Uutiset 2022
Antti Harjunmaan puolipotretti.
Antti Harjunmaa. Kuva: Harjunmaan kotiarkisto.

Väitös: Uusi menetelmä auttaa rakentamaan koululuokkaan sosioemotionaalisesti turvallisen toimintaympäristön

6.9.2022

KM Antti Harjunmaa kuvailee väitöstutkimuksessaan, miten koulut voivat tukea oppilaidensa sosioemotionaalista hyvinvointia. Harjunmaa kertoo käytännönläheisten esimerkkien avulla, millainen on hyvinvointia tukeva toimintaympäristö ja miten se rakennetaan. Tutkimus tarjoaa opettajalle mahdollisuuden tarkastella luokkatilanteita kehittämishakuisesti ja antaa tukea oppilaskeskeiseen työskentelyyn.

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, koulumotivaatio ja työrauha ovat koulumaailmaa puhuttavia aiheita. Opettajilla on kasvava huoli oppilaidensa jaksamisesta ja oppimistulosten heikkenemisestä. Antti Harjunmaan mukaan näihin ongelmiin voidaan vaikuttaa tukemalla oppilaiden sosioemotionaalista hyvinvointia. Hyvinvoinnin tukemiseksi hän kehitti käytännönläheisen LORRi-menetelmän.

– Menetelmä auttaa huomioimaan oppilaiden psykologiset perustarpeet kaikessa koulutoiminnassa. Se auttaa tarkastelemaan, miten koulu tukee kaikkien yhteisönsä jäsenten kokemuksia autonomiasta, pätevyydestä ja yhteenkuuluvuudesta, Harjunmaa kertoo.

Menetelmän hyödyntäminen tekee myös näkyväksi koulun omaa, olemassa olevaa osaamista ja voimaannuttaa muiden koulussa esiintyvien ongelmien kohtaamisessa.

LORRi-menetelmä: Luottamusta, Oppia, Ryhmiä ja Rajoja

Oppilaiden hyvinvointia tukeva toimintaympäristö rakentuu kolmesta perustarpeesta, joita Harjunmaa kuvaa koulumaailmasta tutuilla käsitteillä. ’Oppi’ tarkoittaa kokemusta osaamisesta, oppimisesta ja pätevyydestä. ’Ryhmä’ viittaa yhteenkuuluvuuteen, osallisuuteen ja mahdollisuuteen vaikuttaa omaan koulunkäyntiin. ’Rajat’ puolestaan liittyvät kokemukseen asioiden ja toiminnan selkeydestä ja ennakoitavuudesta.

– Näiden tekijöiden tarkoituksena on tukea oppilaan autonomian kehittymistä. Niiden ilmenemisen tavoitteena on vahvistaa samalla oppilaan luottamusta itseensä, toisiin oppilaisiin, opettajaan ja koko kouluyhteisöön.

Menetelmän nimi – LORRi – kiteyttää kaikki osatekijät: L-luottamus, O-oppi, R-ryhmä ja toinen R-rajat. I antaa sanalle suomen kieleen sointuvan lopun.

Jotta hyvinvointia tukevan toimintaympäristön rakentaminen on mahdollista, se edellyttää myös työrauhaa. Harjunmaa esitteleekin tutkimuksessaan asian ytimessä olevan uuden käsitteen - ryhmässä kuuntelun taidon - ja antaa ohjeet uuden taidon opettelemiseksi.

– Koulun sosioemotionaalisen toimintaympäristön kehittäminen on vaativaa ja hidasta työtä. Oppilaiden arki muuttuu ennakoitavammaksi ja selkeämmäksi, jos koulussa pystytään mahdollisimman laajasti sopimaan toiminnalle yhteisiä käytänteitä. Erityisesti yläkoulussa hyödytään yhteistoiminnan vahvistumisesta.

Harjunmaa painottaa, että opettajien yhteistoiminnan kehittämisessä koulun johdolla on erityisen tärkeä rooli.

Toimintatutkimuksen vahvuus koulutoiminnan kehittämisessä

Harjunmaa teki toimintatutkimusta seitsemän vuotta, kolmessa eri vaiheessa ja yhteensä 12 koulussa. Toimintatutkimus yhdisti luontevasti koulun olemassa olevan osaamisen, kehittämiskohteet ja tieteellisen tutkimuksen. Opettajat olivat tutkimuksessa aktiivisesti mukana rakentamassa uusia toimintamalleja ja ratkaisemassa omaa työtään kuormittavia tekijöitä.

Tutkimukseen kuului sekä koulun sisältä- että ulkoapäin tapahtuvia kehittämistoimia. Tulokset osoittavat, että kun kehittämisestä ja tutkimuksesta vastaava henkilö on työyhteisön jäsen tai muuten säännöllisesti mukana työyhteisön arjessa, kehittäminen on tehokkaampaa ja todennäköisemmin kohdistuu koulun kannalta olennaisiin asioihin.

Tietoa väitöstilaisuudesta

KM Antti Harjunmaan akateeminen väitöskirja Toimintatutkimus LORRi-menetelmän kehittämisestä luokan sosioemotionaalisesti turvallisen toimintaympäristön tukemiseksi tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 16.9.2022 klo 12 alkaen luentosalissa LS16 (Yliopistonkatu 8). Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Kauko Hämäläinen Helsingin yliopistosta ja kustoksena toimii professori emerita Kaarina Määttä Lapin yliopistosta.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteessa https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland/

Väitöstilaisuuden jälkeen on kahvitilaisuus ravintola Fellissä

Tietoja väittelijästä

Antti Harjunmaa valmistui kasvatustieteiden maisteriksi 1992 Turun yliopistosta ja on sen jälkeen toiminut luokanopettajana. Vuonna 2000–2004 hän työskenteli Nepalissa kansainvälisen koulun johtajaopettajana.

Vuodesta 2007 lähtien Harjunmaa on työskennellyt erityisopetuksen parissa, keskittyen erityisesti haastavaan käyttäytymiseen, sen taustoihin ja ilmenemiseen koulussa. Hänellä on kokemusta ala- ja yläkoulusta muun muassa kuntouttavan erityisluokan opettajana, ohjaavana erityisluokanopettajana ja laaja-alaisena erityisopettajana. Harjunmaa on saanut myös työnohjaajan koulutuksen. Tällä hetkellä hän työskentelee erityisopettajana Metsäkylän yhtenäiskoulussa Ylöjärvellä.

Harjunmaa on myös ollut mukana kehittämässä kouluille suunnattua ”Yhteispeliä”, joka on lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisohjelma.

Lisätietoja

Antti Harjunmaa
antti.harjunmaa(at)gmail.com
050 403 9845

Julkaisun tiedot

Antti Harjunmaa (2022) Toimintatutkimus LORRi-menetelmän kehittämisestä luokan sosioemotionaalisesti turvallisen toimintaympäristön tukemiseksi. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 342. ISBN 978 952 337 325 9, ISSN 1796-6310. University of Lapland, Rovaniemi 2022.

Sähköisen julkaisun pysyvä osoite https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-325-9