Tutkimus: Seudullisen kotihoidon uhat ja mahdollisuudet

2.12.2010

Sosiaali- ja terveystoimen johtavat viranhaltijat näkevät kotihoidon seudullistamisessa paljon mahdollisuuksia mutta myös selkeitä uhkia, selviää Maija Laitilan ammatillisessa lisensiaatintutkimuksessa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Maija Laitila tarkastelee ammatillisessa lisensiaatintutkimuksessaan, miten johtavat sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijat näkevät seudullisen kotihoidon, jota pohditaan osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Tutkimus kuuluu sosiaalityön alaan.

Tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveystoimen johtavat viranhaltijat pitävät vahvuutena ja mahdollisuutena sitä, että seudullisen kotihoidon avulla voidaan turvata palvelut kasvavalle asiakasmäärälle asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Kun palveluprosessit järjestetään joustavasti ja hallinnollisia rajoja ylittäen, voidaan kotihoidon palvelut tuottaa tehokkaasti ja järjestää asiakkaan todellisen tarpeen mukaisesti. Palvelut voidaan järjestää moniammatillisesti, kuntarajat ylittäen ja erityisosaamista tehokkaasti hyödyntäen.

Toisaalta haastateltujen mielestä seudullisen kotihoidon onnistumisen edellytykset eivät ole kovin hyvät, mikäli kotihoidon palveluprosesseja ei saada toimimaan tehokkaasti. Tällöin toimimaton ja epäselvä palvelurakenne saattaa lisätä kustannuksia samalla kun kuntalaisten palvelut heikkenevät. Seudullista kotihoitoa saattaa vaikeuttaa myös medikalisoituminen, jolloin palvelut tuotetaan sairauslähtöisesti keskittymällä pelkästään hoitotoimenpiteisiin kokonaisvaltaisen arjessa auttamisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisen jäädessä huomiotta.

Toisen mahdollisen uhkan muodostavat sosiaali- ja terveystoimen sisällä vallitsevat erilaiset työkulttuurit ja toimintatavat. Jos seudulliseen sosiaali- ja terveystoimen organisaatioon ei saada juurrutettua yhtenäistä kulttuuria ja yhtenäisiä toimintatapoja, voivat jännitteet ja ristiriidat henkilöstön välillä kasvaa. Työtyytymättömyyttä voi lisätä myös epäonnistuminen muutosjohtamisessa. Tällöin seurauksena voi olla työuupumista ja sairauslomia.

Johtavat viranhaltijat korostavatkin henkilöstön roolia laadukkaiden palveluiden toteutumisessa. He näkevät tärkeänä oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen henkilöstöpolitiikan, asiantuntevan ja monipuolisen johtamisen sekä henkilöstön mahdollisuudet osallistua palvelujen kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmien laadintaan.

Tutkimus on toteutettu Pohjois-Suomeen sijoittuvassa kuntayhtymässä ja yhden seutukunnan kunnissa, joissa valmistellaan kotihoidon palvelujen siirtämistä kuntayhtymän järjestettäviksi. Kotihoidon palveluista tutkimuksessa tarkastellaan pääasiassa perinteistä kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Tutkimustaan varten Maija Laitila suoritti ryhmähaastatteluja kuntayhtymän ja kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtaville viranhaltijoille.

YTM Maija Laitilan sosiaalityön alaan kuuluva ammatillisen lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 3. joulukuuta 2010 klo 12–14 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikön luentosalissa (Professorintie 5, Oulu). Tarkastajina toimivat YTT Helena Siira Oulun ammattikorkeakoulusta ja YTT Elli Aaltonen Itä-Suomen aluehallintoviranomaisesta.

Lisätietoja:
Maija Laitila, p. 044 599 0456, maija.laitila(at)suomi24.fi

Julkaisun tiedot:
Laitila Maija: Pannaan paremmaksi – kahden yhteistoiminta-alueen johtavien sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden ajatuksia kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta kotihoidossa. Ammatillinen lisensiaatintutkimus. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. 2010.

LaY/Viestintä/SV