Anu Kippola-Pääkkönen_väitöstiedote_web.jpg
Kuva: Marko Junttila.

Väitös: Perheiden sopeutumisvalmennus ja vertaistuen merkitys kuntoutuksessa

13.10.2020

Sopeutumisvalmennus on psykososiaalista kuntoutusta, jota tarjotaan lapsille, nuorille ja aikuisille. Valmennukseen osallistuvilla kuntoutujilla on jokin pitkäaikaissairaus, kehityksen häiriö tai vamma. YTM Anu Kippola-Pääkkönen tarkastelee väitöstutkimuksessaan lasten vanhempien sopeutumisvalmennukseen liittyviä odotuksia, saatua tukea ja koettuja vaikutuksia sekä vertaistuen merkitystä kuntoutuksessa. Väitös esittelee uutta tietoa lasten ja nuorten perheille toteutetusta sopeutumisvalmennuksesta, ja tulokset ovat hyödynnettävissä psykososiaalisten palveluiden kehittämistyössä.

Sopeutumisvalmennus on lyhytkestoista ja ryhmämuotoista kuntoutusta, jota Kela rahoittaa vuosittain noin 12 miljoonalla eurolla. Sopeutumisvalmennusta järjestetään useiden eri tahojen toimesta, mutta siihen liittyvä tutkimus on ollut vähäistä. Kippola-Pääkkönen hyödyntää tutkimuksensa aineistona Kelan sopeutumisvalmennuskursseille osallistuneiden lasten ja nuorten vanhempien kyselylomakeaineistoja sekä vertaistukea käsittelevää kirjallisuutta.

Perheen oma tilanne vaikuttaa vanhempien odotuksiin

Perheillä on monenlaisia sopeutumisvalmennukseen kohdistuvia odotuksia ja tuen tarpeita. Useimmiten he kaipaavat vertaistukea sekä tietoa lapsen sairaudesta, sen hoidosta ja kuntoutuksesta.

– Vanhempien kurssiodotukset ja tuen tarpeet vaihtelevat lapsen iän ja toimintakyvyn sekä vanhempien kokeman hallinnan tunteen eli valtaistumisen mukaan, täsmentää Kippola-Pääkkönen.

Kun vanhempien hallinnan tunne on heikompi, he odottavat saavansa kurssilta ennen kaikkea asiantuntijatukea ja -tietoa. Kun taas tunne oman tilanteen hallinnasta on vahvempi, vanhempien odotukset kohdistuvat erityisesti vertaistukeen ja virkistäytymiseen.

Kurssit tarjoavat vertaistukea ja tietoa

Vertaistuki on tärkeä sopeutumisvalmennuksen tarjoama tuen muoto. Sitä pidetään usein jopa keskeisenä tuen muotona tai auttavana tekijänä laajemminkin eri sairaus- ja vammaryhmien ryhmämuotoisissa interventioissa.

– Vertaistuki tarjoaa perheille mahdollisuuden jakaa tunteita, kokemuksia ja arjen käytännön vinkkejä. Perheiden keskinäinen yhteydenpito jatkuu usein vielä kurssin jälkeen, ja silloin perheet tarjoavat toisilleen arkeen liittyvää sosiaalista tukea, kertoo Kippola-Pääkkönen.

Vertaisten tapaamiseen voi liittyä kuitenkin myös kielteisiä kokemuksia. Esimerkiksi lapset olivat saattaneet omaksua muiden perheiden lapsilta ei-toivottuja käyttäytymisen malleja. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että perheillä on mahdollisuus käydä kaikenlaisia kurssikokemuksia läpi ammattilaisten kanssa.

– Vertaiskokemuksiin liittyviä hyötyjä ja haittoja sekä niihin vaikuttavia tekijöitä tulisi tunnistaa, kun interventioita suunnitellaan ja toteutetaan, Kippola-Pääkkönen lisää.

Vanhemmat saavat kursseilta tietoa ja ymmärrystä lapsensa tukemiseen. Seurantakyselyn mukaan perheiden hallinnan tunne oli kurssin myötä vahvistunut. Ne vanhemmat, jotka osallistuvat ensimmäistä kertaa sopeutumisvalmennukseen, arvioivat muita useammin myönteisiä muutoksia. Ne perheet, jotka kokevat alkutilanteessa saaneensa vähemmän sosiaalista tukea läheisiltään tai joiden lapsella on laaja-alaisempia hyvinvoinnin tai toimintakyvyn ongelmia, arvioivat kurssin hyödyn vähäisemmäksi.

Tietoa väitöstilaisuudesta

YTM Anu Kippola-Pääkkösen akateeminen väitöskirja ”Perheiden sopeutumisvalmennus ja vertaistuen merkitys kuntoutuksessa” tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Castrén-salissa (luentosali 11) perjantaina 23. päivänä lokakuuta 2020 klo 12. Vastaväittäjänä toimii dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechner ja kustoksena professori Sanna Hautala Lapin yliopistosta.

Tilaisuutta voi seurata verkkoyhteyden kautta: https://connect.eoppimispalvelut.fi/vaitos

Tietoa väittelijästä

Anu Kippola-Pääkkönen työskentelee Lapin ammattikorkeakoulussa erityisasiantuntijana ”Osallisuus ja toimintakyky” -osaamisryhmässä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä opetustyöhön liittyvissä tehtävissä. Kippola-Pääkkönen on toimintaterapeutti, joka on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa vuonna 2011, pääaineenaan kuntoutustiede. Hän on toiminut sekä käytännön kuntoutustyössä että erilaisissa kuntoutuksen suunnittelu-, koulutus-, kehittämis- ja tutkimustehtävissä.

Lisätietoa

Anu Kippola-Pääkkönen
anu.kippola-paakkonen(at)lapinamk.fi
+358 40 628 3425

Tietoa julkaisusta

Anu Kippola-Pääkkönen: Perheiden sopeutumisvalmennus ja vertaistuen merkitys kuntoutuksessa. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 287, ISSN 1796-6310, ISBN 978-952-337-224-5, Lapin yliopisto, Rovaniemi 2020.

Elektronisen väitöskirjan pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-224-5