Uutiset 2015

Lappilaisnuorten osallisuuden ja kuntoutuksen tutkimiseen rahoitus

20.1.2015

Kelan tutkimusosasto on myöntänyt Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnalle tutkimusrahoituksen lappilaisten nuorten osallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen tutkimiseen. Puolitoistavuotisen tutkimushankkeen kokonaisrahoitus on noin 110 000 euroa.

Tutkimushankkeessa paneudutaan ajankohtaisiin keskusteluihin nuorten syrjäytymisriskeistä ja asiakkaiden osallisuuden vahvistamisesta palvelujen käyttäjänä ja kehittäjänä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tutkimus tuottaa tietoa nuorten osallisuudesta sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen asiakkaina nuorten ja palveluntuottajien näkökulmasta Rovaniemellä, Kittilässä ja Inarissa. Hankkeessa tutkitaan kuntien nuorille suunnatun palveluverkoston ja moniammatillisen yhteistyön toimivuutta ja paikallisia kehittämistarpeita.

Tutkimus kohdentuu 18–25-vuotiaisiin paljon tukea tarvitseviin nuoriin, joiden elämänkulkuun liittyy osallistumattomuutta työhön ja koulutukseen, työ- ja toimintakyvyn vajeita ja huono-osaisuutta. Tutkimuksessa lähestytään paljon tukea tarvitsevien lappilaisten nuorten osallisuutta kahdesta suunnasta: nuorten subjektiivisina kokemuksina ja ammattilaisten tulkitsemana. Hankkeessa haastatellaan sekä nuoria että nuorten parissa työskenteleviä eri alojen työntekijöitä.

Nuorten osallisuutta tarkastellaan sekä sosiaalisena osallisuutena että palveluosallisuutena. Sosiaalinen osallisuus liittyy nuorten arjen toimintavalmiuksiin ja yhteisölliseen osallisuuteen. Palveluosallisuus puolestaan liittyy nuorten toimintamahdollisuuksiin saada tietoa palveluista ja niiden piiriin pääsemisen edellytyksistä sekä mahdollisuuksiin osallistua palvelusuunnitteluprosesseihin ja vaikuttaa palvelujen toteuttamiseen. Hankkeessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää nuorille suunnattujen sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kehittämisessä.

Tutkimushanketta vetää sosiaalityön professori Merja Laitinen, ja hankkeessa ovat mukana yliopistonlehtori Jari Lindh ja professori Sanna Väyrynen.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Jari Lindh
p. 040 484 4248
jari.lindh (at) ulapland.fi

Professori Sanna Väyrynen
p. 040 484 187
sanna.vayrynen (at) ulapland.fi

Professori Merja Laitinen
p. 040 509 2153
merja.laitinen (at) ulapland.fi

 

LaY/Viestintä/PS