Uutinen, kuvituskuva 1

Kannanotto: Lukiolain ja yliopistojen opiskelijavalintojen esitykset vakava uhka taideaineille

18.5.2018

Suomen yliopistojen rehtorineuvoston (UNIFI) vararehtorikokous on julkaissut esityksen ylioppilastutkinnon pisteyttämisestä yliopistojen opiskelijavalinnan perustaksi. Malli tulee voimakkaasti ohjaamaan lukiolaisten ainevalintoja sekä vaikuttamaan eri oppiaineiden arvostukseen. Onkin todennäköistä, että reaaliaineiden sekä taide- ja taitoaineiden opiskelu supistuu lukioissa nykyisestä ja tarjonta poistuu kokonaan pienistä lukioista, mikä lisää alueellista eriarvoisuutta ja pätevän opetuksen saatavuutta.

UNIFIn ehdottaman mallin mukaan taidealojen opiskelijavalinta perustuu edelleen soveltuvuuden arviointiin valintakokeissa. Mallissa ei kuitenkaan huomioida, että lukion ja peruskoulun taide- ja taitoaineet tuottavat nuorille tärkeitä perusvalmiuksia kaikkiin korkeakouluopintoihin, oppimaan oppimiseen, työelämään ja erityisesti laajentuvalle luovien alojen elinkeinoelämälle. Ongelma on merkittävä myös yliopistojen taiteiden tutkimuksen koulutusalojen kannalta.

Erilaisten omien vahvuuksien tunnistaminen, näkyväksi tekeminen ja jakaminen sekä kyky luovaan ajatusten ja ideoiden kehittämiseen yhteistyössä muiden kanssa, muodostaa osaamisperustan kaikille koulutusaloille. Taideaineille on keskeistä lisäksi kulttuurisen, sosiaalisen, kuvallisen ja audiovisuaalisen luku- ja ilmaisutaidon oppiminen, moniaistisuus sekä valmius muun muassa mediasisältöjen kriittiseen arviointiin ja luomiseen. Nämä ovat välttämättömiä tulevaisuuden taitoja jatko-opintojen, muuttuvan työelämän ja kansainvälistymisen kannalta. Luovuus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä tulevaisuuden taitoja. Taito- ja taideaineita opiskellaan enenevässä määrin uudenaikaisissa teknologisissa ympäristöissä, mikä edistää innovaatiokompetenssien kehittymistä.

Huolenamme on erityisesti taide- ja taitoaineiden tarjoaman osaamisen ohittaminen opettajankoulutuksen valinnoissa, mikä rajaa opettajiksi opiskelevien osaamispohjaa ja monialaisuutta. Syntyy negatiivinen kierre, jossa opiskelijoiden puuttuvat perusvalmiudet heikentävät tulevien opettajasukupolvien osaamista taide- ja taitoaineiden opetuksessa perusasteella ja toisen asteen koulutuksessa. Tutkimuksissa on osoitettu, että kun luovaa ilmaisua edistetään kouluissa, kouluhyvinvointi lisääntyy ja oppilaat ottavat huomattavasti enemmän vastuuta omasta oppimisestaan ja osaavat ilmaista itseään paremmin. Samalla paranevat myös UNIFIn korostamat äidinkielen ja matematiikan oppimistulokset.

Ratkaisuna esitämme lukiodiplomin kehittämistä osana lukiokoulutusta ja ottamista osaksi ylioppilastutkintoa. On tärkeää, että korkeakouluihin hakevien opiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa ja arvioinnissa otetaan huomioon myös lukiodiplomien avulla osoitetut valmiudet jatko-opintoihin. Lukiodiplomin voi nyt suorittaa lähes kaikissa Suomen lukioissa. Siltä osin kuin tämä ei ole kaikille lukiolaisille mahdollista, tarvitaan uusia lukioiden yhteistyöhön perustuvia ratkaisuja.

Allekirjoittajat:


professori Mirja Hiltunen kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta mirja.hiltunen@ulapland.fi, 040 4844373

professori Timo Jokela kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

professori Marja-Leena Juntunen musiikkikasvatus, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

professori Juha Ojala musiikkikasvatus, Oulun yliopisto

professori Martti Raevaara kuvataidekasvatus, Aalto-yliopisto

professori Eeva Anttila tanssipedagogiikka,Taideyliopisto

professor Johannes Brusila musikvetenskap, Åbo Akademi, humanistiska fakulteten

professori Antti Juvonen kasvatustiede, erityisesti taito- ja taideaineiden pedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto

Professori Mira Kallio-Tavin taideperustainen tutkimus ja taidepedagogiikka, Aalto-yliopisto

professori Kai Lassfolk musiikkitiede, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

professori Kimmo Lehtonen taidekasvatus, Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

professori Eila Lindfors käsityökasvatus, Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

professori Jukka Louhivuori musiikkitiede, Jyväskylän yliopisto

professori Heidi Partti musiikkikasvatus, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

professori Tarja Rautiainen-Keskustalo musiikintutkimus, Tampereen yliopisto, viestintätieteiden tiedekunta

professori Heikki Ruismäki taito- ja taideaineiden didaktiikka, Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta

Professori Anniina Suominen taidepedagogiikka, Aalto-yliopisto

professori Lauri Väkevä musiikkikasvatus, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Uutiset

professori Heidi Westerlund, MuTri tohtorikoulu, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia