Uutinen, kuvituskuva 2

Uutta tutkimustietoa osallisuuden vahvistamiseksi vammaissosiaalityössä

7.2.2020

Lapin yliopiston hallinnoimassa ”Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön prosessissa” (VamO, 2016–2019) -hankkeessa tuotettiin uutta tietoa vammaissosiaalityön osallisuuden vahvistamisesta. Uudet julkaisut esittelevät hyviä käytänteitä kaikille alan parissa työskenteleville.

Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä” tarjoaa näkemyksiä ja ideoita siihen, miten osallisuutta voidaan vammaissosiaalityössä lisätä. Teos on saatavilla myös ruotsiksi Delaktighet och samarbete i det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning.

Hankkeen loppujulkaisusta ”Yhdessä eteenpäin – asiakasosallisuus vammaissosiaalityössä” voi myös poimia ideoita siihen, miten asiakasosallisuutta voi lisätä sekä miten vahvistaa asiakasosallisuudelle rakentuvaa vammaissosiaalityön asiantuntijuutta. Julkaisu soveltuu monipuolisesti vammaissosiaalityön parissa työskenteleville sekä vammaisille asiakkaille ja heidän läheisilleen.

Monitoimijaisen tutkimusverkoston yhteinen ponnistus

Lapin yliopisto koordinoi hankkeen tutkimusta yhteistutkijuuden periaatteella. Hankkeessa tuotettiin mittava määrä tutkimusjulkaisuja, tieteellisiä artikkeleja, tutkimusraportteja ja opinnäytteitä, joista osa (erityisesti tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyvät artikkelit) julkaistaan hankkeen päättymisen jälkeen. Kattava julkaisulista löytyy loppujulkaisun liitteenä.

Kehittämistoimintaa koordinoivat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkijat. He keräsivät ja arvioivat mittareiden ja työvälineiden käyttöön liittyvää tietoa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Espoon, Etevan, Invalidiliiton, Kynnys ry:n ja Rovaniemen hanketyöntekijät keräsivät, kokeilivat, arvioivat ja dokumentoivat erilaisia hyviä käytäntöjä vammaissosiaalityön prosessin eri vaiheisiin. Kehittämistoimintaa toteutettiin yhteistoiminnallisesti erilaisissa tiimeissä, alueellisissa ja valtakunnallisissa osallisuusryhmissä sekä työseminaareissa. Tuotettua tietoa hyödynnettiin ja tullaan edelleen hyödyntämään vammaissosiaalityön koulutuksessa.

THL:n ylläpitämässä Vammaispalvelujen käsikirjassa on julkaistu hankkeessa hyväksi todettuja käytäntöjä ja suosituksia. Tulosten juurruttamiseksi ja levittämiseksi on viestitty aktiivisesti erilaisissa seminaareissa, sosiaalisessa mediassa ja muissa medioissa sekä järjestetty koulutuksia.

Valtakunnallinen ja monitoimijainen VamO-hanke tarjosi hyvän alun siihen, että asiakasosallisuus saadaan osaksi vammaissosiaalityön pysyviä rakenteita. Tutkimus- ja kehittämistoiminta toi kuitenkin selkeästi esille, että vammaisten henkilöiden osallisuuden toteuttamista ja vammaissosiaalityön asiantuntemusta vahvistavaa työtä on jatkettava. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja sosiaalityön tehtävä suuntaavat vammaissosiaalityötä nimenomaan osallisuustyönä.

VamO-hankkeesta

Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman ”Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön prosessissa” -hankkeen (VamO, 2016–2019) tavoitteena oli tunnistaa asiakasosallisuutta vammaissosiaalityön prosessissa edistäviä ja estäviä tekijöitä ja tuottaa tietoon perustuvia ja käytännöissä koeteltuja asiakasosallisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä. Lisäksi kerättiin ja arvioitiin vammaissosiaalityössä käytettäviä mittareita ja työvälineitä sekä vahvistettiin asiakasosallisuudelle rakentuvaa vammaissosiaalityön asiantuntijuutta. Tavoitteena oli myös mallintaa valtakunnallisesti hyödynnettävissä oleva yleinen, mutta yksilölliset tilanteet huomioon ottava vammaissosiaalityön prosessi.

Hankkeen hallinnoijana toimi Lapin yliopisto ja muita osatoteuttajia olivat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki, Invalidiliitto ry, Kynnys ry ja Rovaniemen kaupunki.

Lue lisää VamO-hankkeesta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mari Kivistö
040 484 4109
mari.kivisto(at)ulapland.fi