Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset
Isaac.jpg
Kuva: Marko Junttila

Väitös: Ikääntyneisiin kohdistuva hyväksikäyttö ja väkivalta Sambian maaseudulla ja kaupungeissa

8.6.2018

Iäkkäiden ihmisten hyväksikäyttö on maailmanlaajuinen ongelma. Isaac Kabelenga (MSc) tutkii väitöskirjassaan ikääntyneisiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä ja väkivaltaa Sambiassa. Tutkimus perustuu kolmenkymmenenyhden yhteisöjohtajan näkemyksiin, jotka on kerätty yhdestä kaupunkiyhteisöstä ja yhdestä maaseutuyhteisöstä.

Sambia sijaitsee eteläisessä Afrikassa. Maan tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 sen asukasluku oli 14 638 505, josta yli 60-vuotiaiden osuus oli neljä prosenttia. Yhteisöjohtaja-nimityksellä tutkimuksessa viitataan mainittujen yhteisöjen vaikutusvaltaisiin jäseniin. He vaikuttavat yhteisöjensä päivittäisiin asioihin käyttämällä institutionaalista valtaa. Yhteisöllä viitataan tietyllä alueella asuvaan ihmisryhmään, jonka jäsenillä on suhteellisen hyvä näkemys yhteisössä vallitsevista ongelmista.

Yhteisöjohtajiin tutkimuksessa kuului perinteistä johtoa kuten kyläpäälliköitä, kylätuomareita ja yhteisöjen rikoksentorjuntayksiköitä; sosiaalisten ryhmittymien johtajia kuten kirkkojen, nuorisoryhmien, naisryhmien, ikäihmisten, kehityskomiteoiden ja poliittisten puolueiden johtajia; sekä hallinnon työntekijöitä kuten aluevaltuutettuja, koulunjohtajia, lääkäreitä, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, oikeusistuinten tuomareita, yhteisökehitystyöntekijöitä ja kansalaisorganisaatioiden johtajia.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikkien 31 haastatellun johtajan mukaan ikääntyneitä kohdellaan kaltoin kummassakin yhteisössä sekä perheen keskuudessa että sen ulkopuolella. Yhteisöjohtajien mielestä ikääntyneiden kokema hyväksikäyttö ja väkivalta ovat siis sekä yksityinen että julkinen ilmiö.

Sambialaisessa maalais- ja kaupunkiyhteisössä voidaan tutkimuksen mukaan erottaa seuraavat seitsemän ikääntyneisiin kohdistuvaa hyväksikäytön ja väkivallan päämuotoa: spirituaalinen (syytetään ja jopa tapetaan ikääntyneitä siinä uskossa, että jotkut vanhukset ovat noitia), poliittinen (taivutetaan vanhuksia äänestämään heidän oman kantansa vastaista ehdokasta presidentin-, parlamentti- ja paikallisvaaleissa), sanallinen (käytetään loukkaavaa kieltä siinä uskossa, että henkilö on noita), fyysinen (purraan ja jopa tapetaan ikääntyneitä siinä uskossa, että he ovat noitia), materiaalinen (ikääntyneiden varallisuuden väärinkäyttö osin siinä uskossa, että varallisuus on hankittu noituudella), seksuaalinen (sukupuoliakti ikääntyneen kanssa siinä uskossa, että hyväksikäyttäjä rikastuu) ja piittaamattomuuteen perustuva (kieltäydytään ikääntyneestä huolehtimisesta siinä uskossa, että tämä on noita).

Merkillepantavaa on, että yhteisöjohtajien mielestä nämä hyväksikäytön ja väkivallan muodot eivät eroa toisistaan, koska ne yleensä toteutuvat samanaikaisesti. Tutkimuksesta siis ilmenee, että kyseisten yhteisöjen kaltoin kohdellut ikäihmiset kärsivät tyypillisesti useammasta hyväksikäytön ja väkivallan muodosta samanaikaisesti. Tulokset myös osoittavat, että spirituaalinen hyväksikäyttö on ikääntyneiden hyväksikäytön eräänlainen yläkäsite, joka johtaa muihin ilmiöihin – erityisesti sanalliseen, fyysiseen, materiaaliseen, seksuaaliseen ja piittaamattomuuteen perustuvaan hyväksikäyttöön.

Tulosten perusteella ikääntyneiden hyväksikäyttö on Sambiassa monitasoinen sosiaalinen ongelma niin maaseudulla kuin kaupungissakin. Sen negatiivisista vaikutuksista eivät kärsi pelkästään hyväksikäytön kohteet, vaan myös hyväksikäyttäjät, paikalliset yhteisöt ja koko maa. Tutkimuksen mukaan ei myöskään voida erottaa mitään erityistä ryhmää tai kategoriaa, joka olisi tyypillisesti hyväksikäytön uhri tai tekijä.

Yleisesti voidaan todeta, että tutkimuksessa esitetyt uudet ajatusmallit ovat kaataneet useita raja-aitoja, jotka ovat olleet ikääntyneiden hyväksikäytön tieteellisen tarkastelun esteenä. Tekijä toivookin, että tutkimuksen tulokset saavat aikaan vilkkaan maailmanlaajuisen keskustelun ikääntyneisiin kohdistuvasta hyväksikäytöstä ja väkivallasta niin tieteilijöiden kuin yleisönkin keskuudessa.

Väitöstilaisuus:


Isaac Kabelengan väitöskirja "Elder Abuse in Rural and Urban Zambia – Interview Study with Community Leaders" tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 15.6.2018 klo 12.00. Opponenttina toimii Helena Blomberg-Kroll Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Merja Laitinen Lapin yliopistosta.

Tietoa väittelijästä:

Isaac Kabelenga on opiskellut Lontoon LSE:ssä (London School of Economics and Political Science) sekä Sambian yliopistossa (UNZA). Hän valmistui sosiaalipolitiikan ja -kehityksen maisteriksi LSE:stä vuonna 2010 suoritettuaan ensin sosiaalityön kandidaatin tutkinnon UNZA:ssa vuonna 2008. Lisäksi hänellä on tutkintotodistus sosiaaliturvaohjelmien suunnittelusta ja toimeenpanosta Afrikassa seuraavista laitoksista: African Institute for Health and Development (Kenia), Economic Policy Research Institute (Etelä-Afrikka) ja Maastricht University (Hollanti).

Lisätietoja:

Isaac Kabelenga
isaackabelenga@gmail.com

Tietoa julkaisusta:

Isaac Kabelenga: Elder Abuse in Rural and Urban Zambia – Interview Study with Community Leaders. University of Lapland Printing Centre. Rovaniemi 2018. Acta Universitatis Lapponiensis 372. ISBN 978-952-337-075-3. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (PDF) Acta electronica Universitatis Lapponiensis 239. ISBN 978-952-337-076-0. ISSN 1796-6310.

LaY/Viestintä & kielikeskus/J-EK & AT