Oikeustieteiden tiedekunnan uutiset
Suomen Akatemian rahoitus.jpg
Kuva: Marjo Laukkanen

Suomen Akatemialta rahoitus kahdeksalle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle

1.6.2023

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen seitsemälle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle. Lisäksi biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen yhdelle hankkeelle. Lapin yliopisto sai rahoitusta yhteensä 3 674 388 euroa.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan myöntämät rahoitukset:

Ihmisen ja luonnon välinen suhde Perämerellä: Post-antroposeeniset vesisuhteet (Arktinen keskus)

Arktista tutkimusta meri- ja vesialueista hallitsee ihmis- ja valtiokeskeisyyden lisäksi taloudellisen hyödyntämisen ”hydrohegemonia”. Tutkimusprofessori Monica Tennbergin johtamassa hankkeessa kehitetään vaihtoehtoista post-antroposentristä tutkimusta, joka keskittyy ihmisen ja luonnon väliseen monimuotoiseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen kohteena on Perämeren alueen rikas mereen, jokiin ja saariin liittyvä historia ja nykyisyys, moninaiset rajat ylittävä ihmisen ja luonnon vuorovaikutus sekä alueen monitasoinen hallinta ja muutokset ympäristössä.

Rahoitus: 500 000 euroa

Kansainväliset suhteet planetoseenin aikakaudella: Pohjoinen jäämeri vuonna 2050 (Arktinen keskus)

Yliopistotutkija Sanna Kopran johtamassa hankkeessa kehitetään Jäämeren tapaustutkimuksen avulla uutta maailmanpolitiikan paradigmaa, joka korostaa kaiken elämän riippuvuutta luonnon hyvinvoinnista. Kansainvälisiä suhteita, kestävyystiedettä ja tulevaisuudentutkimusta yhdistävässä tutkimuksessa rakennetaan vuoteen 2050 asti ulottuvia skenaarioita. Niiden avulla tarkastellaan, miltä arktinen maailmanpolitiikka näyttäisi, jos se rakentuisi aidosti tasapainoiseen suhteeseen ihmisten ja muun luomakunnan välillä.

Rahoitus: 497 572 euroa


Kohti reilumpaa ja yhtenäisempää taloudellisten sanktioiden järjestelmää (oikeustieteiden tiedekunta)

Professori Mikko Vuorenpään johtamassa hankkeessa tutkitaan hallinnollisia sanktioita. Ne ovat oikeusseuraamuksia, joita käytetään monilla aloilla rikosoikeudellisten rangaistusten sijasta. Esimerkiksi kartellista voi seurata yrityksille satojen miljoonien eurojen hallinnollinen seuraamusmaksu. Hankkeessa kehitetään yhtenäinen teoria hallinnollisten sanktioiden oikeudenmukaisuudesta sekä valaistaan niiden yleistymisen syitä ja vaikutuksia. Hankkeen tuottamaa tietoa voivat hyödyntää viranomaiset, tuomioistuimet ja lainvalmistelijat.

Rahoitus: 498 736 euroa


Pakottava kontrolli ja muuntuvat valtakäytännöt: Lasten kokemusten ja tarpeiden ymmärtäminen (yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Professori Merja Laitisen johtamassa tutkimuksessa tarkastellaan vanhemman toteuttamaa pakottavaa ja kontrolloivaa väkivaltaa lasten elämässä. Pakottavaa kontrollia on tutkittu aiemmin lähinnä aikuisten välisissä suhteissa, joten sen tutkiminen lasten elämässä tuottaa uuden näkökulman. Aihetta tutkitaan lasten ja nuorten mutta myös ammattilaisten ja väkivallan tekijöiden näkökulmasta sekä oikeudellista asiakirja-aineistoa analysoimalla. Tutkimustulokset edistävät lasten aseman tunnistamista ja heidän auttamistaan pakottavan kontrollin tilanteissa.

