pan_shaohua_550x367px.jpg
Shaohua Pan.

Väitös: Vanhusten aiemmat elämänkokemukset osaksi hoivapalvelujen suunnittelua

29.5.2023

Shaohua Pan tarkastelee väitöstutkimuksessaan, miten vanhusten aiemmat elämänkokemukset voidaan ottaa huomioon heidän nykyisten hoivapalveluidensa suunnittelussa.

Väestön ikääntymisestä on tullut yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisista haasteista monissa maissa Länsi-Euroopasta Itä-Aasiaan. Samalla vanhustenhoivapalveluista on tullut kriittisen tärkeitä: miten ne toteutetaan käytännössä ja miten ne täyttävät vanhusten tarpeet. Tutkijat ovat esittäneet erilaisia ratkaisuja: esimerkiksi sosiaalityöntekijät ovat ehdottaneet vanhusten voimaannuttamista ottamalla heidät mukaan palvelujen hallinnointiin; palvelumuotoilijat ovat kutsuneet vanhuksia mukaan aiempaa käyttäjäystävällisempien ja -keskeisempien palveluiden suunnitteluun.

Palveluiden suunnittelua ei ole kuitenkaan mietitty siitä näkökulmasta, kuinka vanhusten menneisyyden kokemukset vaikuttavat heidän nykyisiin kokemuksiinsa vanhustenhoivasta. Shaohua Pan tarkastelee väitöstutkimuksessaan ilmaisua "vanhat hyvät ajat", joita monet vanhukset kertovat kaipaavansa osana hoivapalveluitaan. Lisäksi hän pohtii, kuinka näiden "vanhojen hyvien aikojen" kokemuksia voitaisiin kääntää entistä tarkoituksenmukaisemmiksi palveluiksi.

Osana tutkimustaan Pan toteutti kaksi projektia Guangdongin maakunnassa Etelä-Kiinassa. Yksi oli Jin-Dingin asuinyhteisössä, ja siinä pyrittiin määrittelemään, millaisia "vanhoja hyviä aikoja" vanhukset kaipaavat ja miksi. Toinen oli Bo-Ain vanhainkodissa, ja siinä selvitettiin, kuinka "vanhat hyvät ajat" voidaan tuoda osaksi hoivan käytäntöjä.

– Tutkimukseni tulosten mukaan vanhusten kaipaamiin "vanhoihin hyviin aikoihin" kuuluu kolme eri aihealuetta: luonnossa oleminen ja luontoyhteys, yhdessä oleminen perheen tai yhteisön kanssa sekä luovuus, Shaohua Pan sanoo.

Pan kertoo esimerkkinä erään iäkkään tutkimukseen osallistuneen sanat: "Istutimme vihanneksia, mutta emme vain saadaksemme tuoreita vihanneksia tai fyysistä harjoittelua – vaan nautin joskus siitä kotoisasta tunteesta, jonka saan, kun kosketan maata ja vettä, sillä se vie minut takaisin kotiseudulleni."

Shaohua Panin mukaan vanhustenhoivapalveluiden ja niiden kehittämisen parissa työskentelevien ihmisten tulee kiinnittää huomiota vanhusten kokemusten jatkuvuuteen heidän aikaisemman elämänsä ja nykyisten hoivapalveluidensa välillä.

– Kun vanhusten aiemmat elämänkokemukset huomioidaan myös heidän nykyisessä hoivassaan, voisivat palvelut vastata aiempaa paremmin vanhusten moniin tarpeisiin, kuten fyysisiin, henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin. Esimerkiksi vanhukselle aiemmin tärkeän puutarhaharrastuksen jatkuvuus myös vanhuspalveluissa voisi tarjota mahdollisuuksia harrastaa fyysistä liikuntaa, toteuttaa itseään ja kokea yhteyttä jopa omiin hengellisiin uskomuksiin. Näihin tarpeisiin liittyy itse asiassa myös erilaisia vuorovaikutuksia ja yhteyksiä: ihmisten välillä sekä ihmisen ja muiden olentojen, kuten kasvien välillä. Ilman kokonaisvaltaista ymmärrystä vanhusten aiemmista elämänkokemuksista palvelut eivät voi olla eheitä, Shaohua Pan toteaa tutkimuksensa lopuksi.

Tietoa väitöstilaisuudesta

MA Shaohua Panin akateeminen väitöskirja Designing for Elderly Care through the 'Good Old Days' tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa perjantaina 2. kesäkuuta 2023 klo 10 alkaen etäyhteyksin. Vastaväittäjänä toimii professori Miaosen Gong Jiananin yliopistosta ja kustoksena tutkijatohtori, dosentti Melanie Sarantou Lapin yliopistosta.

Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa. Linkki on saatavilla Lapin yliopiston verkkosivuilla.

Tietoa väittelijästä

Shaohua Pan on palvelumuotoilun dosentti saksalaisessa Brand University of Applied Sciences -korkeakoulussa sekä muotoilun yliopistonlehtori Beijing Normal Universityssä (Zhuhai, Kiina). Hänellä on suorittanut muotoilualan ylemmän korkeakoulututkinnon Anhaltin ammattikorkeakoulussa (Hochschule Anhalt) Saksassa vuonna 2012. Siitä lähtien hän on hyödyntänyt akateemisia kiinnostuksen kohteitaan sosiaalisen muotoilun, palvelumuotoilun ja muotoilustrategioiden kentillä.

Lisätietoja:

Shaohua Pan
span (at) ulapland.fi

Tietoa julkaisusta

Shaohua Pan: Designing for Elderly Care through the 'Good Old Days'. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 354. Lapin yliopisto: Rovaniemi. ISBN 978-952-337-355-6. ISSN 1796-6310.

Sähköisen julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-355-6