Arctic Five

Arctic Five research university cooperation will develop over the next two years under the leadership of the University of Lapland.

The University of Lapland is responsible for the Arctic Five cooperation that began in 2016 with the leadership of four Arctic research universities signing a Joint Arctic Agenda declaration. The signatory universities were the University of Lapland, the Norwegian Arctic University (UiT), the University of Oulu and Luleå University of Technology (LTU). In 2017, the signatories were joined by the University of Umeå (UMU).

 Arctic Five combines research and education collaboration between member universities and aims to create better opportunities for researchers, teachers and students to carry out activities between the partner universities. The Arctic Five is a significant collaboration entity, with more than 90,000 students studying at its member universities, taught by 10,000 researchers and teachers. Arctic Five is a major producer of graduates and science-based information, as well as a source of innovation and expertise in the northern regions. One of the goals is to jointly promote Arctic information production and its role in local, regional and EU decision-making.

The activities of Arctic Five are led by the Rector’s Council, which includes student representation jointly selected and nominated by the student unions of the Arctic Five partner universities. Arctic Five purpose was first specified in the above-mentioned Joint Arctic Agenda Declaration and operationalised in the By-Laws adopted on 5 March 2021. Arctic Five collaboration is implemented through the Arctic Five Secretariat and the Director of Arctic Five, Senior Expert, Harri Malinen at the University of Lapland. Director of Arctic Five serves as presenting official, chair/co-chair and secretary of the Arctic Five official operational bodies (Rectors Council, Executive Team, Coordination Team, Research Area Teams). A co-director to support operations, Professor Dag Avango, has been appointed to Luleå University of Technology. In accordance with the By-Laws, each member university is committed to its activities and funding, and manages resources internally, reporting to the Secretariat.

A joint student body, the Student Team, which has two nominated students from each Arctic Five university’s student union and who have appointed a joint representative and vice representative to the Rector’s Council ensure that students are part of the decision making and Arctic Five development. Student Team is led and operated by the students themselves.

Arctic Five's operations will be specified with the help of the Arctic Five strategic guideline to be confirmed in autumn 2021 and the 4-year plan implementing it. Research collaboration is already carried out in six selected research thematic groups, which are also linked to the thematic areas of the Arctic University Network (UArctic Thematic Areas). Education (https://www.arcticagenda.org/areas/education/) is the responsibility of the Faculty of Education. A new initiative Arctic Five Chairs and Fellows implementation plan will be developed during the spring and summer and will be confirmed in the autumn of 2021 by the Rector’s Council.

For more information contact:

Director of Arctic Five, Senior Expert Harri Malinen,
+358 40 5720778, firstname.surname@ulapland.fi

Vice-Rector for Research Osmo Rätti 
+358 40 013 8804, firstname.surname@ulapland.fi

Arctic Five (in Finnish)

Arctic Five tutkimusyliopistoyhteistyö kehittyy seuraavat kaksi vuotta Lapin yliopiston vetovastuulla.

Lapin yliopisto on vetovastuussa 2016 aloitetusta Arctic Five yhteistyöstä. Arctic Five yhteistyö alkoi vuonna 2016 neljän arktisen tutkimusyliopiston johdon allekirjoitettua yhteisen Joint Arctic Agenda julistuksen. Allekirjoittajayliopistoina olivat Lapin yliopisto, Norjan Arktinen yliopisto (UiT), Oulun yliopisto ja Luulajan Tekninen yliopisto (LTU). Vuonna 2017 allekirjoittajiin liittyi Uumajan yliopisto (UMU). Yhteistyötä on tähän saakka koordinoinut Uumajan yliopisto

Arctic Five yhdistää jäsenyliopistojen tutkimus- ja koulutusyhteistyötä laaja-alaisesti ja pyrkii luomaan parempia mahdollisuuksia tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille toteuttaa toimintoja pohjoisissa yliopistoissa. Arctic Five on merkittävä kokonaisuus, sillä sen jäsenyliopistoissa opiskelee yli 90 000 opiskelijaa ja 10 000 tutkijaa ja opettajaa. Arctic Five on merkittävä osaajien ja tiedon tuottaja sekä osaamisen uudistaja pohjoisilla alueilla. Yhtenä tavoitteena onkin yhdessä edistää arktisen alueen tiedontuotantoa ja sen merkitystä paikallisessa, alueellisessa ja EU tason päätöksenteossa.

Arctic Five on yhdessä pyrkinyt vaikuttamaan EU:n arktiseen politiikkaan (Arctic Policy) sekä rahoitusohjelmiin, kuten tutkimus- ja innovaatio-ohjelman (Horizon Europe) ja pohjoiset rajat ylittävään (Intereg Aurora) ohjelmien valmisteluvaiheessajättämällä mielipiteensä avoimeen konsultaatioon. Lisäksi Arctic Five rehtorit ja avaintoimijat ovat toteuttanee yhdessä edunvalvontaa ja mielipidevaikuttamista Brysselissä suoraan ja alueen kolmen EU toimiston avulle.

Arctic Five toimintaa johtaa rehtorineuvosto, jossa on mukana opiskelijoiden yhdessä valitsema ja nimeämä edustus. Toimintaa ohjaa yllä mainittu Joint Arctic Agenda julistus ja 5.3.2021 vahvistettu johtosääntö (By-Laws), jonka toimeenpanosta vastaa sihteeristö ja toiminnanjohtaja, Erityisasiantuntija Harri Malinen, joka toimii myös Arctic Five johtajana ja sen toimielinten (Rectors Council, Executive Team, Coordination Team, Research Area Teams) kokousvalmistelijana ja sihteerinä. Toimintaa tukeva varajohtaja Dag Avango on nimitetty Luulajan teknilliseen yliopistoon. Kukin jäsenyliopisto on sitoutunut johtosäännön mukaisesti toimintaan ja sen rahoittamiseen ja hoitaa resursoinnin sisäisesti raportoiden siitä sihteeristöön.

Opiskelijoiden yhteinen toimielin Student Team, jota johtavat opiskelijat itse ja jossa on nimettynä kaksi opiskelijaa kustakin yliopistosta ja jotka ovat nimittäneet yhteiset edustajan ja varaedustajan rehtorineuvostoon.

Arctic Five toiminta täsmentyy syksyllä 2021 vahvistettavan Arctic Five strategialinjauksen sekä sitä toteuttavan 4-vuosisuunnitelman avulla. Tutkimusyhteistyötä toteutetaan jo kuudessa valitussa tutkimustemaattisessa ryhmässä, jotka linkittyvät myös arktisen yliopistoverkoston temaattisiin alueisiin (UArctic Thematic Areas).  Education teeman vetovastuu on kasvatustieteiden tiedekunnassa. Uutta aloitetta Arctic Five Chairs ja Fellows toteutussuunnitelmaa kehitetään kevään aikana ja se vahvistetaan syksyllä 2021 rehtorineuvostossa.

Lisätietoja

Arctic Five johtaja, Erityisasiantuntija Harri Malinen,
0405720778, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Tutkimusvararehtori Osmo Rätti,
0400 138804 etunimi.sukunimi@ulapland.fi