Koulutus- ja tapahtumakalenteri
 

Rehtori hyvinvoinnin ja osallisuuden johtajana 10-15 op

6.4.2022 0:00–31.5.2023 0:00


Rehtori hyvinvoinnin ja osallisuuden johtajana -koulutuksen tavoitteena on tarjota tutkimusperustaista tietoa ja toimintamalleja koulun oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Tavoitteena on vahvistaa rehtoreiden osaamista ja valmiuksia kehittää koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria monialaisen yhteistyön kautta. Hyvä johtaja huolehtii myös omasta hyvinvoinnistaan, koska rehtorilla on vastuu ja valta myös opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnin kehittämisestä.

Koulun johtaminen on muuttunut monialaiseksi, jolloin rehtorilta vaaditaan yhä enemmän hyvinvointijohtamisen taitoja. Tällä hetkellä mm. koronapandemia on vaatinut pohtimaan uudella tavalla lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia, jaksamista ja osallisuutta. Kiusaamista esiintyy edelleen huolestuttavan paljon. Koulut muuttuvat koko ajan monitoimikouluiksi, prosessit mutkistuvat, johdettavat monialaiset verkostot laajenevat, joten rehtorin hyvinvointijohtamisosaaminen korostuu. Koulutus vastaakin rehtoreiden osaamistarpeisiin hyvinvointijohtamisessa, monialaisessa yhteistyössä, kiusaamisen ennaltaehkäisyssä, ennakointiosaamisessa, strategian suunnittelussa ja toimeenpanossa koulutusosioiden eri alateemojen kautta.

Osallistujat toteuttavat oman henkilökohtaisen hyvinvointijohtamisen kehittymissuunnitelman (HEKS) sekä omaan kouluun tai kuntaan kohdistuvan kehittämistehtävän. Osa koulutuspäivistä toteutetaan lähiopetuksena, osa sekä lähi- että etäopetuksena (hybriditoteutus) ja osa ainoastaan etäopetuksena. Koulutuksessa suoritetaan 10-15 opintopistettä.
Koulutuspäivät toteutetaan pääsääntöisesti hybridinä, jolloin kouluttaja on yhdellä paikkakunnalla ja tämän koulutus lähetetään muille paikkakunnille. Lisäksi ensimmäisessä pakollisessa osiossa koulutusta on kaksi päivää vain kulloisellakin paikkakunnalla.

KAIKILLE PAKOLLINEN OSIO
Hyvinvointijohtaminen ja monialainen yhteistyö 6 op
Hyvinvointijohtamisen sisällöt: koulutusjohtamisen käsitteet, taustateoriat, määrittely, muuttuva toimintaympäristö, kompleksisen toimintaympäristön luomat haasteet, sekä oma, henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointi holistisena ilmiönä.

Monialaisen yhteistyön sisällöt: monialaisen yhteistyön merkitys osana oppilaiden ja henkilöstön osallistamista ja osallistuttamista sekä koulun toimintakulttuuria. Muutosjohtamistaidot sekä ratkaisutaidot monitoimijaiseen hyvinvointiyhteistyöhön ja sen johtamiseen liittyviin haasteisiin.

I ja VI päivä toteutetaan lähiopetuksena kolmella paikkakunnalla (Rovaniemi, Kokkola ja Savonlinna). Osion muut päivät toteutetaan etänä verkossa (hybriditoteutus).

Osioon sisältyy asiantuntijan luentoja, ryhmätehtäviä, henkilökohtainen kehittymissuunitelma, välitehtävät sekä laajempi kehittämistehtävä ohjatusti. Kehittämistehtävät esitellään päätösjaksolla keväällä 2023.

Aikataulu:
6.4.2022 klo 9-15 Päivä 1 Rovaniemi (vain paikalliselle ryhmälle, ei etänä)
(12.4.2022 klo 9-15 Päivä 1 Kokkola (vain paikalliselle ryhmälle, ei etänä)
(21.4.2022 klo 9-15 Päivä 1 Savonlinna (vain paikalliselle ryhmälle, ei etänä)
20.5. 2022 klo 9-15 Päivä 2 Rovaniemi (etänä lähiryhmille Kokkolaan ja Savonlinnaan
2.9.2022 klo 9-15 Päivä 3 Rovaniemi (etänä lähiryhmille Kokkolaan ja Savonlinnaan) ja
3 pv keväällä 2023. Päivät vahvistetaan syksyllä 2022 päivä 3:n yhteydessä.

