Uutiset 2015

Sosiaalityön opiskelijoita palkittiin tutkielmista

23.9.2015

Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine palkitsee lukuvuosittain parhaat kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmat. Lukuvuoden 2014–2015 opinnäytepalkinnot myönnettiin Nelli Haapalalle pro gradusta ja Reeta Sivoselle kandidaatintutkielmasta. Lisäksi Juho Lehtosaarelle myönnettiin kunniamaininta kandidaatintutkielmasta.

Palkintojen tarkoituksena on antaa positiivista kannustusta ja edistää opiskelijoiden kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Kunniamaininnat ja kirjalahjat luovutettiin palkituille keskiviikkona 23. syyskuuta. Palkintojen saajat valitsi oppiaineen opetushenkilöstö lukuvuoden aikana valmistuneiden opinnäytetöiden joukosta. Palkinto voidaan myöntää opiskelijalle, joka on toteuttanut tutkielmansa erityisen onnistuneesti ja jonka tutkielma on innovatiivinen ja avaa uudenlaisia näkökulmia.

Sosiaalityön tutkielmista palkitut
Nelli Haapala, Reeta Sivonen ja Juho Lehtosaari. Kuva: Reetta Linna


Sosiaalityön pro gradu -palkinto: Nelli Haapala


Lukuvuoden 2014–2015 parhaasta sosiaalityön pro gradu -tutkielmasta palkittiin Nelli Haapala.

Nelli Haapalan pro gradu -tutkielma käsittelee muistisairaiden osallisuuden toteutumista laadullisessa tutkimuksessa. Huomion kohteena on se, kuinka laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät soveltuvat muistisairaalle. Tutkielma on luonteeltaan teoreettinen, ja aineisto koostuu aiheesta kirjoitetuista tieteellisistä tutkimuksista.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että tutkimusaihe on innovatiivinen ja tutkielma osoittaa opiskelijan hyvää perehtyneisyyttä aihealueensa tieteelliseen keskusteluun. Lähdeaineisto on laaja ja kansainvälinen. Tutkielma ilmentää tekijänsä kykyä jäsentää laajaa asiakokonaisuutta teoreettisesti sekä taitoa toteuttaa teoreettinen tutkimus. Haapalan kirjoitustyyli tekee työstä myös kiinnostavan lukuelämyksen.

Lisäksi tutkielman aihe on ajankohtainen. Väestön ikääntymiseen liittyvän muistisairauden yleistyminen sekä heille suunnattujen palveluiden kehittäminen ovat tämän päivän haasteita. Muistisairaiden tuottamaa kokemustietoa on vähän saatavilla, joten tarvetta tämäntyyppiselle tutkimustiedolle on olemassa.

Nelli Haapalan pro gradu -tutkielma verkossa


Palkinto sosiaalityön kandidaatintutkielmasta: Reeta Sivonen

Lukuvuoden 2014–2015 parhaasta sosiaalityön kandidaatintutkielmasta palkittiin Reeta Sivonen.

Reeta Sivonen käsittelee kandidaatintutkielmassaan syrjinnänvastaisen sosiaalityön näkökulmia väkivaltaiseen ekstremismiin. Palkinnon perusteluissa todetaan, että Sivosen tutkielman aihe on ajankohtainen, edelleen ajankohtaistuva ja niukasti tutkittu. Sivonen luo moninaisesta lähdetaustasta toimivan, paneutuvan ja pohtivan tutkielman väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemisen mahdollisuuksista syrjinnänvastaisen sosiaalityön keinoin. Hän rakentaa syrjinnän määrittelystä ja syrjinnänvastaisesta sosiaalityön teoriasta eheän polun syrjinnänvastaisen sosiaalityön käytäntöjen tarkasteluun. Kolme lausetta tutkielman pohdintaluvusta kuvaavat hyvin sitä jännettä, jonka Sivonen työssään virittää: "Väkivaltaisen ekstremismin vastustaminen vaatii yhteiskunnalta hyvää yhteiskuntapolitiikkaa. Hyvä yhteiskuntapolitiikka voisi sosiaalityössä tarkoittaa tämän tutkielman valossa syrjinnänvastaisen sosiaalityön laajaa käyttöönottoa. Vähintä, mitä sosiaalityöntekijältä vaaditaan, on asiakkaiden sosiaalisen ja poliittisen kontekstin tiedostaminen."


Kunniamaininta sosiaalityön kandidaatintutkielmasta: Juho Lehtosaari

Juho Lehtosaarelle myönnettiin kunniamaininta kandidaatintutkielmasta.

Juho Lehtosaari tarttuu tutkielmassaan monin tavoin marginaalissa olevaan aiheeseen. Hän hakee vastausta siihen, miten tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon päätöksestä valittaminen voimaannuttaa hoidossa olevaa henkilöä. Palkinnon perusteluissa todetaan, että tarkastellessaan aihetta eri näkökulmista Lehtosaari avaa lukijalle vaihtoehtoisia näkökulmia psykiatrisessa sairaalassa toteutettavaan sosiaalityöhön. Tutkielman erityinen ansio on sosiaalioikeudellisen näkökulman yhdistäminen sosiaalityöhön.


Lisätietoja:

Sosiaalipolitiikan amanuenssi Sanna-Mari Juopperi
P. 040 484 4241
sanna-mari.juopperi (at) ulapland.fi


LaY/Viestintä/SV