.

Mäkelän mukaan Lapin yliopisto kehittää yhteistyötään Oulun yliopiston kanssa tulevaisuudessa raportin linjausten mukaisesti vastavuoroisuuden periaatteella.

– Käytännössä tämä merkitsee sitä, että keskustelemme Oulun yliopiston kanssa tämän vuoden aikana siitä, miten yhteistyötä sosiologiassa ja kansantaloustieteessä rakennetaan: miten opiskelijat ja opettajat liikkuvat, ja voidaanko oppiaineiden kesken tehdä vastavuoroisia vaihtoja opetusresurssien suhteen, Mäkelä sanoo.

Toisin sanoen kunkin yliopiston johdolla on jatkossa keskeinen rooli siinä, miten raporttia hyödynnetään yliopiston strategian terävöittämisessä ja sen mukaisessa profiloitumisessa. Kehittämisen avaimet ovat viime kädessä yliopistojen hallitusten ja rehtoreiden käsissä. Toisaalta ratkaisuja on tehtävä, sillä raportin linjausten viemistä käytäntöön tarkastellaan seuraavaksi yliopistojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisissä tulossopimusneuvotteluissa keväällä 2016.


Lisätietoja:
Vararehtori Mäkelä Jukka
Puhelin: 040-704 8490
Jukka.Makela (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT