Uusia keinoja työttömien työllistämiseksi

14.9.2010

Lapin yliopisto on mukana yhtenä tutkijatahona Paltamon työllistämiskokeilussa. Paltamossa pyritään työllistämään kaikki kunnan työttömät.

Paltamon kokeilun lähtökohtana on käyttää työttömiin kohdistuva passiivinen toimeentuloturva työttömien työllistämiseen. Kokeilulla halutaan hyödyttää myös muita Suomen kuntia, joten kokeilusta tarvitaan runsaasti tutkimustietoa. Työllistämismallin arviointia toteutetaan vuosina 2009–2013 laajalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimalla tutkimusyhteistyöllä, jossa Lapin yliopiston Lappea-instituutti on yhtenä tutkijaosapuolena.

Lappea tutkii 25–50-vuotiaiden kokemuksellista hyvinvointia. Tutkimuksessa tarkastellaan hyvinvointia fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lähtökohdista. Kokeilussa mukana olevia henkilöitä haastatellaan vuosina 2010 ja 2012.

Haastatteluilla haetaan vastausta mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin muutoksia on tapahtunut ja miten nämä muutokset koetaan, miten subjektiivinen hyvinvointi on muuttunut, miten työhön kohdistuva motivaatio on kehittynyt, miten objektiivinen toiminta- ja työkykymääritelmä vastaa yksilöiden kokemaa toiminta- ja työkykyä sekä niiden kehittymistä.

Muita tutkimustahoja ovat edellä mainittujen lisäksi Kansaneläkelaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Kuntoutussäätiö ja Jouko Kajanojan tutkimusryhmä. Tutkimuskokonaisuus rahoitetaan työ- ja elinkenoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen sekä tutkimustahojen toimesta.

Tutkimushankkeesta on julkaistu ensimmäinen osaraportti, joka on luettavissa verkkojulkaisuna osoitteessa:
www.thl.fi/julkaisut  
www.thl.fi/paltamo  

Lisätietoja:
professori Asko Suikkanen
040 5442744

tutkija Marika Kunnari
040 5596672

LaY/Viestintä/OT