Oikeustieteiden tiedekunnan uutiset
Uutinen, kuvituskuva 1

Lapin yliopiston oikeustieteilijöiden artikkeleita palkittiin viime vuoden parhaina oikeudellisina kirjoituksina

7.6.2023

Professori Mikko Vuorenpään ja yliopistonlehtori Pirkko Heikkisen sekä tutkija Alexa Kavaston artikkelit ovat saaneet Asianajajaliiton Säätiön myöntämät palkinnot vuoden 2022 parhaina oikeudellisina kirjoituksina. Yhteensä säätiö palkitsi kuusi kirjoitusta, jotka on julkaistu Defensor Legis -aikakauskirjassa.

Asianajajaliiton Säätiö myöntää vuosittain kirjoituspalkintoja erityisen korkeatasoisille, Defensor Legis -aikakauskirjassa julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille. Vuonna 2022 julkaistuja kirjoituksia palkittiin yhteensä kuusi kappaletta, ja niiden joukossa oli kaksi kirjoitusta Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tutkijoilta: professori Mikko Vuorenpään ja yliopistonlehtori Pirkko Heikkisen sekä tutkija Alexa Kavasto artikkelit.

Mikko Vuorenpään ja Pirkko Heikkisen kirjoitus Reklamaatio, prekluusio ja kanteenmuutoskielto kohdistuu kiinteistön kaupan laatuvirhettä koskeviin riitoihin. Tällaisissa riidoissa ostajan on – virheistä ja virheeseen perustuvista vaatimuksista ilmoittamisen osalta – huomioitava sekä kiinteistön kaupan reklamaatiovelvollisuutta koskeva aineellisoikeudellinen sääntely että kanteenmuutoskieltoa ja prekluusiota koskeva prosessioikeudellinen sääntely. Prekluusiolla tarkoitetaan sitä, että asianosainen ei saa enää oikeudenkäynnin edettyä valmisteluvaiheesta pääkäsittelyyn esittää uutta todistelua tai uusia perusteita vaatimuksilleen.

Kun ostaja havaitsee ostamassaan kiinteistössä kaupan teon jälkeen virheen, on hänen ilmoitettava virheestä sekä niihin perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virheet. Laatuvirheiden selvittäminen vaatii usein ostajalta toimia, jotka vaativat sekä aikaa että taloudellisia panostuksia. Jotta reklamaatio voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa, ostajat esittävät usein seuraamustyypin osalta vaihtoehtoisia vaatimuksia.

Aineelliseen oikeuteen kuuluvista kysymyksistä artikkelissa tarkastellaan maakaaren reklamaatiosääntelyä ja sääntelyn tavoitteita. Myös prosessuaalinen sääntely saattaa estää uusien vaatimusten tai perusteiden esittämisen oikeudenkäyntivaiheessa. Tältä osin kirjoituksessa nostetaan esiin kanteenmuutoskieltoa koskevat oikeusohjeet ja prekluusiosääntely ja mietitään, millä edellytyksillä nyt sanottu normeeraus estää vaatimusten tai perusteiden muuttamisen tuomioistuimessa sekä mikä on reklamaatiosääntelyn ja sanottujen prosessinormien välinen suhde.

Alexa Kavaston kirjoitus Työnantajan lojaliteettivelvoitteen vaikutus sairausperusteiseen päättämissuojaan avaa työnantajan velvoitteita tilanteissa, joissa työsuhde irtisanotaan sairausperusteisesti.

Tuoreessa oikeuskäytännössä työnantajan lojaliteettivelvoitteeseen on viitattu paitsi muiden velvoitteiden tukena, myös täysin itsenäisenä velvoitteena. Parhaimmillaan työnantajan lojaliteettivelvoite auttaa jäsentämään pirstaloitunutta irtisanomisharkintaa ohjaavaa järjestelmää oikeaan suuntaan. Työnantajan lojaliteettivelvoite voidaan nähdä myös laajempana trendinä niin sanotusta 2000-luvun oikeuslähdeopista, jossa reaaliset näkökohdat edellyttävät ratkaistavan tapauksen kontekstin huomioon ottamista.

Lojaliteettivelvoitteen vaikutuksen lisäksi kirjoituksessa tarkastellaan myös sairausperusteiseen irtisanomisharkintaan liittyvien säännösten osin epäselvää systematiikkaa sekä työturvallisuuslain merkitystä sairausperusteisessa päättämisharkinnassa.

Kirjoittajapalkinto on 1 500 euroa artikkelia kohden, ja palkinnot myönnetään Defensor Legis -julkaisun toimituksen ja Asianajajaliiton hallituksen esityksen mukaisesti. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on jaettu vuodesta 1988 alkaen. Oikeudellista aikakauskirjaa Defensor Legisiä julkaisee Suomen Asianajajaliitto. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1920. Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lisätietoja:

Professori Mikko Vuorenpää, etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi
Yliopistonlehtori Pirkko Heikkinen, etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi
Tutkija Alexa Kavasto, etunimi.sukunimi (at) valopartners.fi
Oikeudellinen aikakauskirja Defensor Legis: www.asianajajaliitto.fi/defensorlegis