Kirsi-Maria Halonen.
Julkisen talousoikeuden professori Kirsi-Maria Halonen. Kuva: Elli Alasaari.

Professori Kirsi-Maria Halonen selvityshenkilöksi arvioimaan kilpailulain kilpailuneutraliteettisääntelyn toimivuutta ja täytäntöönpanoa

14.6.2024

Työministeri Arto Satonen on nimennyt julkisen talousoikeuden professori Kirsi-Maria Halosen selvityshenkilöksi arvioimaan kilpailulain kilpailuneutraliteettia koskevan sääntelyn toimivuutta ja täytäntöönpanoa.

Selvityshenkilönä professori Kirsi-Maria Halosen tehtävänä on arvioida, miten kilpailulain kilpailuneutraliteettisääntely on onnistunut sille asetetuissa tavoitteissa. Halonen arvioi myös, millä keinoilla kilpailuneutraliteettia voidaan edistää.

– Selvityshenkilön työtehtävä sisältää kilpailulain, kuntalain ja hyvinvointialuelain kilpailuneutraliteettisääntöjen toimivuuden ja täytäntöönpanon arviointia ja muutosehdotusten tekemistä tarvittaessa, professori Halonen kertoo.

Arvioinnin piiriin kuuluvat muun muassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) toimivaltaa, sääntelyn soveltamisalaa ja puuttumiskeinoja koskevat säännökset sekä KKV:n soveltamiskäytäntö. Kilpailulain säännösten lisäksi arvioinnin kohteena ovat kilpailuneutraliteettiin olennaisesti liittyvät kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat säännökset poikkeuksineen. Lainsäädännön muutostarpeiden lisäksi selvityksessä arvioidaan muita vaihtoehtoisia ohjauskeinoja ja niiden tarkoituksenmukaisuutta kilpailuneutraliteetin vahvistamiseksi. Selvitys valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

– Tehtävällä on suurta yhteiskunnallista vaikuttavuutta, koska hallitusohjelman kirjauksissa Suomen hallitus on sitoutunut markkinoiden toimivuuden edistämiseen. Selvityksessä tehtävät ehdotukset toimivat mahdollisten lainsäädäntömuutoshankkeiden taustalla. Kilpailuneutraliteetista on tehty varsin vähän tutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti, ja siksi selvitys tulee myös osaltaan tukemaan tulevaa tutkimustyötäni teeman parissa. Tavoitteena myös on, että aiheesta valmistuisi Lapin yliopistosta väitöskirja lähivuosien aikana, professori Halonen toteaa.

Julkisen talousoikeuden professori Kirsi-Maria Halonen työskentelee Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Hän on tutkinut muun muassa julkisten hankintojen kilpailua ja tehokkuutta, oikeuden roolia huoltovarmuuden turvaamisessa, julkisin varoin rahoitettujen ohjauskeinojen käyttöä hiilinielujen lisäämiseksi sekä korruption tunnistamista ja torjuntaa.

Mitä tarkoitetaan kilpailuneutraliteetilla?

Kilpailuneutraliteetilla tarkoitetaan tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamista julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden elinkeinotoiminnassa. Julkisia toimijoita ovat esimerkiksi valtio, kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet sekä niiden määräysvallassa olevat yhtiöt.

Kilpailuneutraliteettia turvaavat kilpailulain 4 a luvun säännökset tulivat voimaan 1.9.2013. Säännösten tavoitteena on varmistaa, että julkiset toimijat eivät kilpaillessaan yksityisen sektorin toimijoiden kanssa saa kilpailuetuja, joita yksityiset toimijat eivät voi saada ja jotka voivat vääristää kilpailua. Julkinen sektori kilpailee yksityisten yritysten kanssa samoista asiakkaista monilla markkinoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi ruoka- ja ateriapalvelut, kiinteistöhuollon ja logistiikan palvelut, taloushallinnon palvelut, toimitilojen vuokraus, työterveyspalvelut ja jätehuolto.

Lisätietoja:

Professori Kirsi-Maria Halonen, p. 040 484 4262, etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.6.2024