Wellbeing CoDe web.jpg

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa kehitetään Lapin hyvinvoinnin ja terveyden TKI-konseptia

2.4.2024

Wellbeing CoDe -hankkeessa muodostetaan alustava malli Lapin hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) visiosta, kehittämissisällöistä ja toimijaverkostosta.

Toimijaverkostoon kuuluvat niin Lapin hyvinvointialue, koulutusalan organisaatiot, kunnat, yhdistykset kuin yritykset.

– Olemme luomassa Lapissa ainutlaatuista monitoimijaista verkostoa, hyvinvoinnin ekosysteemiä. Yhteistyöllä ja avoimella vuoropuhelulla voimme tuottaa uusia innovatiivisia lähestymistapoja ja ratkaisuja alueen asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen, kuvailee koulutuspäällikkö Mirja Kontiosalo Lapin yliopistosta.

Verkostotoiminnassa ekosysteemillä viitataan yhteistyöhön, jossa eri toimijat työskentelevät yhdessä saavuttaakseen yhteisen tavoitteen. Kontiosalon mukaan ekosysteemi on tehokas tapa edistää yhteistyötä ja innovaatioita.

– Se on tulevaisuuden toimintamalli, joka auttaa meitä ratkaisemaan monia yhteisiä haasteita. Ekosysteemit ovat joustavampia ja mukautuvat paremmin muutoksiin kuin yksittäiset organisaatiot.

Ekosysteemit nähdään yhä tärkeämpinä rakenteina niin alueellisen, kansallisen kuin Euroopan unionin innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa. Myös Suomessa ekosysteemien kehittäminen on yhä näkyvämpi osa kansallista ja alueellista innovaatiopolitiikkaa.

– Suomessa hyvinvointiin ja terveyteen keskittyviä osaamis- ja innovaatiokeskittymiä on perustettu jo useita, mutta Lapissa tällainen eri toimijoita yhdistävä yhteiskehittämisen alusta puuttuu. Yhteistyöllä pyritään hyödyntämään alueella olevia voimavaroja järkevämmin ja tehokkaammin.

Wellbeing CoDe -hankkeen tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja Lapin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ekosysteemitoiminnassa huomioidaan Lapin alueen erityispiirteet, kuten saamelaisalue. Toiminnassa huomioidaan myös Lapin haasteet, kuten pitkät etäisyydet, harva asutus ja muut arktisen alueen olosuhteet sekä alueellinen eriarvoisuus, väestön ikääntyminen ja työvoimapula.

– Tämän kevään aikana luomme toimijaverkoston. Tämä edistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja parantaa Lapin asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksena.

Kevään aikana muodostetaan myös TKI-keskittymän visio ja määritellään toimijoiden roolit toimijaverkoston osallisuutta hyödyntämällä.

Wellbeing CoDe on Lapin liiton rahoittama EAKR-hanke, jossa ovat mukana omarahoitusosuudella Lapin yliopisto ja Lapin AMK. Lisäksi hanketta rahoittaa Rovaniemen kaupunki.

Lisätietoja

Mirja Kontiosalo, Wellbeing CoDe -hankkeen projektipäällikkö, p. 040 659 8042, mirja.kontiosalo(at)ulapland.fi

Hankkeen verkkosivut