Abstraktit arvot

Abstraktit arvot koetaan itseisarvoisina ja perustavina. Ne ovat ideoita, joissa on ajatus ideaalien, parhaiden mahdollisten asiaintilojen velvoittavuudesta. Tieteessä ja tutkimuksessa abstraktien arvojen ydin on totuus, totuudellisuus, objektiivisuus ja intersubjektiivisuus. Snellmanilaisesti mielletään uskon totuuden olemassaoloon olevan tieteen ja tieteellisyyden ehto. Perustieteiden tutkimusarjessa koetaan totuuden olevan yksi, mutta sen sijaan tarkastelukulmat vaihtelevat ja totuuden tulkitsemisen muodot ovat moninaiset, mielipiteiden kirjo on laaja. Kysymys on tiedettä ja tutkimusta suuntaavasta fundamentaalisesta arvosta, joka ilmenee eri tavoin ja jonka kaikuja kuuluu puhuttaessa tieteen pelisäännöistä.

Tieteessä nähdään perustavana älyllisen rehellisyyden hyve objektiivisuuden tavoittelun välttämättömänä ehtona. Tämä tutkimuksellinen velvoite voidaan esittää käskymuodossa valehtelun, petkuttamisen, väärentämisen ja vääristämisen kieltona sekä vaateena esittää omille saavutuksille vastakkaisia tosiasioita ja teorioita. Edelleen tutkimuksellisessa ideaalissa tähdennetään argumentaatiota, kriittisyyttä, periaatteellista skepsisyyttä suhteessa havaintoihin, teorioihin ja metodeihin, avoimuutta uusille havainnoille ja käsitteellisille hahmotuksille, myötämielisyyttä tiedeyhteisössä käytävään keskusteluun sekä metodista ja metodologista tunnollisuutta.

Tutkimuksellinen ideaalikäytäntö näkee eettisyyden tarkoittavan mm. tutkijan ja tutkimuskohteen periaatteellista tasa-arvoisuutta. Kantilaisen näkökulman mukaan tasa-arvoisuuden idea velvoittaa olla asettamatta tutkimuskohdetta pelkäksi välineeksi. Sen mukaan kanssaihmisiä, toisia tutkijoita, tutkimukseen mukaan tulevia ihmisiä, haastateltavia, koehenkilöitä ja koe-eläimiä on kohdeltava kunnioittaen heidän ja niiden itseisarvoa. Edelleen tähdennetään nöyryyttä luonnon edessä ja hienovaraisuutta suhteessa tapoihin ja inhimillisiin uskomuksiin. Tutkimuksen tuloksien esittämisessä taas on keskeistä niiden omakohtainen ymmärtäminen eikä vain tiedeyhteisön sääntöjen noudattaminen. Ymmärryksen kautta voidaan ottaa huomioon mm. tulosten julkistamisen ja soveltamisen seuraamukset. Pitkävaikutteisia sosiaalisia ja ekologisia seurauksia on usein sivuutettu. Kun tutkimusryhmässä ei ole mukana synteettiseen ajatteluun taipuvaista tutkijaa, isojen asioiden ohittaminen käykin helposti