Uutiset 2015

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutukselle on tarvetta

28.4.2015

Lapin yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu ovat kehittäneet yhteistyössä uuden 30 opintopisteen Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelman. Koulutusohjelmalla vastataan Lapin ja Kainuun ympäristöalan täydennyskoulutustarpeisiin.

Koulutusohjelman suunnittelutyön pohjaksi tehty koulutustarvekartoitus vahvisti näkemystä siitä, että ympäristön käyttöön liittyvien kysymysten ratkaisemiseen ja erilaisten ympäristöprosessien hallintaan tarvitaan lisää tietoa ja kokonaisvaltaista näkemystä. Tarvekartoituksen mukaan ympäristöosaamista tarvitsevat muiden muassa päätöksentekijät, asiantuntijat, käytännön tehtävissä työskentelevät sekä opettajat.

Kartoituksessa esille nousseet alan koulutustarpeet olivat moninaiset. Ne liittyivät kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviointiin, sosiaalisten vaikutusten arviointiin, lupaprosessien hallintaan, ympäristö- ja luonnonsuojelulakien ymmärtämiseen, eri elinkeinojen ja intressien yhteensovittamisen käytäntöihin, ympäristön käyttöön liittyvän tiedon hallintaan ja arviointiin sekä ympäristöprosesseihin liittyvän viestinnän kehittämiseen. Johtamisen saralla kaivattiin erityisesti strategisen johtamisen osaamista sekä yleensäkin tietoa ympäristöjohtamisen työkaluista.

Kaikki toimijat korostivat sidosryhmätyöskentelyn tärkeyttä ympäristön käyttöön liittyvissä prosesseissa. Keskusteluissa nousi vahvasti esille eri toimijoiden välisen vuoropuhelun tarve ympäristön käyttöön liittyvissä asioissa sekä poronhoitoelinkeinon ja alkuperäisväestön oikeuksien huomioiminen maankäytön suunnitteluprosesseissa.

Lapin yliopisto on toteuttanut hankkeen yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun aikuis- ja täydennyskoulutuspalveluiden kanssa. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Lisätietoja:

Tietoa koulutustarvekartoituksesta


Heli Alaräisänen
Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
Puh. 040-4844393
heli.alaraisanen (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT