Esimiestehtävät
Johtamis- ja hallinto-osaaminen
Konteksti/ilmiö
Matkailualan tehtävät ovat moninaiset yksittäisestä asiakaspalveluhenkilöstä suurten yritysten johtotehtäviin ja ministeriöiden vastuuvirkoihin. Näissä erilaisissa tehtävissä tarvitaan tiettyjä yhteisiä alan perustietoja ja -taitoja, mutta varsin suuressa määrin myös erikoistunutta tietämystä ja osaamista ihmisten ja asioiden johtamiseen ja näiden erilaisten yhteyksien hahmottamiseen. Ihmisten, organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen edellyttää ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä ja motivaation tavoista, menestyksekkään liiketoiminnan johtaminen puolestaan käsitystä talouden rakenteista, kannattavuudesta ja asiakkaiden huomioimisesta, kun taas alan hallintorakenteiden suunnittelu ja kehittäminen laaja-alaista näkemystä matkailun vaikutuksista, poliittisista valinnoista ja erilaisten näkökantojen yhteensovittamisesta. Nämä teemat myös limittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan. Matkailuala tarvitsee johtajia, esimiehiä ja päättäjiä, jotka osaavat toimia viisaasti matkailun ekologiset, kulttuuriset, poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ja vastuullisuus huomioiden.
Kenelle?

Johtamis- ja hallinto-osaamisen painotus sopii sinulle, joka

 • Olet kiinnostunut ihmisten kanssa toimimisesta, vaikuttamisesta ja päätöksenteosta
 • Haluat oppia toimimaan kannustavana, oikeudenmukaisena ja asiantuntevana johtajana
 • Haluat oppia ymmärtämään hyvän johtamisen vaikutuksen liiketoimintaan ja työntekijöiden motivaatioon
 • Haluat oppia hyödyntämään alan viranomaisrakenteita ja poliittista päätöksentekoa matkailun suunnittelussa
 • Haluat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään matkailua kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti
Urapolut

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto matkailututkimuksen pääaineessa antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia erilaissa matkailualan asiantuntijatehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Pakollisissa opinnoissa painottuvat viisiasteisen vastuullisuuden ymmärtäminen ja soveltaminen matkailualoilla. Opintojen lähtökohtana on kriittinen matkailututkimus, joka tarkastelee yhtä lailla niin matkailun hyötyjä kuin sen aiheuttamia haittojakin sekä etsii ratkaisuja haittojen minimoimiseen ja hyötyjen maksimoimiseen eettisesti kestävällä tavalla. Matkailututkimuksen opinnoissa opit monia työelämässä hyödyllisiä taitoja, kuten laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, viestintä- ja tiimityötaitoja, ongelmanratkaisua ja uuden tiedon tuottamista tutkimuksen ja innovoinnin keinoin.

Johtamis- ja hallinto-osaamisen painotus laajentaa tietämystäsi asioiden, ihmisten ja rakenteiden johtamisesta ja onnistuneen johtamisen vaikutuksesta liiketoimintaan ja matkailun kehittämiseen. Opit monipuolisia ja -alaisia taitoja, jotka ovat hyödyllisiä myös muilla toimialoilla toimiessa. Matkailualan johtajilla, esimiehillä ja päättäjillä on suuri vaikutus matkailun tulevaisuuteen. Vaativiin johtamis- ja hallintotehtäviin pääsee harvoin suoraan valmistuttuaan. Vastavalmistunut johtamis- ja hallinto-osaaja voi työskennellä esimerkiksi

 • Lähiesimiehenä
 • Tiiminvetäjänä
 • Yhdistysten ja organisaatioiden asiantuntijana
 • Koordinaattorina
 • Palvelujen kehittäjänä
 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Konsulttina
Mitä opintoja kannattaa valita?

Johtamis- ja hallinto-osaamisesi karttuu laajasti jo pakollisilla opintojaksoilla, kuten Matkailun kestävä suunnittelu, Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet, Asiakkuuksien johtaminen matkailussa, Destination Management ja Matkailun vastuullinen johtaminen.

Johtamis- ja hallinto-osaamista painottavan kannattaa valita sivuaineeksi esim.

 • Hallintotieteet ja johtaminen
 • Asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtaminen (AMK)
 • Politiikkatieteet ja sosiologia
 • Yritysjuridiikka (OTK)
 • Laskentatoimi

Sivuaineopintoihin voit valita myös seuraavia teemaan sopivia täydentäviä matkailuopintoja: Matkailualan turvallisuusosaaminen, Matkailun konseptoidut liiketoimintamallit, Matkailu ja oikeus, Matkailualan projektityö ja Tapahtumamatkailu.

