Uutiset 2018
Puolipotretissa Nafisa Yeasmin.
Kuva: Anna Muotka

Väitös: Maahanmuuton hallinnon ilmentymät hallittavien keskuudessa: Maahanmuuttajien taloudellinen sopeutuminen arktisen alueen näkökulmasta

13.11.2018

Oikeustieteen maisteri Nafisa Yeasmin käsittelee väitöskirjassaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kielteisesti pohjoiseen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Maahanmuuttajat tuntevat olevansa sosiaalisesti eristyksissä valtaväestöstä: tutkimuksesta käy ilmi, että tietyltä alueelta saapuvat maahanmuuttajat jäävät muita herkemmin valtavirran ulkopuolelle. Paikallisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan vaihtelevat muun muassa sen mukaan, missä tilanteessa maahanmuuttajia kohdataan, mistä he tulevat, mikä heidän koulutustaustansa on, mitä näkemyksiä kukin edustaa ja niin edelleen.

Tekijän mukaan globaalin maahanmuuton luonne vaikuttaa myös alueelliseen hallintokulttuuriin. Kansainvälisen tason hallinnon puutteina ovat edelleen muun muassa vaikeudet arvioida maahanmuuton taloudellisia, sosiokulttuurisia ja turvallisuuteen liittyviä seurauksia sekä kehitysstrategioiden suunnittelun hajanaisuus. Nämä puutteet hankaloittavat alueellista maahanmuuton hallintaa. Siksi on tärkeää luoda sitovia ja maailmanlaajuisia käytäntöjä ja liittää ne osaksi muuttoliikettä koskevaa lainsäädäntöä.

Keskittymällä alueellisiin diskursseihin väitöskirja käsittelee alueellisia ongelmia sekä muita tekijöitä, jotka vaikuttavat oleellisesti maahanmuuttajien kotoutumiseen arktisella alueella. Tekijä nostaa esiin tiettyjä kilpailutaloutta ja sosiokulttuurista ekologiaa koskevia hallinnollisia asioita keskittymällä yhteiskuntasektoria ja sen toimijoita koskeviin valtiollisiin normeihin ja käytäntöihin tapaustutkimusten pohjalta.

Pääsyä kiinni työelämään ja ansiotuloihin ei tunneta Lapissa riittävän hyvin. Lisäksi paikallisväestön ja maahanmuuttajien välillä on suuria työllistymis- ja ansiotuloeroja, jotka pienenevät vain ajan myötä. Toisaalta tiedon ja vastuun hierarkkinen rajaus eri maahanmuuttajaryhmien sisällä edellyttää tehokasta ja eroavaisuuksia huomioivaa ryhmäkohtaista valvontaa. Maahanmuuttajaryhmät ja yksittäiset maahanmuuttajat, joilla on huono itsetunto, ovat muita haluttomampia sosiaaliseen vuorovaikutukseen; juuri heille on erityisen vaikeaa sopeutua uuteen sosioekonomiseen järjestelmään. Sitä vastoin vahvaan itsetuntoon perustuva territoriaalisuus antaa sosiaaliekologisen suojan, joka peittää yksilön suojelun tarpeen. Tarvitaan siis aitoa maahanmuuttajien ja paikallisten välistä yhteistyötä, joka voi ratkaista jopa olemassaolevan byrokratian jumiutumiseen johtavia ongelmia, mikä puolestaan tukee byrokratian innovatiivisuutta ja uusiutumista.

Tarkasteltaessa integraatiotoimia laajemmassa, arktisen alueen suurten kaupunkien mittakaavassa, arktisella alueella ei ole yhtenevää näkemystä tehokkaista tavoista integroida maahanmuuttajia. Käytäntöjen ja strategioiden suunnittelussa ja toimeenpanossa on rakenteellisia ongelmia, minkä vuoksi toteutus ei toimi hyvin eivätkä alueelliset toimijat kykene luomaan kestävää johtamiskulttuuria ja vastuunjakoa. Yhteiskunnan ja yhteisön toimien kankeus saattaa estää integroitumisen ja mahdollisuuden päästä käsiksi paikallisiin resursseihin.

Yeasminin väitös viittaa muutosprosessiin ja integraatiomahdollisuuksiin tietyllä alueella ja esittää paikka-/aluekohtaista lähestymistapaa, jonka avulla voidaan luoda uusi alueellisen integraation käsite. Alueellisessa integraatiossa korostuu taloudellinen elinvoima ja subjektiivinen hyvinvointi aktiivisen elämän edellytyksenä. Toisaalta alueellisella suunnittelulla voidaan joko rohkaista tai estää maahanmuuttajien fyysistä osallistumista.

Väitöksen mukaan onnistunut, erityisesti taloudellinen integroituminen edellyttää yhteistyön lisäksi myös maahanmuuttajien ja paikallisväestön (esim. toimijat, eri sektorit, yksilöt, yrittäjät) välisten virallisten ja epävirallisten suhteiden koordinointia. Säännöllisen vuorovaikutus ja yhteistyö lisäävät henkistä pääomaa ja päättäväisyyttä, mikä edesauttaa yhteistoimintaa ja vahvistaa sitoutumista. Tämä puolestaan helpottaa kestävien suhteiden ja yhteistyön rakentumista. Kyseinen yhteistyö voi myös poikia innovatiivisia ratkaisuja, jotka helpottavat integroitumista erityisesti arktisella alueella.

Tietoa väitöstilaisuudesta:

OTM Nafisa Yeasminin väitöskirja The Governance of Immigration Manifests Itself in Those Who are Being Governed: Economic Integration of Immigrants in Arctic Perspectives tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa 15 marraskuuta klo 12.00 luentosalissa 3. Opponenttina toimii apulaisprofessori Jan Brzozowski Cracow University of Economics
-oppilaitoksesta. Kustoksena toimii tutkimusprofessori Timo Koivurova Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta.

Tietoa väittelijästä:

Nafisa Yeasmin opiskeli oikeustieteen maisteriksi Rajshahin yliopistossa Bangladeshissa. Hän on työskennellyt aiemmin lehtorina Prime University -oppilaitoksessa Bangladeshissa. Yeasmin muutti Rovaniemelle vuonna 2006, minkä jälkeen hän opiskeli suomen kieltä ja eteni työelämään. Hän on työskennellyt pitkään maahanmuuttajien ja heidän hyvinvointiinsa liittyvien asioiden parissa. Nafisa Yeasmin on toiminut tutkijana Arktisessa keskuksessa.

Lisätietoja:

Nafisa Yeasmin
Nafisa.Yeasmin@ulapland.fi

Tietoa julkaisusta:

Nafisa Yeasmin: The Governance of Immigration Manifests Itself in Those Who are Being Governed: Economic Integration of Immigrants in Arctic Perspectives. Acta Universitatis Lapponiensis 382. University of Lapland Printing Centre, Rovaniemi 2018. ISBN 978-952337-113-2. ISSN 0788-7604. E-version: Acta Universitatis Lapponiensis 249. ISBN 978-952337-114-9. ISSN 1796-6310.

LaY & Kielikeskus/J-EK & AT