Cecilia_de_Bernardi_web.jpg

Väitös: Autenttisuuskompromissi – kriittis-realistinen näkökulma saamelaismatkailun sertifikaatteihin

18.8.2020

Cecilia de Bernardi (FM) tutkii väitöskirjassaan saamelaismatkailuun liitettävää autenttisuutta ja sitä, miten autenttisuutta voidaan hyödyntää saamelaiskulttuuri(e)n suojelemisessa ja markkinoinnissa. Erilaiset matkailun kontekstissa tehdyt autenttisuuden tulkinnat ovat johtaneet siihen, että saamelaiskulttuuria (-eja) on käytetty matkailussa hyväksi. De Bernardin mukaan eettinen saamelaiskulttuuri(e)n esittely ja markkinointi ovat matkailussa mahdollisia, kun käytetään yhteisesti sovittuja sertifikaatteja.

Matkailututkimuksessa autenttisuuden käsite on kehittynyt eri suuntiin. Siihen voidaan liittää objektiivisuus, jolloin jokin kokemus joko on tai ei ole autenttinen. Toisaalta käsite voidaan myös tulkita subjektiivisemmin, jolloin autenttisuus arvioidaan aina henkilökohtaisena kokemuksena. Jälkimmäinen näkökulma on saamelaiskulttuuri(e)n kannalta ongelmallinen, sillä sen perusteella mitä tahansa matkailutuotetta voidaan pitää autenttisena osana saamelaiskulttuuria, jos matkailijat tai palveluntuottajat niin kokevat.

Matkailupalveluiden tuottajia ja matkailijoita pyritään ohjaamaan eettiseen toimintaan saamelaiskulttuurin hyödyntämisessä. Tästä hyviä esimerkkejä ovat saamelaiskäsitöiden Sámi Duodji -merkintä, saamelaiskäräjien kokoamat ”saamelaismatkailun eettiset ohjeet” sekä ruotsalainen laatumerkintä Sápmi Experience. Ohjeiden ja sertifikaattien avulla voidaan välttää riski siitä, että kerrottaessa saamelaiskulttuur(e)ista sorrutaan toiseuttaviin ja eksotisoiviin stereotypioihin.

Osallistavan prosessin ja yhteisen nimittäjän merkitys

Ongelman saamelaiskulttuuri(e)n esittämiseen tuovat myös markkinointimateriaaleja tuottavat alueelliset ja kansalliset matkailuorganisaatiot, joiden tehtävänä on useimmiten esitellä – kuvin ja tekstein – kokonainen alue tai maa.

– Tehtävä ei ole helppo, mutta aiempaa osallistavamman prosessin avulla suurelle yleisölle voidaan tuottaa saamelaiskultuur(e)ista oikeaa, vivahteikasta ja kiinnostavaa tietoa, kertoo de Bernardi.

Markkinointimateriaalien ja matkailuyritysten analyysi osoittaa, että toimijat haluavat esitellä tärkeitä saamelaiskulttuuri(e)n piirteitä. Piirteet ovat kokonaisuudessaan hyvin monipuolisia, mutta niillä on myös yhteinen nimittäjä.

– Tämä yhteinen nimittäjä on erittäin tärkeä saamelaiskulttuurin suojelun kannalta, niin matkailun viitekehyksessä kuin laajemmaltikin, huomauttaa de Bernardi.

Tässä yhteydessä de Bernardi määrittelee autenttisuuden kompromissiksi. Autenttisuus sisältää yhtäältä saamelaismatkailun eri ilmaisumuotojen yhteisen nimittäjän, ja toisaalta myös kaikki ne subjektiiviset kontekstit, joissa matkailutuotteita luodaan. Esimerkkinä voidaan ottaa matkailutuotteisiin ja -markkinointiin liitettävä poro tai poron täydellinen puuttuminen niistä. Saamelaismatkailussa sovelletaan näistä kumpaakin käytäntöä, ja molemmat ratkaisut ovat autenttisia. Toisaalta yrittäjien mukaan markkinoilla on tarjolla myös epäaitoja tuotteita, minkä vuoksi tuotemerkeillä, ohjeilla ja sertifikaateille voi olla positiivinen vaikutus, sillä ne auttavat aitojen tuotteiden erottamisessa.

De Bernardin tutkimustuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää saamelaisyhteisön tekemässä tutkimuksessa ja matkailua tukevien työkalujen käyttöönotossa.

Tietoa väitöstilaisuudesta

FM Cecilia de Bernardin väitöskirja Authenticity as a compromise: a critical realist perspective on Sámi tourism labels tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan luvalla perjantaina 28.8.2020 kello 12.00. Opponenttina toimii professori Jarkko Saarinen Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii yliopistonlehtori Monika Lüthje Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista.

Tilaisuus järjestetään etäyhteyden välityksellä: https://connect.eoppimispalvelut.fi/vaitos/

Tietoa väittelijästä

Cecilia de Bernardi valmistui filosofian maisteriksi Linköpingin yliopistosta pääaineenaan historia. Hän työskentelee väitöskirjatutkijana Taalainmaan korkeakoulun Matkailun ja vapaa-ajan tutkimuskeskuksessa (CeTLeR). Historian, kulttuurin ja matkailun tutkimus saattoi hänet sekä suomalaisen että saamelaisen kulttuurin tutkimuksen pariin. Tämä antoi hänelle alkusysäyksen opiskella saamelaismatkailua.

Cecilia de Bernardi on aina ollut kiinnostunut Pohjoismaiden historiasta ja kulttuureista, ja italialaisena hän on ulkopuolinen toimija niin saamelaisissa kuin pohjoismaisissakin yhteisöissä. Väitöskirjaprosessin aikana hän oivalsi, miten tärkeää on, että tutkimusta tekevät saamelaisyhteisön jäsenet tai että se tehdään läheisessä yhteistyössä heidän kanssaan. Jälkimmäisen on osaltaan mahdollistanut läheinen ja vapaaehtoinen yhteistyö EU-rahoitteisen ARCTISEN-projektin kanssa, joka ei osallistunut väitöskirjatutkimuksen rahoitukseen.

Lisätietoja

Cecilia de Bernardi
cecilia.debernardi(at)ulapland.fi

Tietoa julkaisusta

Cecilia de Bernardi: Authenticity as a compromise: a critical realist perspective on Sámi tourism labels. Acta Universitatis Lapponiensis 281. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2020. Vain sähköisenä julkaisuna: ISBN 978-952-337-213-9. ISSN 1796-6310.

Pysyvä linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-213-9