Uutiset 2020
RozaLaptander_new_web.jpg

Väitös: Kun saimme poroja, muutimme tundralle - Jamalin nenetsien puhuttu ja vaiettu historia

18.4.2020

Roza Laptander tarkastelee väitöksessään Läntisessä Siperiassa sijaitsevan Jamalin niemimaan nenetsiporonhoitajien suullista perimätietoa. Erityisesti Laptander keskittyy siihen, mikä on hiljaisuuden ja vaikenemisen rooli osana suullista perimätietoa ja sen välittämistä sukupolvelta toiselle.

Nenetsit ovat Venäjän federaation suurin uralilaiseen kieliryhmään kuuluva pohjoinen alkuperäiskansa. Kansan historia, 1900-luvun alusta nykypäivään, välittyy lukuisten suullisten kertomusten kautta. Tarinat ja kertomukset elävät niin yksilöllisessä kuin kollektiivisessa muistissa, ja niihin kuuluu tarinoita sekä nykyajasta että historiasta.

Samasta kertomuksesta voi olla lukuisia eri versioita, eri ihmisten kertomina. Niihin kuuluu yksilöllisiä elämänkertomuksia ja -vaiheita, kertomuksia sukulaisista, ystävistä ja naapureista, historiallisia kertomuksia, yksilöllisiä lauluja, tarinoita lauluista ja laulujen tekijöistä sekä yhteisiä kertomuksia.

Pienille alkuperäisyhteisöille on tyypillistä välittää omaa menneisyyttään koskevia muistoja ja kertomuksia suullisen perinteen avulla. Laptander tuo tarkasteluun uuden näkökulman, sillä hän keskittyy tutkimuksessaan erityisesti analysoimaan hiljaisuutta ja vaikenemista osana nenetsien suullisen perinnön historiaa.

– Nenetsit välittävät historiallisia kertomuksiaan, perinnetietoaan ja henkilökohtaisia kokemuksiaan sukupolvelta toiselle suullisen perimätiedon avulla. Erityisen merkityksellistä on kuitenkin se, mitä jätetään sanomatta ja miksi näin tehdään, kertoo Laptander.

Nenetsien harjoittamalle hiljaisuudelle ja vaikenemiselle on erilaisia syitä – eli sille, miksi tietyistä asioista jätetään puhumatta, vaikka ne ovat yhä merkityksellisiä. Nenetsit voivat hiljaisuuden avulla pyrkiä suojelemaan yhteisölleen tärkeää tietoa tai välittämään sitä eteenpäin avoimesti, rajoitetusti tai kokonaan suljetusti. Hiljaisuus voi toimia sekä muistamisen että unohtamisen välineenä.

Kolme hiljaisuuden muotoa

Nenetsiyhteisön sisäiset tarpeet vaikuttavat siihen, mikä on kulloinkin hiljaisuuden ja vaikenemisen rooli. Osaltaan tähän on ollut vaikuttamassa myös vallinnut neuvostoliittolainen ja myöhemmin jälkineuvostoliittolainen venäläinen kulttuuri.

Laptander määrittelee työssään hiljaisuuden kolme eri muotoa, jotka ovat mahdollisesti yhteisiä myös muille entisen Neuvostoliiton ja arktisen alueen alkuperäiskansoille. Hiljaisuus liittyy joko yksilöiden ja yhteisön vastuullisuuteen, yhteisön tarpeiden ja intressien edistämiseen tai valtion poliittiseen järjestelmään.

Väitöstutkimus esittelee uusia näkökulmia siihen, millaisia vaikutuksia valtiollisilla normeilla ja politiikalla on alkuperäiskansoille. Vaikutuksia kuvaillaan nimenomaan alkuperäiskansayhteisön sisältä käsin. Tulosten avulla on mahdollista tarkastella uudella tavalla sitä, millainen merkitys hiljaisuudella ja vaikenemisella on osana suullisen perinnön historiaa.

Tietoa väitöstilaisuudesta

Roza Laptanderin väitöskirja “When we got reindeer, we moved to live to the tundra: The Spoken and Silenced History of the Yamal Nenets” tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan suostumuksella 29.4.2020 kello 10.00.

Väitös tapahtuu verkkoyhteyden kautta https://connect.eoppimispalvelut.fi/vaitos/

Opponenttina toimii professori Andrei Golovnev Venäjän tiedeakatemian antropologian ja etnografian museosta ja kustoksena tutkimusprofessori Florian Stammler Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta.

Tietoa väittelijästä

Roza Laptanderilla on “Candidate of Sciences” -tutkinto Herzenin valtionyliopistosta Pietarista. Hän on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen antropologian tutkimusryhmän jäsen ja globaalimuutoksen tutkimusryhmän jäsen. Laptander on työskennellyt useissa Arktisen keskuksen projekteissa. Laptanderin tutkimusintressit liittyvät sosiolingvistiikkaan, antropologiseen kielitieteeseen, nenetsien kielen dokumentointiin ja läntisen Siperian nenetsien suulliseen historiaan. Töissään hän on kirjoittanut nenetsien poronhoitajayhteisöistä ja niiden nykyisestä elämästä Jamalin tundralla.

www.arcticcentre.org/laptander

Lisätiedot

Roza Laptander, roza.laptander(at)ulapland.fi

Tietoa julkaisusta

Roza Laptander: When we got reindeer, we moved to live to the tundra: The Spoken and Silenced History of the Yamal Nenets. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 278. University of Lapland Printing Centre, Rovaniemi 2020. ISBN 978-952-337-200-9. ISSN 1796-6310