Uutiset 2015

Väitös: Yhteisöllisyys parantaisi ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman kehittämistyötä

2.9.2015

Osaamisperustaisuus on osa korkeakoulutuksen opetussuunnittelua. Osaamisperustaisuuteen pohjautuvan ajattelun taustalla olevia näkemyksiä ei kuitenkaan ole riittävän selkeästi tuotu esiin, eikä opettajien osallistaminen ole aina tasapuolista ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyössä, ilmenee KM Tiina Laajalan tuoreesta väitöstutkimuksesta. Opetussuunnitelman tulisikin Laajalan mukaan muodostua yhteisölliseksi, jolloin osaamisen tavoitteet koskisivat koko oppimisyhteisöä.

Opettajien osallisuutta ammattikorkeakoulun kehittämistyössä tulisi vahvistaa. Tiina Laajalan mukaan parhaat lähtökohdat opetussuunnitelman kehittämiselle näyttäisi antavan opettajien tasapuolinen osallistaminen sekä reflektoivan ja omaa työtään tutkivan otteen vahvistaminen.

Opetussuunnitelmatyö näyttäytyy opettajille kuitenkin usein byrokraattisesti määrättynä pakkona. Tämä tuli esille puhetavassa, jota Laajalan väitöstutkimukseen osallistuneet opettajat käyttivät kehittämistyön vuorovaikutustilanteissa. Pakkopuheen ohella esiintyi myös opetussuunnitelman kehittämistä hyödyllisenä ja omaa työtä kehittävänä toimintana korostavia puhetapoja.

– Opetussuunnitelmien kehittämisen tarpeen tulisi nousta opettajien omasta käytännön kokemuksesta. Opettajat kokevat kehittämistyön mielekkäänä, jos sen tarve ja lähtökohdat pohjautuvat heidän omaan käytännön kokemukseensa ja sen kriittiseen tarkasteluun, Laajala kertoo.

Laajalan mukaan opetussuunnitelman tulisi myös muodostua yhteisölliseksi, jolloin myös opiskelijat osallistettaisiin oman opiskelunsa ja oppimisensa suunnitteluun. Osaamisen tavoitteet saataisiin koskemaan koko oppimisyhteisöä, kun sekä opettajat, työelämän edustajat että oppilaat olisivat mukana opetussuunnitelman laatimisessa.


Selkeyttä osaamisperustaisuuden määrittelyyn

Tiina Laajalan tutkimustulokset osoittavat, että osaamisperustaisuuden käsitettä olisi vielä syytä selkiyttää, jotta sen pohjalle rakentuva opetussuunnitelmatyö onnistuisi. Tutkimuksessa kävi nimittäin ilmi, että nykyinen opetussuunnitelmamalli ei vastaa Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen eli EQF:n eheyttävää mallia.

EQF on Euroopan parlamentin ja neuvoston asettama suositus eurooppalaisen tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi. EQF:n avullla voidaan vertailla EU:n erilaisissa koulutusjärjestelmissä suoritettuja tutkintoja tai muutoin hankittua osaamista.

Laajalan tutkimus osoitti, että opettajien puhetavoissa korostui perinteinen, formaali, tietoperustainen ja oppiainejakoinen opetussuunnitelmamalli, kun EQF:n kehyksessä korostuu tietojen, taitojen ja työelämäpätevyyksien integrointi.

– Osaamisperustaisuuden syvällinen ymmärtäminen EQF:n mukaisena kokonaisvaltaisena opetussuunnitelman rakentamisena mahdollistaisi ammattikorkeakoulun pedagogiikan rakentumisen teorian ja käytännön saumattomalle vuorovaikutukselle, mihin koko ammattikorkeakoulun opetuksen tulisi jo lainkin mukaan perustua, Laajala painottaa.

Laajalan mukaan osaamisperustaisuutta koskevaa tutkimusta tarvitaankin lisää; se on sekä ajankohtaista että perusteltua kaikilla koulutusasteilla ja koulutusmuodoissa.

– Opetussuunnitelmien kehittämistyössä tarvitaan lisää tietämystä siitä, mitä osaamisperustaisuus tarkoittaa, miten sitä viedään käytäntöön ja miten sitä voidaan edelleen kehittää – dynaamisena, yhteisöllisenä ja oppimisyhteisön käytäntöä reflektoivana opetussuunnitelmana, Laajala sanoo.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Kasvatustieteen maisteri Tiina Laajalan väitöskirja Diskurssianalyyttinen tutkimus ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman kehittämisprosessista tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 4.9.2015 kello 12 alkaen. Väitöstilaisuus järjestetään Oulun seudun ammattiopistossa, Myllytullin yksikön auditoriossa (osoite: Isokatu 1, Oulu). Vastaväittäjänä toimii dosentti Jaakko Helander Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja kustoksena emeritaprofessori Anneli Lauriala Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Tietoja väittelijästä:

Tiina Laajala
Kuva: Mikko Törmänen

Tiina Laajala (s. 1960 Helsingissä) on suorittanut ylioppilastutkinnon Muhoksen lukiosta vuonna 1979. Hän on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta vuonna 1990.

Laajala on työskennellyt urallaan päätoimisena tuntiopettajana Oulun sosiaalialan oppilaitoksessa sekä aikuiskoulutussuunnittelijana ja opintoasiainpäällikkönä Oulun ammattikorkeakoulussa. Vuodesta 2011 alkaen hän on työskennellyt lehtorina Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.


Lisätietoja:

Tiina Laajala
P. 050 462 4754
tiina.laajala (at) oamk.fi

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi


Julkaisun tiedot:

Tiina Laajala: Diskurssianalyyttinen tutkimus ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman kehittämisprosessista. Acta Universitatis Lapponiensis 309. ISBN 978-952-484-848-0, ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 177. ISBN (pdf) 978-952-484-849-7. ISSN (pdf) 1796-6310.


LaY/Viestintä/RJ