Kuntoutustieteen verkko-opintoja syksyllä 2010

19.8.2010

Lapin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot tarjoavat yhteistyönä kuntoutustieteen verkko-opintoja syksyllä 2010. Laajuudeltaan 25 opintopisteen perusopintojen suorittaminen kestää yhden lukuvuoden.

Kuntoutustiede on moni- tai poikkitieteellinen oppiaine, jonka perusta on sosiaalitieteissä, käyttäytymistieteissä ja terveystieteissä. Kuntoutustiede on eri tieteiden teoria- ja käsitepohjaa hyödyntävä soveltava tieteenala.

Kuntoutustiedettä opiskeleva tarvitsee tietoa yhteiskunnasta, työelämästä, palvelujärjestelmistä sekä sosiaalis-kulttuurisen ja fyysisen toimintaympäristön merkityksestä ihmisen elämänhallinnassa ja arkielämän toiminnassa.

Kuntoutustieteen opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija kuntoutuksen monitieteiseen tiedeperustaan ja käsitejärjestelmiin, toimintajärjestelmään, menetelmiin, toimintamalleihin, kuntoutumiseen yksilön ja ympäristön suhteen muutoksena sekä tämän muutoksen yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin edellytyksiin.

Opinnot järjestetään avoimina yliopisto-opintoina, joten opintoihin hakeutumiselle ei ole taustakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia. Avoimet yliopisto-opinnot ovat maksullisia ja opinto-oikeuden saa haettavaan opintokokonaisuuteen. Suoritetut opinnot on myöhemmin hyväksi luettavissa yliopistotutkintoihin.

Opinnot järjestetään kokonaisuudessaan verkko-opintoina, joten opintoihin voi osallistua omalta koneelta etäopiskeluna. Verkko-opiskelua tukevat tuutorit, jotka toimivat kuntoutusalan opettajina mainituissa kolmessa yliopistossa.

Lisätietoja opintoihin hakeutumisesta:

Lapin yliopiston avoin yliopisto Helena.Aho@ulapland.fi  
Oulun yliopiston avoin yliopisto Juho.Mikkonen@oulu.fi  
Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto Maria.Luojus@uef.fi  

LaY/Viestintä/OT