Uutiset 2022
Heli Karjalainen uutiskuva.jpg
Heli Karjalainen. Kuva: Tiia Paukkeri

Väitös: Hengellisestä yhteisöstä irtautuminen on elämänmittainen prosessi

10.5.2022

Heli Karjalainen selvittää väitöstutkimuksessaan, miten hengellisistä yhteisöistä irtaantuneet rakentavat uskontosuhdettaan elämänkulun narratiivissaan. Tutkimuksen perusteella irtaantumisessa on kyse elämänmittaisesta muotoutumisen ja muutoksen prosessista.

Karjalaisen väitös on luonteeltaan poikkitieteellinen tutkimus, jossa liikutaan kasvatustieteen, uskontotieteen, uskontopsykologian ja uskonnonpedagogiikan tutkimusalueilla. Erityisesti tutkimus asemoituu aikuisen identiteetin ja henkisyyden kehittymisen tutkimukseen sekä osallistuu uskonnollisista yhteisöistä irtaantumisesta käytävään keskusteluun.

– Esitän, että uskonnollisesta yhteisöstä irtaantuneen uskontosuhteessa ei ole kyse vain muutoksesta ennen ja jälkeen irtaantumisen, vaan kyseessä on elämänmittainen muotoutumisen ja muutoksen prosessi, jota irtaantuneen uskonnollinen elämäntarina ilmentää, Karjalainen sanoo.

Tutkimus osoittaa, että hengellisistä yhteisöistä irtaantuneet antavat elämänkulussaan erityisen merkityksen lapsuuden ja nuoruuden kokemuksilleen. Lapsuuden uskonnollinen ympäristö muodostuu myöhempää uskontosuhdetta peilaavaksi ja muovaavaksi tekijäksi, vaikka myöhemmin elämässä koettaisiinkin irtaantuminen lapsuuden uskosta tai kääntyminen toisenlaiseen uskonnollisuuteen. Tutkimus vahvistaa osaltaan lapsuuden uskonnollisen ympäristön merkittävyyttä aikuisen uskonnollisuuden rakentumisessa.

– Elämänkulussa on nähtävissä erityisiä käännekohtia, jotka voivat suunnata elämänkulkua tai muuttaa identiteettimäärittelyä. Uskonnollisesta yhteisöstä irtaantuminen on yksi tällainen käännekohta. Uskontosuhteen kannalta se voi olla mullistava käänne, mutta se voi olla myös jonkinlainen päätepiste jo aiemmin alkaneelle muutokselle.

Tutkimuksen perusteella irtaantumista kohti kuljettu matka tai irtaantumisen jälkeinen aika voidaan kokea varsinaista irtaantumista merkityksellisemmäksi.

– Uskontosuhdetta ja erityisesti yhteisösuhdetta muuttavina tekijöinä koetaan lapsuuden uskonnollinen sosiaalistuminen, nuoruudessa tai aikuisuudessa koettu uskonnollinen kääntyminen, yhteisössä vietetty aika tapahtumineen, yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisöllisyyden vaatimukset sekä pettymys yhteisön kykyyn kohdata jäsen odotuksineen tai antaa vastauksia elämänkulun kriisitilan-teissa.

Toisenlaisen uskonnollisen identiteetin luominen

Hengellisestä yhteisöstä irtaantuminen ei välttämättä tarkoita aiemman hylkäämistä kokonaan, vaan myös sen sovittamista osaksi nykyistä uskontosuhdetta.

– Uskontosuhteen muutos elämänkulussa voidaan kokea avartumisena, riippumattomuutena, etsimisenä ja uudelleensuuntautumisena, mutta myös pettymyksenä, lisääntyvänä epävarmuutena ja uskomisen mielekkyyden kyseenalaistamisena.

