Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK
 

Sovitteleva ja restoratiivinen toimintakulttuuri - menetelmiä koulun työrauhan ja kohtaamisen kulttuuriin edistämiseen (12 op)

7.10.2020–22.10.2020 9:00–16:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

 

Koulutuksen keskeiset sisällöt ja toteutustapa: Koulutuskokonaisuuden lähtökohtana on rakentaa restoratiivisen kohtaamisen ja sovittelun toimintakulttuuria kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta, työrauhaa ja oikeutta osallisuuteen vahvistaen. Restoratiiviseen teoriaan pohjaavat käytännöt sekä sovittelu arjen konflikteissa ovat menettelyjä, joiden on tutkimuksin osoitettu tuovan merkittävää kulttuurista, sosiaalista ja tiedollista pääomaa yhteisöjen arkeen ja vuorovaikutukseen riippumatta yksilöiden maantieteellisistä, etnisistä tai uskonnollisista lähtökohdista. Koulutus implementoi restoratiivisen lähestymistavan ja lapsiystävällisen oikeuden toimintamalleja sekä näihin liittyviä direktiivejä, suosituksia ja käytänteitä oppimyhteisöihin. Tavoitteena on antaa osallistujille teoreettiset lähtökohdat ja käytännön menetelmät, joilla voidaan vahvistaa ja ylläpitää työrauhaa oppilaitoksen arjessa ja opetustyössä. Koulutuksen myötä osallistujat osaavat hyödyntää restoratiivisia vuorovaikutusmenetelmiä kuten ns. Circle-työskentelyä opetustilanteissa sekä sovittelua ja Conferencing-menettelyä konfliktitilanteissa opitun ohjauksen ja sanoituksen avulla.

Koulutuskokonaisuus tuottaa kouluyhteisöihin välitöntä sosiaalista osaamista opetukseen ja arjen ristiriitojen selvittelyyn ja lisää osallistujien valmiuksia omassa työssä niin didaktiikan kuin ryhmän hallinnan osalta. Koulutuksen tuloksena restoratiivinen työote ja sovitteluosaaminen siirtyvät osallistujan ammatilliseen pätevyyteen. Koulutushanke antaa osallistujille valmiudet lasten ja nuorten, oppilaiden, huoltajien ja kollegoiden kohtaamiseen ja ristiriitojen sovitteluun niin opetustyössä, koulun arjessa kuin haastavissa tilanteissa. Restoratiivinen työote toimii jatkossa kokonaisvaltaisesti osallistujan ryhmänhallinnan ja konfliktinhallinnan perustana.

Hanke sisältää viisi koulutusosiota (yht. 12 op), joihin kuuluu yhteensä 8 lähiopiskelupäivää eli aloitusseminaari, kolme kahden päivän työpajajaksoa ja päätösseminaari. Koulutuskokonaisuus on prosessi, jonka jokainen osallistuja käy läpi kokonaan. Päiviin liittyy ennakkovalmistautuminen ja välijakson työskentelyä/harjoituksia. Hankkeen koulutukset toteutetaan Rovaniemellä. Koulutuksen aloitus- ja päätösseminaariin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen henkilöstölle.

KOULUTUSOSIOT:

26.11.2019 9:00-16:00 Aloitusseminaari - Kohti kohtaamisen kulttuuria (1 op)
sali F2059 (Taiteiden tiedekunta, F-siipi, 2. krs.)

Sovittelevassa ja restoratiivisessa lähestymisessä kohtaaminen, kuuntelu ja kuulluksi tuleminen synnyttävät kunnioitusta ja luottamusta sekä aktiivista osallisuutta. Yhden lähiopetuspäivän pituinen aloitusseminaari avaa osallistujille ne teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat, joiden pohjalta kohtaamisen kulttuuria oppimisyhteisössä lähdetään rakentamaan. 

Aloitusseminaarin keskeinen sisältö: - Restoratiivisen ajattelun, teorian ja pedagogiikan lähtökohdat - Restoratiivinen oppiminen - Puhepiiri (Circles) restoratiivisen työskentelyn perusmenettelynä.

Kouluttajina toimivat ohjelmajohtaja, FT, KM, yhteisöpedagogi Maija Gellin ja opettajankoulutuksen professori Tuija Turunen. Aloitusseminaariin voi osallistua myös etänä.

29.-30.1.2020 9:00-16:00 Työpajajakso I: Sovitteleva ja restoratiivinen työote kasvatustyössä (4 op)
sali 14, äidinkielen luokka (Kasvatustieteiden tiedekunta, D-siipi, 2. krs.)

