Uutiset 2015

Väitös: Etäoppimisympäristön pedagogisilla ratkaisuilla voidaan tukea itseohjautuvaa oppimista

29.5.2015

Etäoppimisympäristön pedagogisilla ratkaisuilla voidaan tukea tuloksekkaan oppimisen kannalta tärkeää itseohjautuvaa oppimista. Teknologisten ratkaisujen ohella etäoppimisympäristössä tarvitaan pedagogiikkaa, joka huomioi oppilaiden yksilölliset oppimistarpeet sekä yhteenkuuluvuuden, autonomian ja kompetenssin kokemisen tarpeet, ilmenee KM Marja-Riitta Kotilaisen väitöstutkimuksesta.

Etäopetusympäristössä itseohjautuvuus ja metakognitiiviset taidot ovat edellytyksiä opiskelun etenemiselle ja tuloksekkaalle oppimiselle. Marja-Riitta Kotilainen osoittaa tuoreessa väitöstutkimuksessaan, että oppilaiden itseohjautuvuutta voidaan kehittää etäoppimisympäristössä tarkoituksenmukaisten, etäopiskeluun soveltuvien pedagogisten ja digitaalisten ratkaisujen avulla esimerkiksi eri tavoin sovellettavissa kielisalkkutöissä.

Kotilaisen mukaan itseohjautuvuus ja oppimismotivaatio edellyttävät oppimisympäristön psykososiaalisten tekijöiden huomioimista. Oppijan pätevyyden tunteen ja motivaation kehittymiseen liittyvät vahvasti autonomian ja yhteenkuuluvuuden tarpeet sekä opettajan tuen ja ohjauksen tarve.

– Tulokset tukevat sosiokonstruktivistista näkemystä oppimisesta vuorovaikutteisena ja sosiaalisena prosessina. Oppimisympäristön sosiaalisten kontaktien mahdollisuus ja viihtyvyys näyttäytyivät merkityksellisinä tekijöinä opiskelumotivaatiolle ja sitoutumiselle, erityisesti poikien kohdalla, Kotilainen kertoo.

Tutkimuksen tuloksista ilmenee myös opettajan tuen ja ohjauksen merkitys oppimisen edistymiselle:

– Opettajalta odotettiin opettamisen ohella myös mentaalista tukea, mikä on itseluottamuksen ja osaamisen tunteen kehittymisen kannalta tärkeää. Opettajan pedagogiset taidot ovat tärkeitä etäoppimisympäristössä, jossa opettaja ei ole fyysisesti läsnä. Oppilaiden tarpeiden huomioiminen vaatii sensitiivisyyttä sekä erityishuomiota ja -ratkaisuja, Kotilainen sanoo.

Tutkimus toteutettiin Rovaniemellä Saaren koululla perusasteen 5.–6. luokilla vuosina 2006–2011. Tutkimukseen osallistui yhteensä 75 oppilasta viidestä eri koulusta.


Uusi oppimisympäristömalli huomioi luokkahuonekäytänteet

Marja-Riitta Kotilaisen väitöstutkimuksen yhtenä tehtävänä oli oppilaiden oppimista tukevan vieraan kielen verkko-opiskeluun soveltuvan etäoppimisympäristön mallin kehittäminen Lapin haja-asutusalueiden tarpeisiin.

Kotilaisen esittämä malli etäoppimisympäristöstä huomioi luokkahuonekäytänteet opettamisessa ja oppimisessa siten, että ne voidaan toteuttaa myös teknologian keinoin ja että ratkaisut tukevat psykososiaalisia tarpeita.

– Mikäli etäopetus täyttää laatuvaatimukset tiedonsiirtoyhteyksiltään sekä pedagogisilta opetusjärjestelyiltään, se on mahdollinen ratkaisu opetukseen ja oppimiseen niin Lapissa kuin muillakin haja-asutusalueilla, Kotilainen toteaa.

Pedagogisesti perusteltujen opetusjärjestelyjen edellytyksenä ovat Kotilaisen mukaan muun muassa saumaton ja strategisesti hallittu yhteistyö teknologian ja opetusta toteuttavien osapuolten välillä sekä yhteistyössä toteutettu etäoppimis- ja etäopetusympäristö.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

KM Marja-Riitta Kotilaisen väitös Itseohjautuvuuden tukeminen vieraan kielen etäopetuksessa. Design-perustainen oppimisympäristön kehittämistutkimus perusasteen 5.–6. luokilla tarkastetaan kasvatustieteiden tiedekunnassa lauantaina 6. kesäkuuta 2015 kello 12.00 alkaen Lapin yliopiston luentosalissa 3, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii dosentti Heikki Kynäslahti Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori (emerita) Anneli Lauriala Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Tietoja väittelijästä:

Marja-Riitta-Kotilainen-web.jpg

Marja-Riitta Kotilainen, o.s. Jurmu (s. 1962, Posio), on suorittanut ylioppilastutkinnon Posion lukiossa vuonna 1981. Hän on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 1987.

Kotilainen on työskennellyt tutkijana Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen mediakasvatuskeskuksessa OPTEK-kärkikoulu -hankkeessa vuonna 2010. Hän on lisäksi toiminut Pohjoisen pojat -hankkeessa tutkijana vuonna 2011 ja Rovaniemen kaupungin Kielitivoli-hankkeen projektikoordinaattorina vuonna 2012.

Kotilainen on työskennellyt Rovaniemellä Saaren koulun kieltenopettajana vuosina 2002–2012 ja luokanopettajana vuodesta 1990 asti.


Lisätietoja:

Marja-Riitta Kotilainen
p. 0400 774 041
marja-riitta.kotilainen(at)rovaniemi.fi

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi.


Julkaisun tiedot:

Marja-Riitta Kotilainen: Itseohjautuvuuden tukeminen vieraan kielen etäopetuksessa. Design-perustainen oppimisympäristön kehittämistutkimus perusasteen 5.-6. luokilla. Acta Universitatis Lapponiensis 298. ISBN 978-952-484-807-7. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 166. ISBN (pdf) 978-952-484-808-4. ISSN (pdf) 1796-6310.


LaY/Viestintä/RJ