Uutiset 2018
uutiskuva_3.jpg

Saamelaista tiedettä ja taidetta yhdistävälle hankkeelle Koneen Säätiöltä 325 000 euron rahoitus

18.12.2018

Koneen Säätiö on myöntänyt 325 000 euron rahoituksen saamentutkimuksen apulaisprofessori, dosentti Sanna Valkosen (Lapin yliopisto) johtamalle kolmivuotiselle tieteellis-taiteelliselle hankkeelle ”Saamelaisen kulttuuriperinnön ontologinen politiikka”.

Hankkeessa tarkastellaan saamelaisen kulttuuriperinnön moninaista läsnäoloa nyky-yhteiskunnassa tieteellisen tutkimuksen, puhetaiteen ja rapin, kuva- ja videotaiteen, moni- ja poikkitaiteellisen toiminnan sekä duodjin, saamelaisen käsityön, keinoin. Lisäksi hanke pohtii kulttuuriperinnön ja alkuperäiskansaistumisen prosessien keskinäistä suhdetta kolmessa keskeisessä saamelaista yhteiskuntaa rakentavassa käytännössä eli saamelaisessa museossa, uudessa, erityisesti käsityötä hyödyntävässä yhteiskunnallisessa aktivismissa, ja nykytaiteessa.

Hankkeen lähtökohtana on ajatus, että nämä käytännöt tulkitsevat, uudelleen määrittävät ja muokkaavat perinteiden ontologiaa. ”Saamelaisen kulttuuriperinnön ontologinen politiikka” perustuu toisin sanoen ajatukseen siitä, että museo, yhteiskunnallinen aktivismi sekä taide tekevät saamelaisesta perinnöstä monenlaisilla ja erilaisilla tavoilla yhteiskunnallisesti läsnä olevaa ja uudelleen merkityksellistävät perinnettä eri tavoin. Hankkeen tavoitteena on myös luoda ja kehittää saamelaislähtöisiä, taiteen, tieteen ja perinteen vuorovaikutukseen perustuvia tapoja määritellä, tulkita, luoda ja toteuttaa kulttuuriperintöä ja sen moninaisuutta.

Hankkeen työryhmään kuuluvat tohtorikoulutettava, museoasiantuntija, FM Áile Aikio; saamelaisen kulttuurin tutkija, duodji-asiantuntija, FT Sigga-Marja Magga; monitaiteilija, queer-aktivisti, TaM Stina Aletta Aikio; pohjoissaamenkielinen rap-artisti, muusikko Áilu Valle; inarinsaamenkielinen rap-artisti, muusikko ja toimittaja Mikkâl Morottaja (Amoc); palkittu elokuvaohjaaja, valokuva- ja mediataiteilija, TaM Marja Helander sekä saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola.

Koneen Säätiön vuoden 2018 yleiseen apurahahakuun saapui yhteensä 5 577 hakemusta, joista apurahan sai 251 yksilöä, työryhmää tai yhteisöä eli 4,5 % kaikista hakijoista. Ks. https://koneensaatio.fi/. ”Saamelaisen kulttuuriperinnön ontologinen politiikka” -hanke oli vuonna 2018 rahoitetuista hankkeista seitsemän suurimman hankerahoituksen joukossa.