Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Puolipotretissa Tomm Stewart.
Tomm Stewart. Kuva: Stewartin kotiarkisto.

Väitös: Tukemalla transformatiivista oppimista ja nuorten monikulttuurisuustaitoja voimme rakentaa suvaitsevampaa maailmaa

24.3.2022

KM Tomm Stewart tarkastelee väitöstutkimuksessaan transformatiivisen eli uudistavan oppimisen ja jaettujen monikulttuuristen kokemusten merkitystä nuorten monikulttuurisuustaitojen kehittymisessä. Hänen mukaansa transformatiivinen oppiminen tarjoaa mahdollisuuden rakentaa aiempaa harmonisempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa.

Globaali ympäristömme on täynnä erilaisia kulttuureja. Kulttuurierot ja stereotypiat synnyttävät jännitteitä ja konflikteja. Stewartin mukaan tukemalla transformatiivista oppimista ja nuorten monikulttuurisuustaitojen kehittymistä voidaan rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Jaetuilla kokemuksilla, tehokkaalla viestinnällä ja rakentavalla vuorovaikutuksella on tärkeä rooli osana kulttuurienvälistä vuorovaikutusta. Ne vahvistavat yksilöiden monikulttuurisia valmiuksia ja rakentavat sitä kautta ymmärtäväistä, osallistavaa, ystävällistä ja suvaitsevaista yhteiskuntaa.

Stewart kuvaa transformatiivista oppimista löytöretkeksi, jonka myötä ihminen muuttaa omaa ajattelutapaansa ja maailmankuvaansa.

– Osana oppimisprosessia yksilö muuttuu osallistavammaksi, avoimemmaksi ja reflektiivisemmäksi kriittiseksi ajattelijaksi, joka osaa myös analysoida omaa maailmankuvaansa, oletuksiaan ja mielipiteitään, Stewart tarkentaa.

Monikulttuurisuustaitojen merkitys

Stewart erittelee tutkimuksessaan tekijöitä, jotka tukevat monikulttuurisuustaitojen kehittymistä. Ne kaikki vaikuttavat siihen, että transformatiivisen oppimiskokemuksen toivottu tulos saavutetaan: yksilön ennakkoluulot ja asenteet muuttuvat ja hän hyväksyy kulttuurien moninaisuuden.

Se, miten ihminen käyttäytyy ollessaan vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien edustajien kanssa, riippuu juuri yksilöllisistä monikulttuurisuustaidoista. Riittävillä taidoilla yksilö kykenee toimimaan kulttuurierojen kanssa, hyväksymään ne ja arvostamaan niitä, ja tulee muiden kanssa rakentavasti toimeen.

– Transformatiivisen oppimisen tulokset ja monikulttuurisuustaidot tukevat nuorten rohkeutta tuoda asioita esille, edistää tasa-arvoa ja aitoa kulttuurienvälistä vuoropuhelua, puolustaa tasa-arvoa, vapautta ja oikeudenmukaisuutta sekä rohkeutta hyväksyä ja puolustaa totuutta.

Tiedonkeruuta yliopisto-opiskelijoiden ryhmissä

Stewart tarkasteli tutkimuksessaan kieli- ja kulttuuriseminaareihin osallistuvien venäläisten yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia. Vertailussa oli kaksi ryhmää, joista vain toinen osallistui aktiivisesti monikulttuurista vuorovaikutusta edistäviin kieli- ja kulttuuriseminaareihin. Kokemuksia kerättiin vuodesta 2015 vuoteen 2019.

Seminaareihin aktiivisesti osallistuneilla nuorilla oli useita yhteisiä, monikulttuurista vuorovaikutusta sisältäviä kokemuksia amerikkalaisten ja suomalaisten kouluttajien kanssa. Tulokset osoittivat eroja ryhmien käyttäytymisessä. Seminaareihin osallistuneiden opiskelijoiden suhtautuminen muihin oli positiivisempaa ja heidän monikulttuurisuustaitonsa olivat lisääntyneet.

Tietoa väitöksestä

Kasvatustieteen maisterin Tomm Stewartin akateeminen väitöskirja ”The Impact of Transformative Learning on the Development of Young Peoples’ Intercultural Competencies” tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 1. huhtikuuta klo 12 alkaen luentosalissa LS2 (Yliopistonkatu 8).

Vastaväittäjänä toimii professori Elina Lehtomäki Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Tuija Turunen Lapin yliopistosta.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti ja sitä voi seurata etänä: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland/

Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu ravintola Fellissä.

Tietoa väittelijästä

Tomm Stewartilla on laaja työhistoria koulutustehtävien parissa. Hän on toiminut biologian, meribiologian, ihmisen anatomian ja yleistieteiden opettajan sekä työskennellyt julkisella puolella hallintotehtävissä. Hänellä on myös kansainvälistä kokemusta koulutuksen ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä toimimisesta. Stewart on toiminut Suomen Kesälukioseurassa 20 kansainvälisen kieli- ja kulttuurikoulun johtajana. Länsi-Afrikassa hän on vastannut humanitaarisesta ja sosiaalisesta edunvalvonnasta useissa terveydenhuolto- ja koulutustehtävissä.

Stewartin lapsuudenperheessä kunnioitettiin ihmiselämän pyhyyttä ja kaikkien ihmisten rodusta, uskonnosta, ihonväristä tai kansallisuudesta riippumatonta tasa-arvoa. Tämä kantava ajatus on ohjannut hänen toimintaansa myös henkilökohtaisessa elämässä ja työelämässä ja motivoinut tekemään tutkimusta transformatiivisen oppimisen ja monikulttuurisuustaitojen parissa.

Lisätietoja

Tomm Stewart
P. +1 (425)516-2702
tommas418(at)outlook.com and thstewar(at)ulapand.fi

Tietoa julkaisusta

Tomm Stewart: The Impact of Transformative Learning on the Development of Young Peoples’ Intercultural Competencies. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 338. ISBN:978-952-337-313-6, ISSN 1796-6310. University of Lapland, Rovaniemi 2022.

Permanent address of the publication: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-313-6