Lisäksi voit vahvistaa ja kehittää luovaa osaamistasi kandidaatintutkielmassasi.

Talousosaaminen
Konteksti/ilmiö

Kannattava liiketoiminta edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä yrityksen talouteen liittyvistä ja siihen vaikuttavista osa-alueista. Lukujen ymmärtäminen on talousosaamisen ytimessä, mutta ilman asiakkaan huomioimista, toimivaa markkinointia, innovatiivista yrittäjyysotetta, tehokasta johtamista ja globaalin toimintaympäristön vaikutusten havaitsemista ei liiketoiminta kanna kovin pitkälle. Vaikka uudet matkailun muodot inspiroivat ja luovat uudenlaisia ansaintamalleja, on lähtökohta liiketoiminnassa kuitenkin aina sama: pitkällä aikavälillä tuloja on oltava enemmän kuin menoja. Talouteen kohdistuu kuitenkin myös uudenlaisia paineita. Kestävyys, eettisyys ja yhteiskuntavastuu eivät toteudu pelkästään omaa etua tavoittelemalla, vaan myös liiketoiminnassa on huomioitava toiminnan vaikutus ihmisiin, ympäristöihin ja kulttuureihin. Matkailun suunnittelussa ja liiketoiminnassa tulee toimia viisaasti matkailun ekologiset, kulttuuriset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ja vastuullisuus huomioiden.

Talousosaaminen on tärkeä taito missä tahansa työtehtävässä. Taloudellisten näkökulmien ymmärtäminen läpi koko organisaation auttaa yritystä saavuttamaan päämääränsä yhteistuumin. Merkittävää on myös ymmärtää matkailun taloudelliset vaikutukset niin yksittäisille ihmisille, paikkakunnalle, alueelle kuin valtiollekin. Parhaimmillaan taloudellisesti kestävä toiminta on monen hyvän tuoja.

Kenelle?

Talousosaamisen painotus sopii sinulle, joka

 • Olet kiinnostunut kannattavuudesta, numeroiden hallinnasta ja vaikutussuhteiden pohtimisesta
 • Haluat tietää, mistä tulo- ja menovirrat koostuvat, miten niitä määritellään ja miten niihin vaikutetaan
 • Haluat oppia havaitsemaan ja mittaamaan matkailun talousvaikutuksia
 • Haluat oppia ymmärtämään liiketoiminnan kokonaisuuden ja sen osa-alueiden merkityksen
 • Haluat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään matkailua kannattavasti ja vastuullisesti
Urapolut

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto matkailututkimuksen pääaineessa antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia erilaissa matkailualan asiantuntijatehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Pakollisissa opinnoissa painottuvat viisiasteisen vastuullisuuden ymmärtäminen ja soveltaminen matkailualoilla. Opintojen lähtökohtana on kriittinen matkailututkimus, joka tarkastelee yhtä lailla niin matkailun hyötyjä kuin sen aiheuttamia haittojakin sekä etsii ratkaisuja haittojen minimoimiseen ja hyötyjen maksimoimiseen eettisesti kestävällä tavalla. Matkailututkimuksen opinnoissa opit monia työelämässä hyödyllisiä taitoja, kuten laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, viestintä- ja tiimityötaitoja, ongelmanratkaisua ja uuden tiedon tuottamista tutkimuksen ja innovoinnin keinoin.

Talousosaamisen painotus laajentaa tietämystäsi talouden toimintamekanismeista, vaikutuksista, lainalaisuuksista ja hallinnan mahdollisuuksista. Saat välineitä kestävän liiketoiminnan toteuttamiseen ja voit soveltaa niitä toimialasta riippumatta. Talousosaaja voi työskennellä esimerkiksi

 • Talouspäällikkönä
 • Tuotekehittäjänä
 • Yrittäjänä
 • Konsulttina
 • Kehittämisorganisaation asiantuntijana
 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Tutkijana

Mitä opintoja kannattaa valita?

Talousosaamisesi karttuu jo pakollisilla opintojaksoilla, kuten Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet, Asiakkuuksien johtaminen matkailussa, Experience Design, Destination Management ja Matkailun vastuullinen johtaminen.

Talousosaamista painottavan kannattaa valita sivuaineeksi esim.

 • Laskentatoimi
 • Markkinointi
 • Hallintotieteet ja johtaminen
 • Yrittäjyysopinnot
 • Tilastotiede
 • Asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtaminen (AMK)

Sivuaineopintoihin on suositeltavaa valita myös seuraavia teemaan sopivia täydentäviä matkailuopintoja: Matkailun osallistavat taloudet, Matkailun konseptoidut liiketoimintamallit ja Matkailun taloustiede.

