Oikeustieteiden tiedekunnan uutiset
uutiskuva_3.jpg

Mikko Kiiskelle ja Jenna Piipolle Heldtin stipendirahastosäätiön apurahat

28.4.2022

Heldtin stipendirahastosäätiö on myöntänyt Mikko Kiiskelle ja Jenna Piipolle 5 000 euron apurahat väitöskirjatutkimukseen.

Mikko Kiiski tutkii rikosoikeuden ja erityisesti talousrikosoikeuden alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan liikesalaisuuden loukkausta ja väärinkäytöstä sekä suojaavaa sääntelyä ja rikosvastuun toteutumista. Liikesalaisuus on monimutkainen taloudellinen ja oikeudellinen ilmiö, jolla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa elinkeinoelämään ja taloudellisesti arvokkaan tiedon, tuotteen tai ominaisuuden suojaamiseen. Tutkimus keskittyy liikesalaisuutta suojaavan oikeussuojakokonaisuuden rakentumiseen ja väärinkäytöstä seuraaviin rikosoikeudellisiin toimiin sekä tosiasialliseen rangaistavuuden alaan. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu oikeustieteellisessä jatkotutkimuksessa tästä näkökulmasta.

Jenna Piippo tutkii rikosoikeuden alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan lainkonkurrenssia. Lainkonkurrenssiopin avulla pyritään ratkaisemaan säännösten rikosoikeudellinen suhde tilanteissa, joissa säännökset ovat päällekkäisiä toistensa kanssa. Tavoitteena on systematisoida ja jäsentää lainkonkurrenssioppia sekä hahmottaa yhtenäiset tulkintakriteerit lainkonkurrenssitilanteisiin. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan yksittäisiä tunnusmerkistöjä lainkonkurrenssiopin näkökulmasta sekä esitetään käytännön oikeuselämän tarpeita palvelevia tulkintasuosituksia siitä, miten eri rikostunnusmerkistöihin liittyvät lainkonkurrenssikysymykset tulisi ratkaista.

Suomessa aihetta on tutkittu aiemmin niukasti, eikä lainkonkurrenssista ole ajantasaista teosta, jossa konkurrenssikysymyksiä olisi systematisoitu ja jäsennetty laajemmin voimassa olevassa oikeudessa. Konkurrenssiongelmat tulevat usein arvioitavaksi käytännön lainsoveltamisessa, jossa lainkonkurrenssitilanteiden tulkintakriteerit ovat tavallisesti saaneet vaihtelevasti painoarvoa toisiinsa nähden. Lainkonkurrenssitapauksia koskevaa tulkintakäytäntöä ei voidakaan pitää kaikilta osin yhtenäisenä, minkä vuoksi lainkonkurrenssiopin ja sen tulkintakriteeristön systematisointi on tärkeää myös ratkaisukäytännön ennakoitavuuden turvaamisen näkökulmasta. Piipon tutkimusprofiili

Heldtin Stipendirahastosäätiö toimii Varsinais-Suomen käräjäoikeuden yhteydessä. Säätiö on jo vuodesta 2014 alkaen tukenut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan jatko-opiskelijoita apurahoilla sekä myöntänyt merkittäviä avustuksia oikeustieteen alan jatkokoulutusseminaareihin. Johan Fredrik Heldt (1780–1854) oli turkulainen juhla-, muoti- ja sisustusasiantuntija, "kuolinpesäkamreeriksi" kutsuttu testamenttineuvonantaja ja mesenaatti.