Väitökset 2013
 

Väitös: Nuoret hakevat lukiosta elämäntaitoja ja itseluottamusta

2.4.2013

Lukiovuodet ovat nuorelle henkisen kehittymisen aikaa, ja elämänvaihe vaikuttaa merkittävästi oppijaidentiteetin lisäksi yleisen identiteetin muodostumiseen. Itseluottamus lisää opiskelumotivaatiota ja menestystä, ja siihen voidaan vaikuttaa luomalla kannustava oppimisympäristö.

Tuija Anttilan väitöstutkimus osoittaa, että opiskelijat kokevat lukio-opiskelun merkityksellisenä erityisesti opiskelu- ja ajattelutaitojensa kehittymisen kannalta. Lukion tarjoama yleissivistys sisältääkin tiedon lisäksi taitoja, joita lukiolaiset kokevat tarvitsevansa koulun ulkopuolella jokapäiväisessä arkielämässä.

– Valkolakki on uurastuksesta saatavan palkinnon symboli ja tärkeämpi asia, kuin ylioppilaskirjoituksista saatavat arvosanat. Ylioppilastutkinto vahvistaa opiskelijoiden uskoa siihen, että he pystyvät saavuttamaan asettamansa tavoitteet, Tuija Anttila kertoo.

Kun peruskouluopiskelu saatetaan kokea turhauttavana ja ikävystyttävänä asiana, lukio on useimmille nuorille vapaaehtoinen valinta. Se edustaa uutta mahdollisuutta, jossa nuoret kokevat voivansa itse vaikuttaa opintoihinsa ja opiskeluunsa. Mahdollisuus tehdä omia valintoja puolestaan lisää opiskelumotivaatiota ja kehittää opiskelutaitoja, mikä puolestaan edesauttaa elinikäistä oppimista.

Koulun vuorovaikutussuhteet, opettajien asenteet sekä koulun kulttuuri ja ilmapiiri määrittelevät sitä, miten laadukkaaksi lukiolaiset kokevat lukio-opiskelunsa. Myös opettajien ja muiden opiskelijoiden tuki, koko koulun avoin vuorovaikutuskulttuuri ja myönteinen opiskeluilmapiiri auttavat nuoria saavuttamaan tavoitteensa.

Opettajilla on tärkeä rooli opiskelijoiden minäkäsityksen ja opiskeluasenteiden muodostumisessa, ja vielä lukiovaiheessakin opiskelijat tarvitsevat ja odottavat opettajien tukea.

– Opiskelijat voivat kokea virheiden korjaamiseen tähtäävän palautteen kontrollointina ja opettajalta tulevina lisävaatimuksina. Palautteen antamisessa pitäisikin osata tulkita opiskelijan sille antamat merkitykset, jotta palaute tukisi ja kannustaisi oppimista.

Tutkimuksen tulokset haastavat pohtimaan, millainen lukion tulisi olla, jotta se tukisi nuoren kokonaisvaltaista kehittymistä, hyvinvointia ja identiteetin rakentumista.

– Pitäisikö koulussa arvosanojen sijaan kiinnittää enemmän huomiota avoimen vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden tunteen rakentamiseen? Näitä tämän tutkimuksen nuoret korostivat. Vaikka he eivät yltäneetkään huippusuorituksiin, he kokivat oppineensa paljon opiskelusta, itsestään ja toisten kanssa vuorovaikutuksessa olemisesta.

Tutkimus tuo esiin lukiolaisten oman äänen ja heidän kokemuksensa. Niiden kautta avautuu toisenlainen näkymä koulun todellisuuteen kuin mitä koulujen paremmuuslistat ovat tuoneet esille. Opiskelijoiden äänen kuuleminen tutkimuksen tapaan voisi olla yksi avain oppijalähtöisemmän koulun rakentamiseen. Tutkimus tarjoaa myös lähtökohtia lukiopedagogiikan ja lukiokoulutuksen kehittämiseen.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Tuija Anttilan väitöskirja "Vaikka en lakkia saisikaan, niin olenpahan jotain oppinut" – lukiolaisten opiskelukokemuksilleen antamat merkitykset tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 5. huhtikuuta 2013 klo 12 alkaen Castrén-salissa (ls 11, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittelijänä on professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Anneli Lauriala Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:
Tuija Anttila (s. 1961 Oulussa) kirjoitti ylioppilaaksi oululaisesta Toppilan lukiosta vuonna 1980. Hän valmistui filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta, vieraiden kielten koulutusohjelmasta vuonna 1994, pääaineenaan englanti ja ranska. Hän on suorittanut kasvatustieteen syventävän opintokokonaisuuden Oulun yliopistossa vuonna 1998.

Anttila työskentelee englannin ja ranskan kielten lehtorina Oulussa Pateniemen lukiossa. Aikaisemmin hän on työskennellyt kielten opettajana myös Oulussa Madetojan musiikkilukiossa, Oulun normaalikoulussa ja Rajakylän yläasteella.

Lisätietoja:
Tuija Anttila, puh. 040 736 3490, tuija.anttila (at) gmail.com
Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, puh. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi.
Kuvia väittelijästä voi tiedustella Lapin yliopiston viestintäpalveluista Irma Varriolta, irma.varrio(at)ulapland.fi

Julkaisun tiedot:
Tuija Anttila: "Vaikka en lakkia saisikaan, niin olenpahan jotain oppinut" – lukiolaisten opiskelukokemuksilleen antamat merkitykset. Acta Universitatis Lapponiensis 253. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952.484-624-0. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), puh. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup

LaY/Viestintä/JW