Rehtorin puhe

Lukuvuoden 2020–2021 avajaiset 7.9.2020 klo 12.15

 
Avajaispuhe, rehtori Antti Syväjärvi

Hyvä yliopistoyhteisö, yliopiston hallitus ja arvoisat avajaisvieraat verkon välityksellä sekä avajaisten tallennetta aikanaan katsovat,
Dear University community, University Board, and Distinguish Guests via network,


Avajaispuheeseen oli tarjolla useita vaihtoehtoja, kun tarkastelee yliopiston lähiaikojen tapahtumia. Nostan kuitenkin kolme asiaa ylitse muiden: Koronaviruksen (COVID 19) mukaisen pandemian, joka koetteli ja edelleen koettelee yhteisöämme, toisena Lapin yliopiston käymä yhteistoimintamenettely ja kolmantena yliopiston sopimusneuvottelut Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuosille 2021-2024.

In our University community, and during recent months, one could say that three major issues have been above others. Those are: The Pandemic COVID19 that we confronted in March 2020, secondly the co-operation procedure as first time ever in our University, and finally the result-based contract negotiations with the Ministry for coming years 2021-2024.

Mietelmä erään yliopistonlehtorin lausumana on ehkä päällimmäisenä kuvaamassa yhteisömme tuntemuksia, kun pohdimme yliopiston mennyttä vuotta ja käsillä olevaa lähitulevaisuutta. Hän totesi, että onhan tämä nyt erityistä ja haasteellista, mutta samalla niin kiehtovaa ja uusia mahdollisuuksia luovaa. Tämä lausuma tietysti liittyy koronavirukseen, jonka konkreettisesti kohtasimme maalikuussa 2020. Lausuma kuvaa epätietoutta ja toivoa. Vastaavasti mieleen palaa yliopiston perinteinen, 41. vuosijuhla helmikuun lopussa 2020. Juhlan yllä olivat jo koronapilvet ja vahva odotusarvo siitä, että pandemiaksi kehittyvä tilanne tulee vaatimaan yliopistolta poikkeuksellisia toimia.

Niin kävikin, että maaliskuussa 2020 valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa totesi maassa vallitsevan poikkeusolot. Eduskunnan käsittelyn kautta maassa otettiin käyttöön valmiuslain suomat toimivaltuudet. Tämä johti siihen, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut siirtyivät digitaliselle liikekannalle. Kiitos opiskelijoille, henkilökunnalle ja unohtamatta lähes yötä-päivää näkymätöntä työtä tehneelle operatiiviselle väelle niistä ponnisteluista, joiden myötä yliopisto siirtyi toimimaan digitaaliseen verkkoympäristöön. Tässä siirtymässä myös hyvä yhteistyö alueellisten viranomaisten kanssa, yliopiston hallituksen kanssa ja Suomen yliopiston rehtorineuvoston kanssa alaryhmineen osoittautui hyvin merkitykselliseksi.

Pandemian myötä siirryimme internaattiyliopistosta eräänlaiseksi hybridiyliopistoksi, joka järjestää ja mukauttaa perustoimintansa toimintaympäristön vaatimusten mukaiseksi. Yliopisto ei ollut kiinni missään vaiheessa, eikä se mene kiinni. Olemme aina auki ja läsnä, välillä lähellä ja välillä etänä; etäisyyksiä halliten.

Haasteeksi on muodostunut, kuinka olla inhimillisesti tehokas yliopisto. Viimeaikainen tarkastelu on osoittanut Lapin yliopiston kohdalla, että koettelevasta tilanteesta huolimatta olemme saavuttaneet hyvin opetuksen ja tutkimuksen tavoitteemme, kun tarkastellaan esimerkiksi tutkintomääriä, tutkimusrahoitusta ja julkaisuja. Tietoperustaisuus, tehokkuus ja tavoitteellisuus on toteutunut. Mutta niin sanottu lasku koronaviruksesta on ollut inhimillinen sillä, niin opiskelijoilla kuin henkilökunnalla on selvästi kaipuuta yhteisönsä pariin, kaipuuta kahviloihin ja ruokaloihin sekä kaipuuta väitellä kasvotusten. Luento-, ryhmä-, käytävä-, kahvila- ja ruokalakohtaamisia on odotettu.

We have confronted COVID19 since March 2020. According to our data it seems that we are gaining our goals in both education and research. However, the challenge is how we guarantee the welfare of our students and staff members. People miss their normal university life as a student, as a worker or as an expert. In coming months, it is our shared duty to take care of ourselves and fellows.

Avajaispuheen seuraava osa on ehkä se isoin, inhimillisin ja samalla raskain. Lapin yliopisto on hiljattain läpikäynyt yhteistoimintamenettelyä. Yhteistoimintamenettely on harmillinen, henkilökohtainen ja murheellinen kokonaisuus, jolle ei juuri koskaan ole inhimillisistä lopputulosta eikä oikeaa ajallista paikkaa. Menettely on ollut välttämätön kohdata, koska odottelu ei ole asiaa vuosiin korjannut. Kuten sanonta sanoo ’minkä tekemättömän taakseen jättää, sen edestä löytää’. Raskaita yt-tuntemuksia ei lievennä sekään, että lähes kaikki yliopistot ovat vastavan kohdanneet.