Ensimmäinen työpajajakso käynnistää oppimisen prosessin, jossa osallistujat induktiivisessa työskentelyssä hahmottavat ja oivaltavat sovittelun ja restoratiivisen työotteen menetelmät ja tutustuvat koko prosessin teemoihin. Erityisesti ensimmäinen jakso ohjaa restoratiivisen didaktiikan menettelyihin. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää.

Työpajajakson keskeiset sisällöt: - Sovitteleva ja restoratiivinen työote kasvatustyössä - Sovittelun ja restoratiivisen lähestymisen lähtökohdat - Osallisuus ja yhteisöllisyys restoratiivisuuden näkökulmasta - Ensikontakti ja restoratiiviset kysymykset - Circle-työskentelyn menetelmät.

Kouluttajana toimii ohjelmajohtaja, FT, KM, yhteisöpedagogi Maija Gellin.


20.-21.2.2020 9:00-16:00 Työpajajakso II: Restoratiivisen sovittelun teemat ja menetelmät 1-3 (3 op)
20.2. luentosali 9, (Oikeustieteiden tiedekunta, C-siipi, 1. krs.)
21.2. luentosali 9, (Oikeustieteiden tiedekunta, C-siipi, 1. krs.)

Toinen työpajajakso tutustuttaa osallistujat erityisesti arjen konfliktitilanteiden käsittelyyn sekä sovitteluprosessin käynnistämiseen. Sovittelutyön ensimmäiset kolme teemaa aukeavat sekä teoreettisella että käytännön tasolla. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää.

Työpajajakson keskeiset sisällöt: Restoratiivisen sovittelun teemat ja menetelmät 1-3: - Yksilön ainutlaatuisuus ja arvokkuus - Henkilökohtaisen kohtaamisen ja osallisuuden merkitys - Teot, tunteet, tarpeet, empatia ja toisten huomioiminen.

Kouluttajana toimii ohjelmajohtaja, FT, KM, yhteisöpedagogi Maija Gellin.


HUOM! 25.-26.3.2020 & 16.4 KOULUTUSPÄIVÄT SIIRTYVÄT SYKSYLLE 2020, UUDET AJANKOHDAT ALLA:

7.-8.10.2020 9:00-16:00 Työpajajakso III: Restoratiivisen sovittelun teemat ja menetelmät 4-5 (3 op)
7.10.2020: S22 & S23 (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, A-siipi, 1. krs.)
8.10.2020: F4014 (Taiteiden tiedekunta, F-siipi, 4. krs.)

Kolmas työpajajakso avaa sovittelun ja restoratiivisen työotteen viimeiset teemat, jonka jälkeen osallistujille syntyy oman oivalluksen kautta näkemys koko sovittelun prosessista. Erityisesti kolmas työpajajakso tuo myös osaamisen haastavien konfliktitilanteiden käsittelyyn. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää. 

Työpajajakson keskeiset sisällöt: Restoratiivisen sovittelun teemat ja menetelmät 4-5: - Tarpeiden tunnistaminen ja ratkaisut sekä luottamus ja voimaantuminen - Restoratiivisen sovittelun koko prosessi ja sovittelijan rooli - Yksilön/ryhmän asiantuntijuus ja hyvinvointi.

Kouluttajana toimii ohjelmajohtaja, FT, KM, yhteisöpedagogi Maija Gellin.


22.10.2020 9:00-16:00 Päätösseminaari (1 op)
LS 9 (Oikeustieteiden tiedekunta, C-siipi, 1. krs.)

Keskeinen teema on opitun liittäminen omaan työhön ja ammattitaitoon. Seminaarissa laajennetaan näkemystä sovittelun merkityksestä koko yhteiskunnassamme ja reflektoiden tuotetaan ymmärrys siitä, kuinka sovittelu ja restoratiivinen työote juurtuu ja luo hyvinvointia osallistujien oppimisyhteisöihin. 

Päätöseminaarin sisällöt: Päätösseminaarissa luodaan kokonaiskuva suomalaisen yhteiskunnan sovittelutoiminnasta ja restoratiivisesta lähestymisestä. Siinä peilataan suomalaisen yhteiskunnan tilannetta Euroopan tasolla ja hahmotetaan restoratiivisen kasvatustyön kehitystä kansainvälisesti. Lisäksi pohditaan omaa työtä ja arkea koulutuksessa syntyneiden oivallusten kautta ja jaetaan koulutuksen aikana luotuja hyviä käytäntöjä.

Kouluttajina toimivat ohjelmajohtaja, FT, KM, yhteisöpedagogi Maija Gellin, sovittelutoiminnan asiantuntijat sekä kokemusasiantuntijat.

Kustannukset:

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808

etunimi.sukunimi@ulapland.fi