Karjalaisen mukaan yhteisöstään loitontuva alkaa korostaa omaa sisäistä uskonkokemustaan ja määritellä itseään uskovana toisin kuin yhteisön jäsenenä. Tämä uudelleenmäärittely mahdollistaa toisenlaisen uskonnollisen identiteetin luomisen. Irtaantumisen jälkeinen uskontosuhde ei kuitenkaan välttämättä jää pysyväksi, vaan irtaantumisen jälkeenkin voidaan kohdata elämäntilanteita, jotka haastavat pohtimaan hengellisiä kysymyksiä uudelleen.

– Uskontosuhteen muutos elämänkulussa näyttääkin olevan yhteydessä elämäntilanteisiin, joita ei pystytä ratkaisemaan katsomuksellisesti tyydyttävästi, vaan ratkaisun edellytyksenä on etsivän asenteen omaksuminen suhteessa omaan uskonnollisuuteen.

Irtaantuminen yhteisöstä ja toisenlaisen uskontosuhteen rakentaminen merkitsevät uskonnollisen toimijuuden säilyttämistä ja muuntumista elämänkulussa. Hengellisistä yhteisöistä irtaantuneille yhteisö muodostaa toimijuutta määrittävän rakenteen, mutta sen lisäksi toimijuutta ohjaavaksi tekijäksi muodostuu henkilökohtainen vakaumus, usko.

– Ihminen toimii ikään kuin kahteen suuntaan pohtiessaan toimijuutensa mahdollisuutta: sekä yhteisön rakenteiden että sisäisen uskonkokemuksen kehyksessä. Irtaantuvan pitää ylittää sekä yhteisön että henkilökohtaisen vakaumuksensa asettamat rajat voidakseen tulla uskonnollisesti omaksi itsekseen.

Karjalaisen tutkimus osoittaa, että hengellisistä yhteisöistä irtaantuneet näkevät uskontosuhteen muutosten olevan juuri pyrkimystä hallita hengellistä elämäänsä aiempaa paremmin. Omakohtaisen ja sisäistetyn hengellisyyden on nähty vaikuttavan positiivisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

– Tutkimukseni antaa viitteitä siitä, kuinka uskonnollisen elämänkulun tapahtumilla nähdään olevan vaikutusta koettuun psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Tutkimuksen aineisto koostuu 32 hengellisestä yhteisöstä irtaantumisen kokeneen kirjoittamasta uskonnollisesta elämänkerrasta. Elämäkerrat kerättiin joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018 julkaistujen kirjoituspyyntöjen avulla. Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana on narratiivis-elämäkerrallinen tutkimusote.

Tietoa väitöstilaisuudesta

KM, TM Heli Karjalaisen akateeminen väitöskirja Uskontosuhde hengellisistä yhteisöistä irtaantuneiden elämänkulun narratiiveissa tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 20.5. klo 12 alkaen luentosalissa 2 (Lapin yliopisto, Yliopistokatu 8). Vastaväittäjänä toimii professori Hannu L.T. Heikkinen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Tuija Turunen Lapin yliopistosta. Väitöstä voi seurata etänä osoitteessa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland/

Tietoa väittelijästä

Heli Karjalainen kirjoitti ylioppilaaksi Ranuan lukiosta vuonna 1992. Hän on suorittanut kasvatustieteen maisteri tutkinnon aikuiskasvatus pääaineenaan Lapin yliopistossa 1997 ja teologian maisterin tutkinnon uskonnonpedagogiikka pääaineenaan Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2011.

Karjalainen on toiminut monipuolisesti koulutuksen kentällä esiopetuksesta aikuisten ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Pääosan työurastaan hän on toiminut uskonnon, psykologian ja filosofian opettajana lukiokoulutuksessa.

Lisätietoja

Heli Karjalainen
hekarjal@ulapland.fi

Tietoa julkaisusta

Heli Karjalainen: Uskontosuhde hengellisistä yhteisöistä irtaantuneiden elämänkulun narratiiveissa, Acta electronica Universitatis Lapponiensis 337. ISBN: 978-952-337-312-9, ISSN: 1796-6310. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2022.

Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-312-9