Lisäksi voit vahvistaa ja kehittää luovaa osaamistasi kandidaatintutkielmassasi.

Ympäristöosaaminen
Konteksti/ilmiö

Matkailijan kiinnostuksen kohteena ovat niin luonto- kuin kulttuuriympäristöt. Toiset ja toisten kulttuurit ovat kautta aikain kiehtoneet ihmisiä. Niihin tutustuminen on edelleen yksi tärkeimmistä syistä, miksi ihmiset matkustavat, toisinaan naapurikylään - toisinaan maapallon toiselle puolelle. Myös luonto on matkailun vahvimpia vetovoimatekijöitä. Se tarjoaa ainutlaatuisen toimintaympäristön sekä monipuolisia mahdollisuuksia aktiviteeteille ja elämyksille.

Ympäristöjen käyttö matkailussa ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Matkailijat kuluttavat ja kuormittavat luontoa sekä vaikuttavat kulttuureihin muun muassa omilla tavoillaan ja asenteillaan. Pahimmillaan liikamatkailu voi tuhota kohteen ympäristön ja kulttuurin ainutlaatuisuuden. Parhaimmillaan matkailun avulla voidaan tukea luontoympäristöjen, kulttuurien ja yhteisöjen elinvoimaisuutta. Matkailun suunnittelussa tuleekin toimia viisaasti matkailun ekologiset, kulttuuriset, taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset vaikutukset ja vastuullisuus huomioiden.

Kenelle?

Ympäristöosaamisen painotus sopii sinulle, joka

 • Haluat edistää luonnon hyvinvointia
 • Olet kiinnostunut luonnosta ja muista ekologisista asioista
 • Olet kiinnostunut luonto-, liikunta ja hyvinvointimatkailusta
 • Olet kiinnostunut ihmisistä, vieraista kulttuureista, kulttuurien eroista, kulttuurien kohtaamisesta ja kulttuurien mukautumisesta
 • Haluat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään luonto- ja kulttuuriympäristöissä tapahtuvaa matkailutoimintaa eettisesti ja vastuullisesti
 • Haluat oppia ymmärtämään matkailun vaikutuksia kulttuureihin ja kulttuurien vaikutuksia matkailuun sekä globaalien muutosten ja matkailun välisiä suhteita
 • Haluat oppia löytämään keinoja eri intressien yhteensovittamiseen ja matkailun hallittuun kasvuun
Urapolut

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto matkailututkimuksen pääaineessa antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia erilaissa matkailualan asiantuntijatehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Pakollisissa opinnoissa painottuvat viisiasteisen vastuullisuuden ymmärtäminen ja soveltaminen matkailualoilla. Opintojen lähtökohtana on kriittinen matkailututkimus, joka tarkastelee yhtä lailla niin matkailun hyötyjä kuin sen aiheuttamia haittojakin sekä etsii ratkaisuja haittojen minimoimiseen ja hyötyjen maksimoimiseen eettisesti kestävällä tavalla. Matkailututkimuksen opinnoissa opit monia työelämässä hyödyllisiä taitoja, kuten laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, viestintä- ja tiimityötaitoja, ongelmanratkaisua ja uuden tiedon tuottamista tutkimuksen ja innovoinnin keinoin.

Ympäristöosaamisen painotus laajentaa tietämystäsi luonto- ja kulttuuriympäristöistä, niiden hyötykäyttömahdollisuuksista, haavoittuvuudesta ja vastuullisesta kohtelusta moninaisissa vaikutussuhteissa. Ympäristöosaaja voi työskennellä esimerkiksi

 • Yhdistysten ja organisaatioiden asiantuntijana
 • Matkailupalvelujen kehittäjänä
 • Palvelupäällikkönä
 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Tutkijana
 • Konsulttina
 • Yrittäjänä
Mitä opintoja kannattaa valita?

Ympäristöosaamisesi karttuu jo pakollisilla opintojaksoilla, kuten Matkailija matkailukohteen rakentajana, Matkailun kestävä suunnittelu, Matkailu yhteiskunnassa, Cultural and Social Studies of Tourism ja Matkailun vastuullinen johtaminen.

Ympäristöosaamista painottavan kannattaa valita sivuaineeksi esim.