Asiantuntija: yliopistonlehtori, HTT Jaana Leinonen, Lapin yliopisto

VAPAAVALINTAISET OSIOT, joista valitaan vähintään 2, maksimissaan 4:

1 Kiusaamisen ehkäisy osana hyvinvoivaa kouluyhteisöä 3 op
Tässä 1. valinnaisessa osiossa keskitytään kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, kiusaamisen puuttumismalleihin sekä rehtorin vastuu kiusaamistapauksissa. Samalla perehdytään henkilöstön hyvinvoinnin ja kiusaamisen ehkäisemisen avaimiin. Asiantuntijaluentojen ja harjoitusten aiheina ovat mm. viestintä ja vuorovaikutus osana toimintakulttuuria, kiusaamisen ehkäiseminen tunnetaitojen ja empatian kehittämisen keinoin konkreettisin harjoituksin, ihmisenä kasvun polku, koulukiusaamisen lainsäädäntö ja moniammatillinen yhteistyö, ratkaisukeskeinen kiusaamistapausten käsittely ja myönteisen ilmapiirin luominen sekä hyvinvoinnin kehittäminen koulussa ennakoivasti.

Osioon sisältyy 3 vuorovaikutuksellista etäopetuspäivää (syyskuu-lokakuu) ja niihin liittyvät välitehtävät. Tehtävät vertaisarvoidaan verkkoalustalla hybridimallilla toteutettuna.

Aikataulu:
14.9.2022 klo 9-15 Savonlinna (etänä lähiryhmille Kokkolaan ja Rovaniemelle)
27.9.2022 klo 9-15 Savonlinna (etänä lähiryhmille Kokkolaan ja Rovaniemelle)
5.10.2022 klo 9-15 Savonlinna (etänä lähiryhmille Kokkolaan ja Rovaniemelle)

Asiantuntijat: rehtori, KM Mikko Lumme ja Lukuliikekoordinaattori, KM Pia Lumme, Finnoschool oy

2 Strategia- ja ennakointityökalut osana hyvinvointijohtamista 2 op

Hyvinvointijohtaminen on strategista ja ennakoivaa johtamista. Tässä 2. valinnaisessa osiossa keskitytään tunnistamaan ja erittelemään erilaisia teoreettisia lähestymisiä strategiseen johtamiseen. Toisaalta hyvinvointijohtamisessa ennakointitiedon hyödyntäminen on tärkeää, jossa johtajan aktiivinen rooli muutosten havainnoinnissa, tulkitsemisessa ja hyödyntämisessä vaikuttaa työyhteisöön ja sen hyvinvointiin. Osiossa määritetään oman koulun kehittämistarpeita ja tuotetaan yhdessä ratkaisumalleja.

Osio koostuu 2 vuorovaikutuksellisesta etäopetuspäivästä (hybriditotetus) sekä välitehtävästä, joka liittyy koko koulutuksen aikaisen kehittämisprosessin jatkamiseen strategia- ja ennakointinäkökulmat huomioiden. Osio toteutetaan yhteisenä etäkoulutuksena syksyllä 2022 Tehtävien tutorointi sekä alueellinen ohjaus tapahtuu paikkakunnittain.

