Uutiset 2009
 

Tutkimus hyvinvointipalvelujen johtamisesta

15.12.2009

Lapin yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston Hyvinvointipalvelujen arvoverkon johtaminen -tutkimus on saanut Työsuojelurahastolta rahoituksen 1½ vuodeksi.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä arvoverkon johtamiseen liittyvistä ongelmista ja mahdollisuuksista sekä kehittää teoreettisia ja käytännöllisiä välineitä arvoverkon johtamisen tueksi. Tutkimus tuottaa ehdotuksia, jotka tukevat palvelujen tuottavuuden parantamista ja uusien palveluinnovaatioiden kehittämistä.

Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota tutkimustulosten käytettävyyteen, jonka varmistamiseksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä.

– Tutkimustuloksia levitetään tieteellisillä artikkeleilla, yleistajuisilla kirjoituksilla sekä kunta- ja hyvinvointialan toimijoille suunnatuissa tilaisuuksissa. Tarkoitus on, että tutkimuksen tuloksia voitaisiin hyödyntää laajasti kuntarakenteiden ja toimintatapojen uudistamistyössä, tutkimusjohtaja Ilpo Laitinen sanoo.

Tutkimuksen kohteena on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston palvelujen tuottamisen arvoverkko ja sen johtaminen.

– Kaupungin oma palvelutuotanto sekä ulkopuoliset palveluntuottajat muodostavat monimutkaisen ja johtamisen näkökulmasta haasteellisen kokonaisuuden, jonka parempi ymmärtäminen on välttämätöntä palvelujen tuottavuuden ja uusien palveluinnovaatioiden kehittämisessä, Laitinen sanoo.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa pyritään tunnistamaan arvoverkon johtamisen keskeisimmät ongelma-alueet ja kehittämiskohteet. Tunnistetut ongelmat ja mahdollisuudet toimivat pohjana tutkimuksen toiselle vaiheelle, jossa niistä muokataan käytännöllisiä ratkaisuehdotuksia arvoverkon johtamisen tueksi. Ratkaisuehdotusten soveltamismahdollisuuksia arvioidaan arvoverkon toimijoille järjestettävissä työpajoissa. Kolmannessa vaiheessa työpajoista saatu palaute analysoidaan ja siitä tehdään johtopäätökset. Tutkimus sai rahoitusta Työsuojelurahastolta 90.000 euroa. Tutkimus toteutetaan 1.1.2010–30.6.2011. 

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Ilpo Laitinen (HTT), Lapin yliopisto
Puh. 0400 396 277,
ilpo.laitinen (at) hel.fi

Tutkija Harri Jalonen (FT), Turun ammattikorkeakoulu
Puh. 044 907 4964, harri.jalonen (at) turkuamk.fi

LaY/Viestintä/OT