Lukas_Allemann_vaakakuva_web.jpg
Kuva: Marko Junttila

Väitös: Kuolan saamelaisten suullisen perimätiedon välittämät kokemukset neuvostoajan väestösiirroista ja sosiaalisesta manipulaatiosta

5.10.2020

M.A. Lukas Allemann kuvaa väitöskirjassaan, miten Kuolan niemimaalla asuvat ihmiset ovat kokeneet neuvostoaikaiset valtion toteuttamat väestösiirrot ja millaisia seurauksia niillä on ollut. Erityisesti saamelaiset ovat kärsineet siirroista monin tavoin. Allemann rakentaa työssään – ensimmäistä kertaa – kokonaisvaltaisen kuvan Kuolan saamelaisten kokemasta sosiaalisesta muutoksesta, unohtamatta kuitenkaan alueen etnistä moninaisuutta ja muita alueellisia identiteettejä.

Allemann tarkastelee väestösiirtoja ja niiden seurauksia yhtenä arktisen alueen vaikuttavimmista 1900-luvun sosiaalisista muutoksista.

– Työni on eräänlainen kärsimyksen historiallinen antropologia, kuvausta syyllisten etsimisestä ja siitä miten ihmisiä eristetään yhteiskunnan ulkopuolelle. Käsittelen traumaattisia tapahtumia mutta samalla huomioin, että uhrien toiminta voi olla myös mukautuvaa, mitätöivää ja vastustavaa, Allemann kertoo.

Pakkosiirrot ovat aiheuttaneet muun muassa jatkuvaa asuntopulaa, sukupuolten välisten suhteiden muutoksia, sisäoppilaitosten vääristyneitä käytäntöjä, yksilöiden itsetuhoista käytöstä ja tänäkin päivänä ilmenevää sosiaalista epätasa-arvoa.

Tutkimuksessa vertaillaan valtiollisia lähtökohtia ja ruohonjuuritason kokemuksia. Kuolan niemimaalla tapahtuneita pakkosiirtoja ja niiden seurauksia verrataan myös muiden valtioiden toteuttamaan sosiaaliseen manipulaatioon sirkumpolaarisella alueella. Mielenkiintoisesti ilmenee, että ”Lännen” ja Neuvostoliiton toiminnassa on paljon enemmän yhtäläisyyksiä, mitä yleisesti oletetaan.

Keskeistä kokemuksen tutkiminen

Tutkimuksen metodologinen pääperiaate on, että materiaalia tulee tuottaa ja analysoida fenomenologisista lähtökohdista ja lähestymistavan tulee olla vahvasti tulkinnallinen sekä ei-positivistinen.

Tähän periaatteeseen nojautuen Allemann pyrkii osoittamaan, että suullisen perimätiedon ja antropologian yhdistävä – joskin vaiettu – yhteys löytyy kokemuksen tutkimuksesta osana fenomenologista tieteenfilosofiaa.

– Tämä kriittinen yhteys on tuotava selkeämmin esille, sillä juuri kokemus on erityisyyden ja universaalin keskipisteessä, Allemann painottaa.
Kokemus on siis se tekijä, jonka myötä ihmisten erityiset, henkilökohtaiset elämäntarinat yhdistyvät universaaleihin, eli laajempiin kertomuksiin esimerkiksi alueiden, yhteisöiden ja kansojen historiassa.

Tutkimuksen lähestymistapa pohjautuu historialliseen antropologiaan, ja aineisto on tuotettu ja kerätty avointen elämänkerrallisten haastatteluiden, osallistuvan havainnoimisen ja arkistotutkimuksen avulla. Allemannin pitkäaikainen sitoutuminen kenttätutkimuksen yhteistyökumppaneihin ja heidän kanssaan tehtävään yhteistyöhön synnytti myös uuden, eettisiin kysymyksiin keskittyvän tutkimushaaran.

Tietoa tilaisuudesta

M.A. Lukas Allemannin väitöskirja “The Experience of Displacement and Social Engineering in Kola Saami Oral Histories” tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan suostumuksella lokakuun 15. päivänä 2020 klo 12. Vastaväittäjänä toimii sosiaaliantropologian professori Otto Habeck Hampurin yliopistosta ja kustoksena professori Florian Stammler Lapin yliopistosta.

Tilaisuus järjestetään etäyhteyden välityksellä: https://connect.eoppimispalvelut.fi/vaitos/

Tietoa väittelijästä

Lukas Allemann on työskennellyt 7 vuotta Lapin yliopiston Arktisen keskuksen Arktisen antropologian tutkimusryhmässä. Hänellä on maisterin tutkinto Itä-Euroopan historiasta ja Venäjä -opinnoista Baselin yliopistosta, Sveitsistä.

Allemann on erikoistunut historialliseen antropologiaan ja Venäjän pohjoisten alueiden alkuperäiskansoihin liittyviin teemoihin. Vuodesta 2008 hän on tehnyt runsaasti kenttätutkimusta Luoteis-Venäjällä sijaitsevalla Kuolan niemimaalla. Allemannin tutkimuksellinen pääteema on ollut neuvostopolitiikan vaikutus alkuperäisvähemmistöihin. Hän on kartoittanut suullista perimätietoa haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin avulla sekä saamelaisten että muiden paikallisten, ei-alkuperäiskansoihin kuuluvien toimijoiden keskuudessa.

Kuluneiden kahden vuoden aikana Allemannin tutkimustyö on synnyttänyt myös toisen tutkimushaaran, antropologisen selvityksen nuorten ihmisten toiveista ja hyvinvoinnista arktisissa, yhden teollisuuden ympärille rakentuneissa venäläisissä kaupungeissa. Allemannin tutkimustyölle on ominaista pitkäaikainen sitoutuminen kentällä tehtävään yhteistyöhön sekä siihen, että tutkimustulokset saatetaan tutkimuksessa mukana olleiden yhteisöiden hyödynnettäväksi.

Lisätietoa

Lukas Allemann
lukas.allemann(at)ulapland.fi
+358 40 484 4418

Tietoa julkaisusta

Lukas Allemann: The Experience of Displacement and Social Engineering in Kola Saami Oral Histories. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 288, ISBN 978-952-337-225-2, ISSN 1796-6310. University of Lapland 2020, Rovaniemi.

Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-225-2