Vastuullisena toimijana yliopiston tehtävänä on ollut toteuttaa yhteistoimintaneuvottelut. Tämä kokonaisuus, jos mikä, on inhimillisyyshaasteen huipentuma. Yliopistolle kyse ei ole pelkästään toiminnallisen tuloksen tervehdyttämisestä tai investointivaran parantamisesta. Tieto- ja osaamisintensiivinen ja asiantuntijavaltainen yliopisto on ihmisten muodostama yhteisö, jossa päätöksillä joudutaan koettelemaan inhimillisyyden rajoja. Jokainen 39 työtehtävää oli menetys yhteisönä ja yksilötasolla henkilökohtainen sellainen.
Yhteistoimintamenettely nimensä mukaisesti velvoittaa yhteiseen toimintaan yhteisön ja yksilön eteen. Vahva yhteisö rakentuu luottamukselle, sitoutumiselle, kommunikaatiolle, osallisuudelle ja joustavuudella. Tämän viisikantaisen kivijalan merkitys korostuu, kun yhteisöä koetellaan. Siinä mielessä yliopistoyhteisön etu menee yksilön edun edelle.

We miss those 39 lost duties and persons involved. This was the outcome of co-operation procedure that was confronted first time in our University history. The decision was taken with a heavy heart, but also for the better future of the University. Of course, an unwanted issue raises negative feedback, but we can live with that.

Seuraavaa sopimuskautta 2021-2024 varten Lapin yliopisto valmisteli, kuten muutkin yliopistot, omaa agendaa ja strategiaa. Prosessi kesti lähes vuoden. Tätä työtä teimme konsernina eli yhdessä pääomistamamme Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Konserniyhteistyö on eritavoin perusteltua ja se takaa tiede- ja taideyliopistokonsernin, joka huolehtii paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti etenkin arktisesta osaamista. Kiitos yliopistoyhteisölle, elinkeinoelämälle sekä monille sidosryhmille, kun osallistuitte hyvin kattavasti strategiamme valmisteluun muun muassa palautteenantajina ja sparraajina.

Sopimusneuvottelua ministeriön kanssa voidaan pitää onnistuneena. Uudessa strategiassa keskeisiä valintoja ovat globaali arktinen vastuu, kestävä matkailu sekä tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta. Tulossopimusneuvotteluissa saimme täyden tuen olla Suomen arktinen tiede ja taideyliopisto; sen paikan myös lunastamme. Saimme toiminnalle myös rahoituksen. Esimerkiksi useat koulutuslaajennukset tulevat jatkossa kohdentumaan juurikin mainituille, strategisille alueille. Toisena esimerkkinä mainitsen saamen- ja alkuperäiskansatutkimukseen liittyvät kehitysaskeleet, jotka saavat jatkossa paremmin jalansijaa toiminnassamme.

Yliopisto on toiminut edellä mainitussa sopimusviitekehyksessä vuorovaikutteisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, mutta myös muiden kanssa. Rakenteilla on syyslukukauden aikana korkeakoulujen digitaalisuuteen sekä kansainvälistymiseen ja maahanmuuttoon liittyviä ohjelmallisia hankkeita. Ne koskettavat koko Suomea, ollen muun muassa veto- ja pitovoimaan liittyviä. Työ- ja elinkeinoministeriön tuella tavoitellaan kansainvälisiä ja innovaatioekosysteemejä. Ekosysteemit edellyttävät, että löydetään keskinäinen intressi ja riippuvuus, jolloin usein rakennetaan omaa tilaa. Samoille ympäristöllisille olosuhteille tai ohjaukselle alttiit toimijat hakevat isomorfismin periaatteen mukaisesti vastaavia organisoitumisen muotoja. Tällöin helposti syntyy organisoitumisen samankaltaisuutta, joka luo yhteistyötä.

Lapin yliopiston näkökulmasta on merkityksellistä, että Suomessa yliopistokaupungit ja valtio sopivat kehittämisen kärjistä innovaatioekosysteemien vahvistamiseksi vuosiksi 2020-2027. Tässä yhteydessä Arktinen pääkaupunki Rovaniemi tekee yliopiston ja muiden kanssa hyvää yhteistyötä. Tässä tarvitaan vahvaa yhteistyötä myös seutukaupunkien ja koko maakunnan elinkeinoelämän, kouluttajien ja kehittäjien kanssa. Tässäkin suhteessa yliopisto on koko Lapin yliopisto ja korkeakoulukonserni. Esimerkiksi kilpailukykyyn sekä veto- ja pitovoimaan liittyvät hyvät teot ovat paljolti kaikkien yhteisiä.

Our University has an arctic profile and this steers us to co-operate with cities, municipalities and economy. Also, the Ministry of Economic Affairs and Employment is steering and building Future Ecosystems between State and University Cities. In this operation, actors in Lapland are together keen on the Arctic Knowledge and Ecosystem.
Yliopistoyhteisöä koetellaan haasteellisina ja vaikeina aikoina, jolloin yhdessä tulee hakea ratkaisuja aikaamme ja tulevaisuuteen. Tällöin perustehtävän muistaminen, yhteinen hyvä sekä toiseus ja keskinäisyys korostuvat. Tehkäämme näinä erikoisina aikoina töitä sen eteen, että alkava lukuvuosi 2020-2021 muodostuu teemallisesti yliopistoyhteisön vuorovaikutuksen ja yhteisövoiman lukuvuodeksi.

I hope we work together in order to make our academic year 2020-2021 successful. Our task is to make our community and work as fruitful as possible so that we are able to complete the best university education and research. This is our core task. One might bend, but not break.

Taipua voi, mutta ei katketa. Otamme yliopistona vastaan kaiken sen mitä eteen tulee.
Hyvät yliopistolaiset, parasta lukuvuoden aloitusta! I wish the best academic year to come!