Aikataulu:
11.10.2022 Rovaniemi (etänä lähiryhmille Kokkolaan ja Savonlinnaan) klo 9-15 ja
8.11.2022 Rovaniemi (etänä lähiryhmille Kokkolaan ja Savonlinnaan) klo 9-15.
Asiantuntija: apulaisprofessori, KTT Pikka-Maaria Laine, Lapin yliopisto

3 Kriisijohtaminen, osallisuus ja yhteisöllisyys osana hyvinvointijohtamista 2 op

Tässä 3. valinnaisessa osiossa perehdytään oppilaitosten kriisijohtamiseen, pedagogiseen- ja muutosjohtamisen, työlainsäädäntöön, henkilöstöjohtamiseen ja työorganisaation dynamiikkaan. Osiossa tutustutaan oman johtajuuden ja johtamistyylin tunnistamiseen ja kehittämiseen. Hyvinvointijohtaminen on osa pedagogista johtamista sekä muutosjohtamisen osaamista, jotka korostuvat kriisitilanteissa ja henkilöstön jaksamisen tilanteissa. Osiossa käydäänkin lävitse keskeisintä henkilöstöä osallistavaa henkilöstöjohtamista.

Osio koostuu 2 vuorovaikutuksellisesta etäopetuspäivästä (hybriditotetus). Osiossa tarkastellaan koulujen kriisisuunnitelmia ja tarvittaessa päivitetään niitä osana välitehtäviä. Osio toteutetaan yhteisenä etäkoulutuksena syksyllä 2022. Tehtävien tutorointi sekä alueellinen ohjaus tapahtuu paikkakunnittain.

Aikataulu:
23.11.2022 Kokkola (etänä lähiryhmille Rovaniemelle ja Savonlinnaan) klo 9-15 ja
8.12.2022 Kokkola (etänä lähiryhmille Rovaniemelle ja Savonlinnaan) klo 9-15

Asiantuntijat: rehtori KM Timo Kettunen ja hyvinvointipäällikkö, HTT Arto Willman, Oulun kaupunki

4 Hyvinvointijohtamisen strategisen projektin toteutus 2 op

Tässä 4. valinnaisessa osiossa koulujohto syventää 1. osiossa laatimaansa kehittämistehtävää ennakointitiedon avulla strategiseksi kehittämisprojektiksi ja tekee myös sen toteuttamissuunnitelman. Osiossa käydään lävitse tehokkaan ja hyvän strategisen kehittämisprojektin toteuttaminen teorian ja käytännön kautta sekä sen onnistunut toimeenpano hyvinvointijohtamisen näkökulmasta. Osiossa työstetään osallistujien strategisia kehittämisprojekteja ja niiden tuloksien tehokasta ja tuloksellista hyödyntämistä.

Osiossa on 2 etäopetuspäivää (hybriditoteutus), joiden päätteeksi vertaisarvioidaan kehittämisprojekteja. Samalla opitaan perustelemaan kehittämisehdotukset ja arvioidaan omaa ja muiden toimintaa kehittämisprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Osiossa laaditut kehittämisprojektit, niiden tulokset ja jatkohyödyntämisen mahdollisuudet esitellään keväällä 2023 osana pakollisen ensimmäisen osion alueellisia päätöspäiviä.

Aikataulu:
1.2.2023 Etänä kaikille ryhmille klo 9-15
15.2.2023 Etänä kaikille ryhmille klo 9-15

Asiantuntija: KTT Riku Oksman, Projektivarikko oy

Koulutuksen kohderyhmät:
Rehtorit, apulaisrehtorit, johtajat sekä opettajat, jotka ovat siirtymässä vastuutehtäviin

Ilmoittautuminen:
Koulutukseen otetaan Lapin ryhmään 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että etusijalla ovat ne, jotka ilmoittautuvat kaikkiin osioihin ja sitä seuraavasti vähempiin osioihin. Osallistuja valitsee ilmoittautuessaan 2-4 valinnaista osiota, riippuen siitä mihin teemoihin haluaa syventyä. Näin koulutuksessa suoritetaan 10-15 opintopistettä.

Ilmoittautuminen 18.3.2022 mennessä ilmoittautumislinkillä, joka avautuu TÄSTÄ.

Kustannukset:
Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Tiedustelut:
Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut: kehittämisen asiantuntija Esa Posio, esa.posio@ulapland.fi, p. 040 4844 074
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: suunnittelija Anette Skog, anette.skog@chydenius.fi, p. 040 7476 378
Savonlinnan kesäyliopisto: koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, p. 044 7730 999Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Savonlinnan kesäyliopisto ry:n ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanke toteutetaan ajalla 2022-2023.

 

OPH logo