Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset
Jaana Leinonen web.jpg
Yliopistonlehtori Jaana Leinosen mukaan uuden hankkeen ajankohta on optimaalinen. Kuva: Marko Junttila

Tutkimuksella tuetaan hyvinvointijohtamisen monitoimijaista yhteistyötä

27.4.2023

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta on mukana hankekokonaisuudessa, jossa kehitetään Lapin hyvinvointialueen sote-palveluja ja ennaltaehkäiseviä palvelu- ja toimintamalleja. Yliopiston vastuulla olevan osahankkeen tarkoitus on tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monitoimijaista yhteistyötä ja sen johtamista.

Lapissa on tarve kehittää matalan kynnyksen palveluita, jotka edistävät kansalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukevat hyvinvointia laaja-alaisesti ja systemaattisesti. Kyse on esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemisestä, turvallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä sekä elintapaohjauksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyötä tehdään entistä enemmän erilaisilla yhdyspinnoilla. Lainsäädäntö asettaa velvoitteet ja raamit yhteistyölle, mutta sen rakenteet, muodot ja käytännöt määrittyvät alueellisten ratkaisujen pohjalta. Yhteistyön toimivuuden kannalta keskeistä on, miten kuntien, hyvinvointialueen, järjestöjen, seurakuntien sekä muiden paikallisten ja alueellisten hyvinvoinnin edistämisen toimijoiden väliset yhdyspinnat rakentuvat ja miten yhteistyö toimii.

– Yhä kompleksisempien hyvinvointiin liittyvien ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen edellyttää ilmiölähtöistä ajattelua, monitoimijaisia yhteistyörakenteita sekä toimintatapoja, joille on ominaista pitkäjänteisyys, sitoutuneisuus, aktiivinen tiedon jakaminen sekä yhteistyömyönteinen toimintakulttuuri, yliopistonlehtori Jaana Leinonen korostaa.

Lapin yliopiston vastuulla olevassa osahankkeessa rakennetaan analyysimalli, jonka avulla voidaan arvioida monitoimijaisen yhteistyön tilaa ja tunnistaa yhteistyön kehittämiskohteet. Lisäksi hankkeessa luodaan toimenpiteitä ja interventioita yhteistyökäytäntöjen vahvistamiseksi ja juurruttamiseksi.

– Hankkeen ajankohta on optimaalinen. Hyvinvointialueet ovat juuri käynnistyneet ja yhdyspintayhteistyö hakee uutta muotoaan. Lisäksi osahanke tuo jatkuvuutta Lapin yliopiston aiemmille hyvinvointijohtamisen tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeille.

VASA 2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle (2023–2025)

Hankkeessa kehitetään Lapin hyvinvointialueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä. Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä NextGeneration EU.

Lapin yliopiston osahanke sijoittuu Investointi 2 -osioon, jossa tarkoituksena on vahvistaa hyvinvointiin liittyvien ongelmien varhaista tunnistamista ja ennaltaehkäisevää otetta hyvinvointijohtamisessa. Investointi 2 -osiota koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE) ja osatoteuttajia yliopiston lisäksi ovat Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Lapin yliopiston osahankkeen rahoitus on 220 194 euroa.

Hankkeen verkkosivut: https://ekollega.fi/vasa2-investointi-2

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Jaana Leinonen, jaana.leinonen(at)ulapland.fi, 040 4844 224