 • Ympäristöopinnot
 • Kulttuurihistoria
 • Kestävyys- ja luontokasvatus (KTK)
 • Arctic Studies Programme
 • Sukupuolentutkimus (KTK)
 • Community, Art and Environment (TTK)
 • Sosiologia
 • Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus

Sivuaineopintoihin on suositeltavaa valita myös seuraavia teemaan sopivia täydentäviä matkailuopintoja: Matkailu ympäristökriisin aikakaudella, Matkailualan turvallisuusosaaminen, Matkailun osallistavat taloudet, Current Issues in Tourism ja Matkailualan projektityö.

Lisäksi voit vahvistaa ja kehittää ympäristöosaamistasi kandidaatintutkielmassasi.

Luova osaaminen
Konteksti/ilmiö
Maailma ympärillämme muuttuu vauhdilla ja myös matkailualalla perinteisten matkailun muotojen rinnalle etsitään koko ajan uusia mahdollisuuksia. Virtuaalimatkat, laajennetun todellisuuden käyttö, lähimatkailutrendit, yksilölliset matkailupalvelut ja kohdennettujen matkailuelämysten tuottaminen ovat esimerkkejä uusimuotoisen matkailun lähitulevaisuudesta. Perinteisten matkustus- ja majoituspalveluiden sekä matkailukohteiden ja ohjelmapalveluiden kehittämisen lisäksi tarvitaan luovaa lähestymistapaa nähdä matkailun mahdollisuuksia sielläkin, missä niitä ei ehkä aiemmin ole ollut olemassa. Luovuus auttaa myös etsimään keinoja edistää vastuullista ja kestävää matkailua, joka ei kuluta luonnonvoimavaroja, säästää ympäristöjä ja kulttuureja eikä vaadi valtavia investointeja ja infrastruktuuria. Tulevaisuuden matkailu on monimuotoista, monimediaalista ja multimodaalista.
Kenelle?

Luovan osaamisen painotus sopii sinulle, joka

 • Olet kiinnostunut uutuuksista, innovaatioista, rajojen uudelleenmäärittelystä ja kokeiluista
 • Haluat olla mukana laatimassa uusia suuntia matkailutoimialalle
 • Haluat oppia ymmärtämään tulevaisuuden trendejä, uhkia ja mahdollisuuksia
 • Haluat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään matkailua ennen kokemattomilla tavoilla kannattavasti ja vastuullisesti
Urapolut

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto matkailututkimuksen pääaineessa antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia erilaissa matkailualan asiantuntijatehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Pakollisissa opinnoissa painottuvat viisiasteisen vastuullisuuden ymmärtäminen ja soveltaminen matkailualoilla. Opintojen lähtökohtana on kriittinen matkailututkimus, joka tarkastelee yhtä lailla niin matkailun hyötyjä kuin sen aiheuttamia haittojakin sekä etsii ratkaisuja haittojen minimoimiseen ja hyötyjen maksimoimiseen eettisesti kestävällä tavalla. Matkailututkimuksen opinnoissa opit monia työelämässä hyödyllisiä taitoja, kuten laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, viestintä- ja tiimityötaitoja, ongelmanratkaisua ja uuden tiedon tuottamista tutkimuksen ja innovoinnin keinoin.

Luovan osaamisen painotus antaa sinulle työkaluja visiointiin, kokeiluihin, palvelujen muotoiluun ja tuotteistamiseen sekä sekä vinkkejä ja osaamista tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja niiden aktiiviseen luomiseen. Matkailutoimialan lisäksi luovalla osaajalla on kysyntää myös laajasti yrityskentässä. Luova osaaja voi työskennellä esimerkiksi

 • Palvelujen kehittäjänä
 • Konsulttina
 • Yrittäjänä
 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Yhdistysten ja organisaatioiden asiantuntijana
 • Tutkijana
Mitä opintoja kannattaa valita?

Luova osaamisesi karttuu jo pakollisilla opintojaksoilla, kuten Experience Design, Destination Management sekä Cultural and Social Studies of Tourism.
Luovaa osaamista painottavan kannattaa valita sivuaineeksi esim.

 • Palvelumuotoilu (TTK)
 • Tulevaisuudentutkimus
 • Graafinen suunnittelu (TTK)
 • Markkinointi
 • Filosofia
 • Multimedia (TTK)

Sivuaineopintoihin voit valita myös seuraavia teemaan sopivia täydentäviä matkailuopintoja: Current Issues in Tourism, Matkailualan projektityö ja Matkailun konseptoidut liiketoimintamallit.

Lisäksi voit vahvistaa ja kehittää luovaa osaamistasi kandidaatintutkielmassasi.

