Taiteiden tiedekunnan opetusportfolioita koskevat ohjeet

Opetusta sisältäviä tehtäviä hakevia pyydetään esittämään opetusansionsa opetusportfolion tai muun kirjallisen selvityksen avulla.

Taiteiden tiedekunnan opetusportfolio on näyteportfolio, joka on julkinen kuvaus opettajan opetustyöstä, sen laadusta ja ansioista. Näyteportfoliossa esitettävät tiedot tulee pystyä tarvittaessa osoittamaan oikeiksi riittävällä dokumentaatiolla (todistukset, palautteet etc.).

Taiteiden tiedekunnan opetusportfolion tulee olla tiivis. Alla opetusportfolion yleisimmät sisältöalueet sekä muutamia apukysymyksiä portfolion laadintaan. Opetusportfolion laadinnassa -toivotaan noudatettavan alla olevaa ryhmittelyä.

Opetusfilosofia

Mikä on minun näkemykseni hyvästä opettamisesta ja oppimisesta? Miten opetusfilosofiani näkyy käytännön opetustilanteessa? Mihin tavoitteisiin pyrin opetuksellani? Millainen on opiskelijan rooli tiede- ja taideyhteisössä? Millainen sen pitäisi olla? Mitä on tieto? Millaiselle taidekäsitykselle opetukseni perustuu

Opetushistoria / opetuskokemus

Miten ja miksi minusta tuli opettaja? Missä ja milloin olen opettanut? Kenelle? Kokemukseni opinto-ohjauksesta, opinnäytteiden ohjauksesta ja tutoroinnista jne? Miten olen kehittynyt nykyisen kaltaiseksi opettajaksi? Miksi tällä hetkellä opetan niin kuin opetan? Onko opetustaipaleeltani tallella mitään dokumentteja?

Itsearvio omasta opetuksesta

Mitkä ovat vahvuuteni ja heikkouteni opettajana? Mihin suuntaan minun tulisi kehittää omaa opetustani?

Palaute opiskelijoilta ja kollegoilta

Minkälaista palautetta olen kerännyt / saanut? Kuinka usein ja millä menetelmällä olen kerännyt palautteen? Mitä palaute kertoo opetuksestani? Löytyykö palautteesta tietoa opetussuunnitelman tai koko laitoksen kehittämiseen? Miten olen hyödyntänyt saamaani palautetta oman opetukseni suunnit-telussa ja kehittämisessä? Olenko itse antanut palautetta opiskelijoilleni ja kollegoilleni?

Tuotettu oppimateriaali

Millaista oppimateriaalia, oppikirjoja, monisteita, tehtäviä, itseohjautuvaa materiaalia, videoita, tietokoneohjelmia tms. olen tuottanut oman opetukseni tueksi? Miten ne ovat toimineet? Kuvaile uusinta materiaalia.

Korkeakoulupedagoginen aktiivisuus

Millaista pedagogista koulutusta minulla on? Millaisia julkaisuja, artikkeleita, esitelmiä olen kirjoittanut opetuksesta? Millaista näyttelytoimintaa minulla on ollut opetukseen liittyen? Entä osallistumiseni laitoksen, tiedekunnan tai koko yliopiston opetuksen suunnitteluun ja arviointiin? Panokseni kansainvälistymiseen? Millaista taiteellista toimintaa minulla on ollut ja miten se on kytkeytynyt opetukseeni?

Opetuksen kehittäminen

Miten opetukseni on kehittynyt ajoista, jolloin aloitin opetustyön? Millaisia kokeiluja/projekteja minulla on ollut opetuksessani? Millaisia tenttejä käytän? Miten ne ovat onnistuneet? Millaista palautetta olen saanut? Mitä niistä olen oppinut? Yhteistyö opiskelijoiden/kollegojen kanssa? Kokeilujen raportointi? Miten tulisit kyseisessä tehtävässä kehittämään opetuksellisesti viran opetusalaa?

Muu opetustyöhön liittyvä toiminta

Mitkä ovat erityispiirteeni / vahvuuteni opettajana?