Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Mustavalkoinen puolipotretti hymyilevästä Susanna Rivisestä.
Susanna Rivinen. Kuva: Marko Junttila.

Väitös: Ikäihmisten medialukutaitoa tuettava yksilöllisten tarpeiden pohjalta

7.12.2021

KM Susanna Rivinen selvittää väitöstutkimuksessaan, miten ikäihmisten medialukutaitoa tulisi tukea. Hän avaa ne keskeiset periaatteet, jotka on huomioitava, kun suunnitellaan ja toteutetaan mediakasvatusta ikäihmisten tarpeisiin. Rivisen tutkimus on ensimmäinen suomalainen ikäihmisten mediakasvatukseen perehtyvä väitöstutkimus.

Nykymaailma on voimakkaasti digitalisoitunut. Koronapandemia on entisestään korostanut digitaalisuuden ja teknologian merkitystä, kun useat yhteiskunnalliset palvelut ovat siirtyneet kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta ja tavallisista toimistoista erilaisiksi sähköisiksi verkkopalveluiksi ja digitaalisiksi alustoiksi.

Toimiminen digitalisoituneessa maailmassa edellyttää meiltä kaikilta monipuolista medialukutaitoa. Näitä taitoja opetetaan mediakasvatuksen avulla. Perinteisesti mediakasvatuksen kohteena ovat olleet lapset, nuoret ja työikäiset aikuiset, ja ikäihmiset ovat jääneet paitsioon.

– Vasta muutamien viime vuosien aikana myös ikäihmisten mediakasvatukseen on alettu kiinnittää enenevissä määrin huomiota, mitä myös korona-epidemia on entisestään korostanut, kertoo Rivinen.

Medialukutaito on laaja käsite. Se tarkoittaa niitä yksilöllisiä valmiuksia, joiden avulla ihminen pääsee käsiksi ja osaa käyttää digitaalista teknologiaa ja mediaa, ymmärtää ja kriittisesti analysoi mediatekstejä ja -sisältöjä sekä pystyy itse tuottamaan niitä. Rivinen yhdistää kaksi ennestään tunnettua käsitettä – medialukutaidon ja geragogiikan – ja rakentaa niiden pohjalta uuden medialukutaidon geragogiikan käsitteen. Medialukutaidon geragogiikalla hän tarkoittaa ikäihmisten medialukutaidon ohjauksen ja opetuksen hienosäätöä heidän tarpeisiinsa nähden.

Keskeiset periaatteet ikääntyneiden medialukutaidon tukemiseksi

Rivinen erittelee tutkimuksessaan kahdeksan keskeistä medialukutaidon geragogiikan suunnitteluperiaatetta. Ne kannattaa huomioida aina, kun suunnitellaan ja toteutetaan mediakasvatusta ikäihmisille.

– Tärkeänä lähtökohtana toimivat (1) ikäihmisen omat tarpeet. Ryhmä on luonteeltaan hyvin heterogeeninen, joten myös tarpeita on monenlaisia, painottaa Rivinen.

Hänen mukaansa ikäihmisten medialukutaitoa tulee lähestyä (2) kokonaisvaltaisesti ja hyödyntäen (3) erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Ohjaajien persoonalla on suuri merkitys, ja siksi toiminnassa tulee hyödyntää (4) pehmeitä ja sosiaalisia taitoja omaavia ohjaajia. Samanaikaisesti on tärkeää muistaa tukea ikääntyneiden (5) kognitiivisia taitoja ja (6) voimaantumista. Tarjotun tuen tulee olla luonteeltaan (7) systemaattista ja jatkuvaa. Lisäksi Rivinen suosittelee (8) monialaisen yhteistyön lisäämistä.

Osana tutkimustyötään Rivinen on ollut mukana suunnittelemassa Lapin yliopiston opettajankoulutuksen sisältöjä. Hänen tutkimustyönsä tuloksena on myös kehitetty uutta sisältöä Lapin yliopiston erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin.

Tietoa väitöstilaisuudesta

KM Susanna Rivisen akateeminen väitöskirja Developing Media Literacy Geragogy for Older People through Design-based Research tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 17.12.2021 klo 12 luentosalissa LS2 (Yliopistonkatu 8). Vastaväittäjänä toimii professori Eija Kärnä Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena toimii apulaisprofessori Päivi Rasi Lapin yliopistosta.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteessa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland/

Väitöstilaisuuden jälkeen on kahvitilaisuus ravintola Fellissä.

Tietoa väittelijästä

Susanna Rivinen on valmistunut Lapin yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi vuonna 2015, pääaineenaan mediakasvatus. Lisäksi hän on suorittanut erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Rivisellä on monipuolisesti kokemusta erilaisista mediakasvatuksen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistehtävistä. Hän on toiminut Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotyön kouluttajana ja pedagogisena ICT-ohjaajana Kouvolan kaupungilla.

Syksystä 2017 alkaen Rivinen on työskennellyt Lapin yliopiston mediakasvatuksen opetus- ja tutkimustoiminnasta vastaavassa Media Education Hub (MEH) -yksikössä. MEH:in asiantuntijat ovat jo 20 vuoden ajan tehneet uraa uurtavaa mediakasvatuksen työtä monitieteellisten tutkimushankkeiden ja pedagogisten mallien kehittämisen parissa. Rivinen on toiminut MEH:ssa yliopisto-opettajana, tutkijana ja projektipäällikkönä. Tällä hetkellä hän toimii Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin (OdigO) -hankkeen projektipäällikkönä.

Väitöskirjansa viimeistelyyn Rivinen sai Esko Riepula -apurahan.

Lisätietoa

Susanna Rivinen
puh. 040 484 4355
susanna.rivinen(at)ulapland.fi

Tietoa julkaisusta

Susanna Rivinen: Developing Media Literacy Geragogy for Older People through Design-based Research. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 325. ISBN 978-952-337-288-7, ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2021.

Sähköisen julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-288-7