Rahoitus: 498 478 euroa


Saamelaiset poliittiset perinteet ja poliittinen ajattelu ihmisen ja ympäristön yhteiselona, SÁMIPOLITY (yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Professori Sanna Valkosen johtama hanke haastaa ihmiskeskeistä politiikan tutkimuksen traditiota syventymällä ihmisen ja ympäristön yhteiselona muotoutuvaan poliittiseen ajatteluun ja perinteisiin saamelaisessa yhteiskunnassa. Metodologisesti innovatiivisessa hankkeessa tutkijat jäljittävät saamelaista poliittista ajattelua harjoittamalla maaperustaisia käytänteitä, kuten poronhoitoa, metsästystä ja kalastusta sekä käsitöiden tekemistä. Hankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä alkuperäiskansojen poliittisista traditioista ja monilajisten poliittisten yhteisöjen muotoutumisesta.

Rahoitus: 500 000 euroa


Uhanalaisten saamelaiskielten kielitietoisuuden yhteiskehittely saamelaislasten ja -nuorten opetuksessa, LINCOSY (kasvatustieteiden tiedekunta)

Professori Pigga Keskitalon johtamassa hankkeessa tutkitaan uhanlaisten pohjois-, luulajan, etelä-, inarin- ja koltansaamen kielten nykytilannetta pohjoismaisissa peruskouluissa sekä luodaan kielitietoista opetusta, jossa tuetaan saamelaislasten ja -nuorten koulusaavutuksia. Tutkimuksessa hyödynnetään muun muassa dokumenttianalyysiä, kouluetnografiaa ja työpajatyöskentelyä. Tutkimus lisää tietoa uhanalaisten kielten opetuksesta ja tuo esiin käytännön ratkaisuja, jotka soveltuvat myös muiden marginaalisten ryhmien opetuksen kehittämiseen.

Rahoitus: 499 703 euroa

Yli 65-vuotiaiden media- ja robottilukutaidot, MediaRoboLit 65+ (kasvatustieteiden tiedekunta)

Medioiden välittämän tiedon ymmärtäminen ja hyödyntäminen edellyttää kykyjä löytää tietoa, arvioida sisältöjä kriittisesti sekä tuottaa itse erilaisia mediasisältöjä. Medialukutaitoja tarvitaan erityisesti suhteessa verkossa välitettyihin uutisiin ja terveystietoon, viestintään sekä robotteihin. Konsortiohankkeessa tutkitaan yli 65-vuotiaiden Suomessa asuvien media- ja robottilukutaitoja sekä niihin liittyviä tukitarpeita. Konsortiota ja Lapin yliopiston osahanketta johtaa professori Päivi Rasi-Heikkinen. Muita osahankkeita johtavat professori Heli Valokivi Jyväskylän yliopistosta sekä yliopistotutkija Harri Siirtola Tampereen yliopistosta.

Rahoitus: 839 425 euroa, josta Lapin yliopiston osuus 280 000 euroa


Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan myöntämä rahoitus:

Suomen subarktisen vyöhykkeen borealisaatio, BOREARC (Arktinen keskus)

Suomen pohjoisimmat alueet sijaitsevat subarktisella vyöhykkeellä, jossa vallitsevina kasvillisuustyyppeinä vuorottelevat tunturikoivikot ja avotunturit. Ilmaston lämpeneminen siirtää boreaalisen havumetsävyöhykkeen rajaa pohjoisemmaksi. Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Itä-Suomen yliopiston konsortiohankkeessa tutkitaan Suomen pohjoisimpien osien ekosysteemien muutosta. Konsortiota ja Lapin yliopiston osuutta johtaa yliopistotutkija Sari Stark ja Itä-Suomen yliopiston osuutta apulaisprofessori Tuomas Aakala. Hankkeessa mallinnetaan metsänrajan siirtymistä suhteessa ilmastotekijöihin, nykyiseen ja historialliseen maankäyttöön ja mittarituhoihin.

Rahoitus: 698 327 euroa, josta Lapin yliopiston osuus 399 899 euroa

Lisätietoja:

Monica Tennberg, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 019 2005
Sanna Kopra, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 132 4502
Mikko Vuorenpää, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4064
Merja Laitinen, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 509 2153
Sanna Valkonen, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4238
Pigga Keskitalo, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4153
Päivi Rasi-Heikkinen, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4240
Sari Stark, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4254

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan rahoituspäätökset

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan rahoituspäätökset