Yrittäjyysosaaminen
Konteksti/ilmiö

Matkailuyritykset ja niiden tarjoamat palvelut ovat matkailun keskiössä. Suurin osa matkailuyrityksistä on pien- ja mikroyrityksiä, jotka työllistävät joko pelkästään matkailuyrittäjän tai korkeintaan muutaman muun työntekijän. Matkailuyrittäjiä on niin perinteisillä matkailun aloilla (majoitus-, ravitsemis-, matkustus- ja ohjelmapalvelut) kuin esimerkiksi matkailualan tuotekehityksessä tai omia innovatiivisia matkailupalveluitaan luomassa, myymässä ja toteuttamassa.

Matkailuyrittäjältä edellytetään matkailualan tuntemuksen lisäksi vahvaa liiketaloudellista osaamista. Yrittäjyyshenkistä asennetta ja liiketoimintaosaamista tarvitaan myös monissa muissa, sesongeittain tai kysynnän mukaan vaihtelevissa matkailualan tehtävissä. Matkailuyrittäjälle on lähes yhtä tärkeää ymmärtää yrittäjyyden taloudelliset lähtökohdat kuin olla ymmärtämättä niitä - yrittäminen on monesti tasapainoilua villin luovuuden ja rationaalisen päätöksenteon välillä. Toiminnassaan yrittäjän täytyy pyrkiä toimimaan vastuullisesti sekä itseään, työntekijöitään ja asiakkaitaan että ympäristöään ja paikallisyhteisöä kohtaan .

Kenelle?

Yrittäjyysosaamisen painotus sopii sinulle, joka

 • Olet kiinnostunut oman tien kulkemisesta ja omien ideoiden jalostamisesta
 • Haluat olla mukana määrittelemässä uusia suuntia matkailutoimialalle
 • Haluat oppia käytännön perustaitoja yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan
 • Haluat oppia ymmärtämään luovuuden merkitystä yritystoiminnassa
 • Haluat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään matkailua kannattavasti ja vastuullisesti
Urapolut

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto matkailututkimuksen pääaineessa antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia erilaissa matkailualan asiantuntijatehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Pakollisissa opinnoissa painottuvat viisiasteisen vastuullisuuden ymmärtäminen ja soveltaminen matkailualoilla. Opintojen lähtökohtana on kriittinen matkailututkimus, joka tarkastelee yhtä lailla niin matkailun hyötyjä kuin sen aiheuttamia haittojakin sekä etsii ratkaisuja haittojen minimoimiseen ja hyötyjen maksimoimiseen eettisesti kestävällä tavalla. Matkailututkimuksen opinnoissa opit monia työelämässä hyödyllisiä taitoja, kuten laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, viestintä- ja tiimityötaitoja, ongelmanratkaisua ja uuden tiedon tuottamista tutkimuksen ja innovoinnin keinoin.

Yrittäjyysosaamisen painotus antaa sinulle työkaluja yrityksen perustamisvaiheesta sen kannattavaan johtamiseen sekä laajentaa tietämystäsi ja osaamistasi tuotekehityksestä, yrittäjämäisestä ajattelusta, asiakkuudenhallinnasta ja tulevaisuudenluomisesta. Matkailutoimialan ja pienyritysten lisäksi yrittäjyysosaamisella on kysyntää myös laajasti elinkeinoelämässä. Yrittäjyysosaaja voi työskennellä esimerkiksi

 • Yrittäjänä
 • Tuotekehittäjänä
 • Myynti- ja markkinointitehtävissä
 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Konsulttina
 • Yhdistysten ja organisaatioiden asiantuntijana
Mitä opintoja kannattaa valita?

Yrittäjyysosaamisesi karttuu laajasti jo pakollisilla opintojaksoilla, kuten Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet, Matkailun kestävä suunnittelu, Matkailija matkailukohteen rakentajana, Asiakkuuksien johtaminen matkailussa, Experience Design, Destination Management, Experience Design, Destination Management sekä Cultural and Social Studies of Tourism.

Yrittäjyysosaamista painottavan kannattaa lisäksi valita sivuaineeksi esim.

 • Yrittäjyysopinnot
 • Yritysjuridiikka (OTK)
 • Markkinointi
 • Laskentatoimi
 • Hallintotieteet ja johtaminen
 • Palvelumuotoilu (TTK)

Sivuaineopintoihin voit valita myös seuraavia teemaan sopivia täydentäviä matkailuopintoja: Matkailualan turvallisuusosaaminen, Matkailun osallistavat taloudet, Matkailun konseptoidut liiketoimintamallit, Matkailu ja oikeus, Matkailun taloustiede, Asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtaminen ja Matkailualan projektityö.

Lisäksi voit vahvistaa ja kehittää luovaa osaamistasi kandidaatintutkielmassasi.