Uutiset 2015

Tutkimus: Poroaitojen merkintä vähentää riistakuolleisuutta

19.10.2015

Lapin yliopiston Arktinen keskus, Metsähallituksen luontopalvelut ja Luonnonvarakeskus testasivat Poroaitojen riistaturvallisuus -hankkeessa erilaisia aitojen merkintätapoja niiden riistaturvallisuuden parantamiseksi. Tutkimuksen mukaan poroaitojen merkintä vähentää selvästi riistalintujen törmäyksiä aitoihin ja siten niiden kuolleisuutta.

Poroaitojen riistaturvallisuus -hankkeessa merkittiin 140 kilometriä Lapin poroaitoja erivärisin muovi- ja alumiinifolionauhoin sekä harusvaijerimerkein. Aidat tarkastettiin kuukausittain, ja riistaeläinten törmäykset aitoihin laskettiin.

Keltainen väri toimii parhaiten

Nauhamerkinnöissä keltainen väri vähensi törmäyksiä parhaiten, ja myös harusmerkinnällä oli selvä törmäyksiä estävä vaikutus. Merkinnän tihentäminen vähensi törmäyksiä entisestään. Aitojen merkinnällä voidaan ohjata hirvet ylittämään aidat niiden merkitsemättömiltä osuuksilta. Merkinnällä pystytään vähentämään hirvien törmäysten aiheuttamia aidan korjauskustannuksia.

Muovinauhaa tulee kuitenkin käyttää vain suojaisilla alueilla, sillä se ei kestä aukeiden paikkojen luonnonolosuhteita. Jos nauhoja käytetään, pitää nauhoituksia pystyä myös huoltamaan säännöllisesti. Harusvaijerimerkintä on kestävämpi, ja sen teho törmäyksiä estävänä hyvä.

Riistakamerat paljastivat raatojen hävittäjät

Raatoja häviää aidan varrelta, joten osa törmäyksistä jää havaitsematta. Riistakameroiden avulla selvitettiin kuinka nopeasti raadot häviävät aitojen varsilta ja mikä eläin ne vie. Useimmiten raadon hävittää korppi, näätä tai kettu. Varislinnut syövät raadot löytöpaikalla, nisäkäspedot ottavat raadon mukaansa kokonaisena ja siirtyvät syömään kauemmas aidasta.

Metsäkanalinnuista riekko, teeri ja metso ovat alttiita törmäämään aitaan, ja merkinnällä pystyttiin vähentämään erityisesti riekkojen kuolemia.

Aitojen riistaturvallisuus koetaan tärkeäksi

Hankkeessa tehtyyn kyselyyn vastanneet pitivät useimpia käytettyjä nauha- ja harusmerkintöjä vähintään melko hyvin Suomen luonnonmaisemaan sopivina. Poroaitojen riistaturvallisuutta myös pidettiin tärkeänä, jopa tärkeämpänä kuin aidan ulkonäköä. Poroaidoilla kohdatut poromiehet kokivat turvallisuushankkeen tärkeäksi ja toivoivat tutkimuksen tuovan lisäselvyyttä riistaturvallisuuden lisäksi myös siihen, kuinka hirvien aidoille tuottamaa vahinkoa voitaisiin vähentää.

Jatkotutkimus onkin tarpeen kustannustehokkaampien, kestävien ja tehokkaasti törmäyksiä estävien aidan merkintätapojen löytämiseksi. Tietoa tarvitaan muun muassa soidinpaikkojen ja aidan ympäristön vaikutuksesta törmäyksiin. Näin pystyttäisiin määrittelemään alueet, joilla törmäyksiä tapahtuu eniten ja kohdistamaan merkinnät niille.

Poroaitojen riistaturvallisuus -hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Myös Paliskuntain yhdistys, Suomen riistakeskus sekä Luonnon- ja riistanhoitosäätiö osallistuivat tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen.


Lisätietoa:

Projektikoordinaattori Markku Vierelä, puhelin 040 4844288, sähköposti markku.vierela(at)ulapland.fi
Erikoistutkija Osmo Rätti, puhelin 0400 138804, sähköposti osmo.ratti(at)ulapland.fi

http://www.arcticcentre.org/EN/RESEARCH/Projects/Pages/poroaidat