Uusi julkaisu: Tärkeintä on uskallus ajatella

24.11.2010

Uutuusteos johdattaa tutkimuksellisen lukemisen perusteisiin ja rohkaisee ajattelemaan.

Ajattelemisen taitoon liitetään usein mystisyyttä. Opettajat saattavat joskus huomaamattaankin lietsoa salaperäisyyttä: asioista puhutaan etäältä ja hienoin termein. Ajatteluntaitoa ei myöskään opeteta erikseen, vaikka juuri se olisi tärkeää.

Korkeakouluopiskelijoiden odotetaan tunnistavan tieteelliseen ja kriittiseen ajatteluun liittyvät odotukset omin päin sekä kehittävän ajattelemisen taitoa itsenäisesti. Mutta ilman selkeää käsitystä siitä, mitä ajattelun laatukriteerit ovat, niiden täyttäminen on vaikeaa.

Teoksessa Ajattele itse! – tutkimuksellisen lukutaidon perusteet (PS-kustannus, 2010) kartoitetaan tutkimuksellisen lukemisen keskeisimpiä elementtejä: kontekstin ja teorian hahmottamista, numeroiden lukemista ja ymmärtämistä, kuvien lukemista, vuorovaikutuksen lukutaitoa sekä lukemista ja kirjoittamista.

Tieteellistä ajatteluntaitoa lähestytään myös ilmiöiden lukutaidon kautta. Sillä tarkoitetaan kykyä hahmottaa asioiden välisiä suhteita ja yhdistellä niitä tarkoituksenmukaisesti, omaksua uutta tietoa ja yhdistää sitä vanhaan. Alasta riippumatta jokaisen on osattava jäsentää, eritellä ja tarkastella tietoa, jotta sen laatua ja luonnetta voi käyttää tarkoituksenmukaisesti ja rohkeasti. Tutkimuksellisessa ajatteluntaidossa tärkeintä onkin uskallus ajatella.

Teoksen ovat toimittaneet Johanna Hurtig, Merja Laitinen ja Katriina Uljas-Rautio. Laitinen työskentelee sosiaalityön professorina Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa ja Uljas-Rautio lehtorina yliopiston kielikeskuksessa.

Lisätietoja:
Sosiaalityön professori Merja Laitinen, 040 509 2153 , merja.laitinen(at)ulapland.fi

Julkaisun tiedot:
Johanna Hurtig – Merja Laitinen – Katriina Ulj as-Rautio (toim.) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010. ISBN 978-952-451-486-6

Lähde: PS-Kustannuksen tiedote 23.11.2010

LaY/Viestintä/SV