Uusimmat aineistot
 

TULA-aineisto

23.5.2018

Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen (TULA-uudistus) arviointi on osa valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. TULA-aineisto on sähköisestä kyselystä, joka toteutettiin 27.2.-29.3.2018 ja tuotettu osana uudistuksen arviointia. Marraskuussa 2018 valmistuva arviointi julkaistaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.

Kyselyn perusjoukoksi määriteltiin valtion tutkimuslaitosten tutkimushenkilöstö sekä tutkimuksen tutkimuspalveluiden asiantuntijat, joiden työhön TULA-uudistus on vaikuttanut. Otos toteutettiin ottamalla tutkimuslaitoksen henkilöstörekisteristä joka toinen perusjoukkoon kuuluva. Otos tehtiin satunnaisotantana ilman palautusta siten, että henkilöstörekisteristä poimittiin sähköpostiosoitteet tutkimushenkilöstön, päälliköiden ja tutkimuksen tukihenkilöstön osalta. Henkilökunnalla tuli olla työsopimus voimassa 1.2.2018, ja mukaan laskettiin sekä vakituiset että määräaikaiset työntekijät, kuitenkin harjoittelijat poissulkien.

Kyselyn jakautui viiteen teemaan: 1) vastaajien kytkeytyminen TULA-uudistukseen, 2) tutkimuksen työskentelytavat, 3) uudistuksen vaikutukset, 4) uudistuksen aikaansaamat muutokset, 5) muutokset rahoituksessa ja henkilöstön työskentelyedellytyksissä.

Kyselyn alussa ilmoitettiin, että vastaukset tullaan julkaisemaan avoimena datana Lapin yliopiston järjestelmässä. Avoimen datan anonymisointi toteutetaan yhdistämällä vastaajien instituutiot viideksi luokaksi (tutkimuslaitostyyppi, kysymys 3), supistamalla uudistuksen toimenpiteen näkökulmaa koskeva kysymys (6b) viiteen luokkaan sekä luokittelemalla vastaajien tehtävänimike neljään luokkaan. Näin sukupuoli (kysymys 1) ja organisaatiossa työskentelyn aika (kysymys 4) ovat kysymyksiä, joita ei anonymisoitu.

Perusjoukko (N=2585) tuotti 538 vastausta. Kyselyn vastausprosentti on 21. Vastaukset painottuvat vanhempiin tutkijoihin (43%) sekä vastuullisiin tutkijoihin ja professoreihin (22%). Määräaikaisia tutkijoita vastauksissa on 9%. Tarkempia tietoja otannasta, toteutustavasta sekä aineistotyypistä on saatavissa liitteenä olevasta koodikirjasta.

Aineisto on saatavilla Open data-sivulla Excel- ja SPSS (.sav)-tiedostoina. Aineiston käyttäminen edellyttää rekisteröintiä sekä aineiston käyttötarkoituksen kuvaamista. Rekisteröintitietojen avulla voidaan seurata aineiston käytön intensiteettiä sekä käyttötarkoituksia.

Lisätietoja:
Kirsi Pulkkinen kirsi.pulkkinen@ulapland.fi
Timo Aarrevaara 0404844267