Uutiset 2015

Yliopistot kehittävät uutta erikoissosiaalityöntekijäkoulutusta

18.6.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Valtakunnallista sosiaalityön yliopistoverkostoa (Sosnet) koordinoivalle Lapin yliopistolle erityisavustusta erikoissosiaalityöntekijäkoulutuksen kehittämiseen. Erityisavustuksella Sosnet toteuttaa erikoissosiaalityöntekijäkoulutuksen kehittämishankkeen, jossa kartoitetaan koulutuksen uudistamisen suunnat sekä yhteistyön toteutuminen työelämän tahojen ja yliopistojen kesken sekä luodaan uusi malli koulutuksen toteuttamiseksi. Kehittämishanke toteutetaan 15.6.–30.11.2015.

Sosnet on sosiaalityön koulutusyksiköiden muodostama yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot.

Korkeakoulut jättivät opetus- ja kulttuuriministeriön erikoistumiskoulutusten kehittämisrahoitushakuun yhteensä 62 hakemusta, joista viidelle myönnettiin erityisavustus. Kuluvan vuoden alussa voimaan tulleen yliopistolain muutoksen myötä uudenlaiset erikoistumiskoulutukset ovat tulleet osaksi koulutusjärjestelmää ja korkeakoulujen tehtävää. Uudet erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Sosnetin yliopistot ovat jo 15 vuoden ajan järjestäneet lisensiaatintutkintoon johtavaa erikoissosiaalityöntekijän koulutusta (120 op) viidellä sosiaalityön erikoisalalla erillisen lainsäädännön turvin. Koulutuksen tavoitteena on ollut tutkivaan työotteeseen perustuvan erikoisosaamisen ja alan käytäntöjen tieteellisen perustan vahvistaminen. Lainsäädännön uudistus mahdollistaa pitkään toteutetun erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen edelleen kehittämisen ja työelämän osaamistarpeisiin vastaamisen.

Sosiaalityön koulutusyksiköiden tavoitteena on, että lainsäädännön ja koulutusjärjestelmän muutoksista huolimatta sosiaalityöntekijöille voitaisiin edelleen järjestää korkeatasoista ja laaja-alaista erikoistumiskoulutusta, jolla voidaan vahvistaa alan tutkimusperustaisuutta ja vastata monimutkaisiin lastensuojelun, päihdekierteiden, yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ongelmiin. Myös sosiaalityön toimintaympäristön muutokset, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudistus, edellyttävät koulutuksen kehittämistä.

Kehittämishankkeen toteuttamisesta vastaavat KT Tuula Kostiainen Tampereen yliopistosta ja YTM Noora Tuohino Lapin yliopistosta.


Lisätietoja:

Tuula Kostiainen
Suunnittelija
Tampereen yliopisto
p. 050 523 2149
tuula.kostiainen(at)staff.uta.fi

Noora Tuohino
Suunnittelija
Lapin yliopisto
p. 040 484 4162
noora.tuohino(at)ulapland.fi

Erikoissosiaalityöntekijäkoulutuksen kehittämishanke


LaY/Viestintä/PS